SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 37. Petak, 23. prosinca 2005.
GRAD RIJEKA
50

201.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02,12/03 i 3/ 05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštita i očuvanje kulturnih dobara,

- muzejska djelatnost,

- knjižnična djelatnost,

- kazališna djelatnost,

- glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,

- scenska djelatnost,

- filmska djelatnost,

- izložbena i likovna djelatnost,

- knjižna i nakladnička djelatnost,

- djelatnost nove medijske kulture.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba u djelatnostima iz područja kulture utvrđuje se program od posebnog značenja za Grad Rijeku kojeg čine posebni programi ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Rijeka, programi udruga građana te programi drugih pravnih i fizičkih osoba.

Odjel gradske uprave za kulturu određuje prioritete među onim programima i kategorijama korisnika proračuna čija je redovna djelatnost segment dugoročnije kulturne politike.

Članak 3.

U 2006. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. Programi ustanova u kulturi kojima je Grad Rijeka osnivač:

1.1. Gradska knjižnica Rijeka

1.2. Muzej grada Rijeke

1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti

1.4. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

1.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka.

2. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika:

2.1. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

2.2. Izložbena djelatnost

2.3. Nakladnička djelatnost

2.4. Scenska djelatnost

2.5. Glazbena djelatnost

2.6. Filmska djelatnost

2.7. Novi mediji i kultura mladih

2.8. Programi kulture nacionalnih manjina

2.9. Programi udruga prijateljstava

2.10. Programi kulture u mjesnim odborima Grada Rijeke.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2006. godinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara utvrđenih u točki 1.2. podtočki 2. te u točki 2.1. podtočkama 1. - 7. i 10. - 12. Plana iz stavka 3. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno članku 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 4. stavka 3. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 6.

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Grada Rijeke.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/150

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 22. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=151&mjesto=51000&odluka=201
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr