SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
GRAD RAB
Grad Rab

17.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst) i Programa za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2003. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2003. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 800.000,00 kn

2. ostali proračunski prihodi 4.760.000,00 kn


UKUPNO 5.560.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 470.000,00 kn

Izvor:komunalni doprinos 170.000,00 kn
ostali proračinski prihodi 300.000,00 kn

1.Uređenje javne površine za zgradu
POS-a 120.000,00 kn

2.Uređenje parkirališta
(Program »Dundovo« d.o.o.) 200.000,00 kn

3.Izmjena željezne ograde za šetnicu
»na Pjaceti i Triljunu« 150.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE 600.000,00 kn

Izvor:komunalni doprinos 380.000,00 kn
ostali proračunski prihodi 220.000,00 kn

1.Izgradnja nerazvrstane ceste
Gonar - Dumići 150.000,00 kn

2.Gradnja nerazvrstane ceste
Mućel-Markunići-Dumičići 80.000,00 kn

3.Popravak i projektiranje ceste
prema gradskom groblju 250.000,00 kn

4.Spoj ceste Barčevo - D 105
(za Lopar) 100.000,00 kn

5.Projektna dokumentacija za spoj
ceste Sup. Draga - Kampor 20.000,00 kn

C) JAVNA RASVJETA 150.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 150.000,00 kn

1.Popunjavanje mreže javne rasvjete
u Rabu (Dorka, Triljun),
2 rasvjetna mjesta 8.000,00 kn

2.Proširenje mreže javne rasvjete
u Palitu (Program MO) 6.000,00 kn

3.Nabava i postavljanje kandelabera
TEP C-5, kom. 7 u Banjolu 25.000,00 kn

4.Proširenje javne rasvjete u Barbatu,
6 stupova (Program MO) 30.000,00 kn

5.Proširenje javne rasvjete Mundanije po
postojećim stupovima (Program MO) 12.000,00 kn

6.Proširenje javne rasvjete u Kamporu
(Program MO) 12.000,00 kn

7.Proširenje javne rasvjete u G. Sup. Dragi,
11 rasvjetnih mjesta (Program MO) 20.000,00 kn

8.Proširenje mreže javne rasvjete
D. Sup. Draga (Program MO) 12.000,00 kn

9.Proširenje mreže javne rasvjete, podzemno
- 4 stupa Lopar (Program MO) 25.000,00 kn

D) OPSKRBA PITKOM VODOM 100.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 100.000,00 kn

1.Izgradnja vodovodnog sustava
Sv. Ilija - Fruga 100.000,00 kn

- priprema projektne dokumentacije

E) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 4.060.000,00 kn

Izvor: ostali proračunski prihodi 4.060.000,00 kn

1.Izgradnja kanalizacijskog sustava
Kampor - Mel 700.000,00 kn

2.Izgradnja kanalizacijskog sustava
Lopar II 3.000.000,00 kn

3.Sanacija kanalizacijskog ispusta
Sup. Draga (Malin) 100.000,00 kn

4.Izrada Studije utjecaja na okoliš
kanaliz. ispusta Potočina i Vašibaka 260.000,00 kn

F) GROBLJA 180.000,00 kn

Izvor: ostali proračunski prihodi 180.000,00 kn

1.Kupnja zemljišta za proširenja
groblja Lopar 80.000,00 kn

2.Dovršetak izgradnje mrtvačnice
na groblju Barbat 100.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Raba.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Raba podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovim Programom stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2001. i 2002. godini KLASA: 011-03/01-01/2-01 URBROJ: 2169-01-2-01- 42 od 8. ožujka 2001. (»Službene novine« broj 07/01).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-08

Rab, 25. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51280&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr