SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD OPATIJA
34

77.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), a u svezi sa člankom 8. i 19. akona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o izdvajanju dijela naselja Poljane i Dobreć
i pripajanju naselju Vela Učka

Članak 1.

Dio naselja Dobreć izdvaja se iz naselja Dobreć i pripaja naselju Vela Učka.

Članak 2.

Dio naselja Poljane izdvaja se iz naselja Poljane i pripaja naselju Vela Učka.

Članak 3.

Imena i indentifikatori iz Službene evidencije prostornih jedinica naselja Vela Učka, Poljane i Dobreć ne mijenjaju se.

Članak 4.

Područje naselja Vela Učka mijenja se i određeno je granicama rubnih katastarskih čestica.

Članak 5.

Novonastala granica naselja Vela Učka i naselja Dobreć počinje na tromeđi katastarskih čestica 2902, 2895/1, k.o. Oprić i katastarske čestice 5184, k.o. Lovran, te nastavlja u pravcu sjevera granicama rubnih katastarskih čestica 2902, 2895/1-dio, 2907, 2908, 2909, 2953, 2952, k.o.Oprić tako da one pripadaju naselju Vela Učka.

Novonastala granica naselja Vela Učka i naselja Poljane nastavlja u pravcu sjevera dijelovima katastarskih čestica 81/1-dio i 15-dio, k.o. Poljane te se spaja na sadašnju granicu naselja Poljane i naselja Puharska.

Članak 6.

Za katastarske čestice na kojima je granica određena njihovim dijelovima izradit će se geodetski elaborat kojim će se izvršiti dioba spomenutih katastarskih čestica.

Troškove izrade geodetskog elaborata snosit će Grad Opatija.

Članak 7.

Kartografski prikaz granica opisanih u članku 5. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 015-01/05-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-05-2

Opatija, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr