SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
167

54.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. studenoga 2005. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Omišalj usklađena sa Programom mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru i potrebom uređenja zemljišta (članak 11. Zakona o prostornom uređenju) u skladu s prostornim planovima, te s Planom razvojnih programa koji se donose za trogodišnje razdoblje prema posebnim propisima. Predviđa se izgradnja sljedeće komunalne infrastrukture:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (vodovod)

- objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (kanalizacija)

- objekti za odlaganje komunalnog otpada (deponij Treskavac)

- groblja i mrtvačnice

- tržnice na malo.

Članak 2.


II. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU900.000,00 kn


Prostorni planovi su osnovni dokument od kojeg počinje planiranje gradnje komunalne infrastrukture. Razlikujemo prostorni plan općine koji se izrađuje u mjerilu 1:5000 i predstavlja »krovni« dokument Općine Omišalj, zatim urbanističke planove za pojedina naselja i izdvojene cjeline bilo da se radi o područjima predviđenim za industriju ili turizm a izrađuju se u mjerilu 1:2000 ili 1:1000 na topografskoj podlozi ili ortofoto karti, te na kraju detaljne planove uređenja za manje cjeline na kojima se detaljnije mora obraditi određena investicija a izrađuju se na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Obzirom da je stanje katastarskih podloga za područje općine vrlo loše, potrebno je za svaki plan posebno snimati podloge što povećava troškove izrade planova i u konačnici usporava izradu plana.

Stoga je Općina Omišalj još 2003. godine pokrenula inicijativu u Državnoj geodetskoj upravi radi uvrštenja u planove nove katastarske izmjere. 2005. godine potpisan je Sporazum između DGU i Općine Omišalj, kako bi 2006. godine započelo snimanje područja općine, nakon čega će se izraditi novi katastar nekretnina i nove gruntovne knjige.


a) Prostorni planovi (poz 137) 400.000,00 kn


Plaćanje situacija planova ugovorenih u 2003 i 2004.:

- Izmjena i dopuna prostornog plana 100.000,00 kn

- DPU Poje (ukupno 204.960,00) 20.000,00 kn

- DPU zona IV Krčine, Njivice (ukupno 223.870,00) 50.000,00 kn

- DPU Kaštel (15.250,00) 15.000,00 kn

- Dpu Pesja, plan izrađen, u tijeku je ishođenje suglasnosti Ministarstva 5.000,00 kn

- Izmjena i dopuna UPU Njivice (ukupno 10.370,00 kn) 5.000,00 kn

- DPU trgovine Rosulje, (ukupno 50.508,00 kn) 5.000,00 kn

Plaćanje situacija planova ugovorenih u 2005. god.

- DPU Placa (ukupno 39.040,00 kn) 20.000,00 kn

- DPU Peharček (ukupno 51.240,00 kn) 40.000,00 kn

- 2. izmjena i dopuna DPU zone Pušća (ukupno 82.960,00 kn) 50.000,00 kn

- DPU zone VII Japlenički (ukupno 220.082,00 kn) 30.000,00 kn

-izrada elaborata usklađenja važeći planova s Uredbom o ZOP-u (UPU Njivice, DPU Mulic,
centar Omišlja)

-izrada elaborata opravdanosti za izradu studije uticaja na okoliš za plažu »ispod crikve« u Njivicama
(ukupno 21.960,00 kn)

-planovi koji bi se ugovorili u 2006. godini i dinamika njihove izrade definirati će se Programom mjera
za razdoblje 2006.-2010.


b) katastarska izmjera (poz 135.1) 500.000,00 kn


Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na 12.000.000,00 kn od čega 40%, odnosno cca 4.800.000,00 kn financira Općina Omišalj kroz trogodišnje razdoblje.

Potrebna sredstva u iznosu od 900.000,00 kn za poslove pripreme građevinskog zemljišta osiguravaju se iz komunalnog doprinosa i sufinanciranja Primorsko-goranske županije.

Članak 3.


III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 270.000,00 kn


Pod građenjem javnih površina podrazumijevaju se radovi na izgradnji parkova, pješačkih zona, plaža i lučica, dječjih igrališta, zona rekreacije i sl.

U 2005. godini predviđaju se slijedeći radovi:

1. izgradnja zelenog pojasa naselja Pušća, Omišalj 100.000,00 kn


Planira se završiti građevinske radove na uređenju dječjeg igrališta, betonirati preostale bočne staze i plato za košarku (na 1 koš), kao i ugradnja zaštitne mreže oko istoga. Nastavak hortikulturnog uređenja, ugradnja parkovnih svjetiljki i nabava komunalne opreme koša, vrtuljka i njihala obrađena je na posebnim pozicijama 120, 132 i 126

2. Izgradnja pješačke staze Buč-Pesja 20.000,00 kn


Potrebno je otkupiti dio zemljišta cca 100 m2, za pješačku stazu minimalne širine 2,0 m. U trup staze položila bi se sva infrastruktura od visokog napona, javne rasvjete, i kanalizacije. Otkupom zemljišta bi se legalizirao put kojim se mještani u naravi danas služe.

3. Uređenje parka Nikole Jurjevića u Njivicama 50.000,00 kn


Planira se izrada projektne dokumentacije uređenja urbanog parka dijela parka Rosulje ispod ul. N. Jurjevića koji bi sadržavao dječje igralište i sanitarni čvor, te trgovinu sa ugostiteljskom ponudom u objektu sadašnje trgovine Rosulje. Uređenjem parkovnih staza, rješavanjem oborinske odvodnje i sadnjom uresnog zelenila spriječila bi se erozija tla.

4. Lukobran Njivice 100.000,00 kn


Sredstva su predviđena za sufinanciranje projektne dokumentacije za ishođenje građevne dozvole. Investitor je Lučka uprava Krk.

Potrebna sredstva za ove radove predviđena su u ukupnom iznosu od 270.000,00 kn na pozicijama:

- poz 125.05 projektna dokumentacija: 150.000,00 kn

- poz 125.03 otkup zemljišta: 20.000,00 kn

- poz 125.04 izgradnja: 100.000,00 kn

Sredstva se osiguravaju iz sredstava komunalnog doprinosa i potpora


Članak 4.


IV. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 2.210.000,00 kn


Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća građenje stambenih ulica u naselju i parkirališta

rekonstrukcija ceste LC 58065 Križ - groblje, Omišalj 100.000,00 kn


- projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt 2004. god.

- otkup zemljišta: 100.000,00 kn (izvedeno proširenje ceste, te površina novog raskrižja za Pesju-I faza izvođenja)

-izvođenje radova: planira se nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, u fazama

rekonstrukcija Jadranske ulice u Omišlju 50.000,00 kn


-projektna dokumentacija: planira se izraditi izvedbeni projekt u kojem bi bilo predviđeno uređenje
ceste u punom profilu (6,0 m)

- otkup zemljišta nije potreban jer je ulica u punom profilu u vlasništvu Općine

- izvođenje radova: naredne godine

izgradnja spojne ceste poslovna zona Pušća-naselje Bjanižov, Omišalj 480.000,00 kn


-projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt

-otkup zemljišta: 480.000,00 kn, planira se započeti sa otkupom za ukupnu dionicu ceste . Predviđa se otkup cca 8.000 m2 zemljišta, što bi prema planiranoj cijeni potkupa od 20 e/m2 iznosilo 1.200.000,00 kn. Obzirom da posjednici u većini nemaju sređeno imovinsko stanje, isplata bi se vršila i naredne godine po rješavanju gruntovnog stanja.

-izvođenje radova: zemljani radovi na probijanju trase uključeni su u investiciju izgradnje kanalizacije u servisno-uslužnoj zoni

izgradnja ceste od hotela Delfin do naselja Bjanižov sa priključcima Martinj i Večja 150.000,00 kn

- projektna dokumentacija: 100.000,00 kn, potrebno izraditi izvedbeni projekt i ishoditi građevnu dozvolu

-otkup zemljišta. 50.000,00 kn, planira se izvršiti otkup dijela trase na parcelama gdje će započeti gradnja stambenih objekata uz planiranu prometnicu (područje Martinja i Večje)

izvođenje radova: u narednom periodu

izgradnja ul. odvojak Draga, Njivice 150.000,00 kn


- projektna dokumentacija: nije potrebna jer cesta u naravi postoji i provedena je parcelacija

- otkup zemljišta: ukupno 150.000,00 kn, planiran je otkup po cijeni od 100 e/m2

-izvođenje radova: preostali radovi na uređenju prometnice izvršiti će se nakon izrade DPU-a ove zone
i rješavanja imovinskih odnosa

rekonstrukcija ul. K.Tomislava, Njivice (od ul.Put postana do Kijca) 60.000,00 kn


- projektna dokumentacija: planira se završetak izrade glavnog projekta koncem 2005.

- otkup zemljišta: 60.000,00 kn planira se završetak otkupa zemljišta izvedene dionice izgradnje nogostupa iz 2005.

- izvođenje radova: u narednom periodu. Predviđa se izvođenje u fazama.

rekonstrukcija Primorske ulice, Ž 5084, Njivice 370.000,00 kn


-projektna dokumentacija: izrađen izvedbeni projekt 2005. god.

-otkup zemljišta: 20.000,00 kn, za rekonstrukciju ceste biti će potrebno otkupiti cca 20 m2 zemljišta radi
korigiranja radijusa prometnice

-izvođenje radova: 350.000,00 kn, sredstva se odnose na sufinanciranje radova Županijskoj upravi za ceste
kao investitoru radova.

rekonstrukcija ul. Križ-Riva u Omišlju 50.000,00 kn


-projektna dokumentacija: 50.000,00 kn, u planu je izrada glavnog projekta koji predviđa sanaciju kolničke
konstrukcije, potpornih zidova, odvodnju oborinskih voda, te rješavanju parkirnog prostora duž ulice

-otkup zemljišta: biti će potrebno otkupiti dio zemljišta za rješavanje parkirališta uz cestu, što će se izvršiti
u narednom periodu

- izvođenje radova: u narednom periodu

Sredstva za radove gradnje cesta osigurana su u iznosu od 1.910.000,00 kn na pozicijama:

- poz 90.02 projektna dokumentacija: 250.000,00 kn

- poz 90.01 otkup zemljišta: 810.000,00 kn

- poz 90.1 izgradnja: 850.000,00 kn

parkiralište u ul. Baječ (škola), Omišalj 10.000,00 kn


-projektna dokumentacija: 10.000,00 kn, u planu je završetak izrade izvedbenog projekta uređenja
okoliša igrališta s parkiralištem

-otkup zemljišta: zemljište u vlasništvu škole

-izvođenje radova: u narednom periodu uz sufinanciranje PGŽ

parkiralište u naselju Kijac, Njivice 290.000,00 kn


-projektna dokumentacija: 30.000,00 kn, u planu je izrada izvedbenog projekta kojim će se predvidjeti način
uređenja prostora između Trga A. Starčevića i Cvjetnog trga, u smislu parkirališta, hortikulturnog uređenja
i javne rasvjete

-otkup zemljišta: zemljište u vlasništvu Kijac nekretnina, nalazi se na popisu nekretnina koje ovo
poduzeće namjerava predati u vlasništvo Općine

- izvođenje radova: 260.000,00 kn

Sredstva za radove gradnje parkirališta osigurana su u iznosu od 300.000,00 kn na pozicijama:

- poz 90.3 projektna dokumentacija: 40.000,00 kn

- poz 90.04 izgradnja: 260.000,00 kn

Ukupna sredstva za gradnju cesta i parkirališta u iznosu od 2.210.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna i potpora

Članak 4.


V. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE 1.180.000,00 kn


Građenje javne rasvjete obuhvaća sve radove potrebne za izgradnju javne rasvjete (građevinski i elektro-radovi, projekti, nadzor i sl.)

U naselju Omišalj planira se izgradnja javne rasvjete u slijedećim ul.:

1.parkovna rasvjeta u naselju Pušća u Omišlju: 30.000,00 kn
obuhvaća radove nabave i ugradnje svjetiljki na lani betonirane temelje u sklopu zelenog pojasa

2.javna rasvjeta dijela ul. Stran (Martinj) 70.000,00 kn
obuhvaća radove na polaganju kabela u rov uz radove na uređenju ceste, betoniranje temelja
i montaža svjetiljki

3.park Dubec (I faza) 125.000,00 kn
obuhvaća izgradnju parkovne rasvjete na dionici od Kola do ul. Pod orišina

4.izgradnja javne rasvjete dijela ul. Stran i Večja 150.000,00 kn
obuhvaća ugradnju kandelabera na izvedene temelje uz radove HEP-a u 2005. godini (cca 30 kom)

5.javna rasvjeta uz dj. igralište u naselju Bjanižov 40.000,00 kn

U naselju Njivice planira se izgradnja javne rasvjete u sljedećim ul.:

1.izgradnja javne rasvjete u ul. V. Nazora i A. Šenoe 140.000,00 kn
obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, betoniranju temelja i ugradnji svjetiljki

2.izgradnja j.r. u ul. Krčka 130.000,00 kn
obuhvaća radove na betoniranju temelja i ugradnji svjetiljki. Kabel je položen još 2003. god
uz radove HEP-a

3. izgradnja j.r. u ul. S. Radića 30.000,00 kn

4.izgradnja j.r. u ul. N. Lončarića (uz objekt Špoljarić) 35.000,00 kn
obuhvaća radove na betoniranju temelja i ugradnje svjetiljki uz radove na asfaltiranju ulice

5.izgradnja javne rasvjete Cvjetni trg - trg A. S tarčevića 80.000,00 kn
obuhvaća radove izgradnje rasvjete uz radove na formiranju parkirališta sa uređenjem okoliša

6. izgradnja javne rasvjete uz dječje igralište Rosulje 40.000,00 kn

7.izgradnja rasvjete u Bodulskoj ulici-spoj na K. Tomislava 45.000,00 kn
obuhvaća radove na iskopu kanala, polaganju kabela, betoniranja temelja i ugradnje svjetiljki

8.izgradnja rasvjete od Belog kamika do hotela Jadran 90.000,00 kn
obuhvaća ugradnju kandelabera na izvedene temelje uz radove HEP-a u 2005. godini

Sredstva za radove gradnje javne rasvjete osigurana su u iznosu od 1.180.000,00 kn na pozicijama:

- poz 126.1 projektna dokumentacija i nadzor: 100.000,00 kn

- poz 126 izgradnja: 1.080.000,00 kn

Financiranje se vrši iz sredstava komunalnog doprinosa i Proračuna.

Članak 5.


VI. DISTRIBUTIVNA MREŽA PLINOVODA 100.000,00 kn


Planira se započeti sa izradom projektne dokumentacije, idejnog rješenja plinifikacije naselja Omišalj i Njivice

Članak 6.


VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM 200.000.00 kn


Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom obuhvaća gradnju transportnih cjevovoda i potrebnih uređaja kao što je gradnja vodovoda kojim bi se transportirala voda s kopna na otok, te izgradnja mjesnih mreža. Ove godine planira se rekonstrukcija-zamjena vodovoda uz izgradnju kanalizacije u staroj jezgri te prelaganje transportnog cjevovoda Boki-Hamec kroz servisno-uslužnu zonu Pušća, što je obrađeno kroz izgradnju kanalizacije u zoni.

Izgradnja prema Koncepciji razvoja vodoopskrbe otoka Krka (2001-2008) 1.200.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn osiguravaju se na poz. 124, 124.1 iz sredstava Proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka), cijene usluge (600.000,00 kn godišnje iz namjenskog povećanja cijene usluge u ljetnim mjesecima) i potpore.

Članak 7.


VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA 1.270.000,00 kn


Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obuhvaća financiranje građenja kanalizacijskih kolektora, uređaja za pročišćavanje, crpnih stanica i sl.objekata potrebnih za funkcioniranje kanalizacijskog sustava, te mjesnih mreža.

1. izgradnja kanalizacijske mreže stare jezgre Omišlja (poz 125.1) 650.000,00 kn


Planira se izgradnja 250 m kanaliz. mreže sa zamjenom dotrajalih cijevi vodovoda.

Predviđa se izgradnja kanalizacije u Dubec i dijela ul. Pod murve.

Sredstva potrebna za financiranje gradnje kanalizacijske mreže osiguravaju se iz naknade za prikjučenje, proračuna, te sredstva amortizacije »Ponikva« d.o.o.

2. izgradnja kolektora Rosulje (poz 125.01) 500.000,00 kn


Planiran je završetak izgradnje II faze kanalizacijskog sustava Njivice od kraja ul. L. Turata do plaže Kijac te spoja na postojeći kolektor prema ispustu Ćuf. Radovi obuhvaćaju izgradnju crpne stanice sa ispustom (sigurnosni preljev), kolektora te elektrifikacije CS.

3. izgradnja kanalizacije ogranka Večja 100.000,00 kn


Planira se izgraditi dio kanalizacijskog kolektora kod raskrižja za hotele Omišalj, u sklopu radova HEP-a na polaganju VN.

4. izgradnja kanalizacijske mreže Rosulja-idejni projekt (poz 125.02) 20.000,00 kn


U planu je završetak izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.

Sredstva za radove gradnje kanalizacije osigurana su u iznosu od 1.270.000,00 kn na pozicijama:

poz 125.01, poz 125. 1, poz 125.02

Financiranje se vrši iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna i potpora (Hrvatske vode, Ministarstvo)

Članak 8.


IX. ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA 280.000,00 kn


Potrebna sredstva za radove na sanaciji deponije osigurana su na poz 124.2 u iznosu od 280.000,00 kn. Radovi na uređenju deponije financiraju se iz proračuna.

Članak 9.


X. SERVISNO-USLUŽNA ZONA PUŠĆA 2.100.000,00 kn


Pod servisno-uslužnom zonom Pušća u Omišlju podrazumijeva se gradnja komunalne infrastrukture u dijelu zone (I faza), te uređenje građevnih parcela (grubo planiranje platoa)

1. izgradnja javne rasvjete (poz 129.02) 85.000,00 kn

2. izgradnja prometnice poz 129.01 (tamponiranje) 330.000,00 kn

3. izgradnja kanalizacije i prelaganje transportnog vodovoda poz 130, 1.500.000,00 kn

4. otkup zemljišta za izgrađeno raskrižje na Ž 5083,poz 128.01, 100.000,00 kn

5. uređenje okoliša (hortikultura) poz 129.06, 60.000,00 kn

Radove na izgradnji platoa B,C,D, TS i NN mreže, te izgradnje telefonske mreže, planira se završiti koncem 2005. god.

Potrebna sredstva za financiranje navedenih radova osigurati će se na poz. 129.01, 02, 12, 130, 128.01, 129.06, u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta, proračuna i potpora.

Članak 10.


XI. GRADNJA GROBLJA 200.000,00 kn


U sklopu uređenja groblja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, predviđeni su radovi na izgradnji mrtvačnice, novih grobnih mjesta na postojećem groblju te uređenje staza.

- projektna dokumentacija: 50.000,00 kn

Izrađen je idejni projekt uređenja groblja sa glavnim projektom izgradnje mrtvačnice. Uplanu je izrada glavnog projekta za ishođenje građevne dozvole.

-izvođenje radova: 150.000,00 kn, za završetak radova na izgradnji zemljanih grobnica cca 25.000,00 kn i početak izvođenja radova na gradnji mrtvačnice što se planira koncem 2006. po dobivanju građevne dozvole

Potrebna sredstva za gradnju groblja u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osigurati će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poz 130.01 i 130.1.

Članak 11.


XII. GRADNJA TRŽNICE OMIŠALJ 50.000,00 kn


Planirana su sredstva za završetak otkupa zemljišta, ne uključujući zemljište za koje je pokrenut postupak izvlaštenja.

Potrebna sredstva za gradnju tržnice u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn osigurati će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poz 146.


Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2142-06-05-01

Omišalj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=51513&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr