SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD OPATIJA
34

75.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici 21. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/04), u članku 2. stavak 2. zamjenjuje se stavkom 2. i 3. koji glase:

»Komunalni doprinos iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za 50% za gradnju:

1. obiteljskih kuća (koje se građevine smatraju obiteljskim kućama propisano je propisima o građenju),

2. garaža (neovisno o tome da li se one grade kao samostalni objekt ili se nalaze u skopu objekata druge namjene),

3. objekata i uređaja komunalne infrastrukture, trafostanica, javnih govornica, parkirališta, te čekaonica u gradskom i prigradskom prometu,

4. objekata za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino i kazališne dvorane, muzeji, galerije, sportska igrališta, sportski bazeni, sportske dvorane, dječja igrališta i sl.), objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost.

Izuzetno od odredbe stavka 2. alineja 2. ovog članka, komunalni doprinos iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za 60% za gradnju ukopanih i podzemnih garaža. Ukopanom i podzemnom garažom smatra se garaža, u dijelu objekta koji se gradi ili garaža kao zasebni objekt, ako je sa svih strana ukopana u okolni teren (s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije garaže smije biti najviše 1 m iznad najniže kote zaravnatog terena neposredno uz građevinu), te da ima osiguran kolni pristup silaznom rampom širine do 5 m.«

Članak 2.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa za gradnju obiteljskih kuća, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobriti će se plaćanje komunalnog doprinosa u najviše četiri tromjesečna obroka (pri čemu obveza plaćanja prve rate nastaje u roku propisanom člankom 6 stavak 1. ove Odluke) pod uvjetima propisanim ovim člankom.

Obročna otplata odobrit će se samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cijelokupne tražbine Grada Opatije s osnova komunalnog doprinosa u vidu zadužnice (ovjerene kod javnog bilježnika) ili mjenice (s naznakom: »bez protesta«).

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja za drugu, teću i četvrtu ratu obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja sa uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. Odluke, alineje 3. i 4. brišu se.

Članak 4.

Iza članka 9. Odluke dodaje se članak 9/a koji glasi:

»Članak 9/a

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata:

- ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje građevne dozvole, o čemu je donijet pravomoćni zaključak o obustavi postupka,

- ako je obveznik ishodio pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi, ali nije započeo sa gradnjom tijekom važenja tog akta.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi,

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Upravni odjel za komunalni sustav odlučuje rješenjem«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-05-2

Opatija, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr