SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA BAŠKA
34

47.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava i dužnosti proračunskih korisnika u samom postupku izvršavanja Proračuna Općine Baška (u daljnem tekstu Proračun).

Članak 2.

U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Općini, te svi rashodi i izdaci za izvršavanje programa proračunskih korisnika.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi izdataka u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama tako da stvarni izdaci Općine u 2006. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od 19.076.522,32 kuna.

Članak 4.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, Općinsko vijeće će donijeti izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Članak 5

U okviru svog djelokruga i ovlasti, članovi Općinskog vijeća, odnosno pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka, sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna, u okviru odgovarajućeg razdjela.

Članak 6.

Za izvršenje Proračuna odgovoran je predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 7.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim poslovnim osobama putem pozajmica pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršenje proračunskih zadataka. Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja ovlašten je predsjednik Općinskog vijeća na osnovi Odluke Općinskog vijeća.

Članak 8.

Za eventualno zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, Odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Članak 9.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 10.

Proračunski korisnici ne mogu preuzeti obveze na temelju proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 11.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 12.

Sredstva za tekuće izdatke, osim za održavanje objekata i opreme korisnika Proračuna, izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 13.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2006. godine podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava Proračuna za 2007. godinu.

Članak 14.

Za zakonitu upotrebu sredstava odgovoran je rukovoditelj korisnika Proračuna, te osobe ovlaštene za računovodstvo korisnika Proračuna.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/19

Ur. broj: 2142-03-05-5

Baška, 19. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Općinskog vijeća
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr