SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD OPATIJA
34

76.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), a u svezi sa člankom 8. i 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o izdvajanju dijela naselja Ika i pripajanju naselju Oprić

Članak 1.

Dio naselja Ika izdvaja se iz naselja Ika i pripaja naselju Oprić.

Članak 2.

Imena i indentifikatori iz Službene evidencije prostornih jedinica naselja Ika i Oprić ne mijenjaju se.

 

Članak 3.

Područje naselja Ika mijenja se i određeno je granicama rubnih katastarskih čestica.

Članak 4.

Granica naselja Ika počinje od morske obale na južnoj strani naselja i ide granicom jedinica lokalne samouprave Grada Opatije i Općine Lovran do k.č. 534 k.o. Oprić i nastavlja na sjever vanjskim rubom katastarskih čestica 534, 542/2, 541, 540, 561/3, 561/2, 561/1, 560/1, 558/1, grč.164, 636/2-dio, 652/2, 662, 666/1-dio, 669/4, 669/3-dio, 669/2, 674 - dio, 676/7, 684/1, 682/2, 682/1, 680-dio, 687/1, 708/2, 707/ 7, 707/5, 707/4, 690 - dio, 701/2, 701/3, 1- dio, k.o. Oprić koje ostaju u naselju Ika. Nastavlja na sjeverozapad granicom katastarskih općina Oprić i Poljane do tromeđe naselja Oprić - Ika - Ičići i zatim ide ranije utvrđenom granicom naselja Ika - Ičići do mora.

Članak 5.

Za parcele na kojima je granica određena njihovim dijelom izradit će se geodetski elaborat kojim će se izvršiti dioba spomenutih čestica.

Troškove izrade geodetskog elaborata snosit će Grad Opatija.

Članak 6.

Kartografski prikaz granica opisanih u članku 4. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu Odluke o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran i potpisivanja Sporazuma o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran.

Klasa: 015-01/05-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-05-2

Opatija, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr