SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
167

50.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. studenoga 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj
za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Omišalj za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje imovinom i dugovima Općine, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka Općine Omišalj po nositeljima, krajnjim korisnicima, programima, projektima i aktivnostima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Općine Omišalj u 2006. godini ne smiju biti veći od svote utvrđene Proračunom.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel Općine Omišalj obvezan je izvijestiti korisnike Programa o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Korisnici Programa ne mogu preuzimati obveze na temelju proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korisnici Programa obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Upravnom odjelu.

Članak 7.

Upravni odjel Općine Omišalj ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Programa, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici Programa su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvjestit će se Općinsko poglavarstvo i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 8.

Upravni odjel Općine Omišalj podnosit će Općinskom poglavarstvu tromjesečno izvješće o poslovanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2006. godine.

Odsjek za proračun i financije izvješćivat će mjesečno Općinskog načelnika i Pročelnika Upravnog odjela o izvršavanju Proračuna.

III. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 9.

Isplata sredstava korisnicima Programa vrši se doznakom na žiroračun korisnika Programa, dok se isplata sredstava ustanovama čiji je osnivač Grad Krk, a koje sufinancira Općina Omišalj, vrši doznakom na žiroračun Grada Krka.

Isplata sredstava korisnicima Programa izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 10.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku Programa, donosi Općinsko poglavarstvo ili Općinski načelnik po ovlaštenju Poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Isplata sredstava iz stavka 1. ovog članka vrši se doznakom na žiroračun korisnika Programa.

Članak 11.

Svaka isplata iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 12.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje kalkulativnu osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu, te dužnosnika.

Članak 13.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 14.

Naknade troškova za rad članovima vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 15.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu.

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 16.

U Proračunu su utvrđena sredstva za Proračunsku pričuvu u iznosu od 100.000,00 kuna.

O sredstvima Proračunske pričuve do pojedinačnog iznosa od 5.000,00 kuna odlučuje Općinski načelnik.

O sredstvima Proračunske pričuve iznad pojedinačnog iznosa iz stavka 2. ovog članka odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 17.

Općinski načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske pričuve.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava Proračunske pričuve iz članka 12. ove Odluke.

Sredstva Proračunske pričuve mogu se, osim za hitne i nepredviđene izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi.

V. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 18.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

VI. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 19.

Prihodi što ih Upravni odjel ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

Članak 20.

Upravni odjel odgovoran za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obvezan je prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Članak 21.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravni odjel.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 22.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna Općinsko poglavarstvo predložit će Općinskom vijeću da donese Izmjene i dopune Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika Upravnog odjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 23.

U okviru svog djelokruga i ovlasti, članovi Općinskog poglavarstva odnosno pročelnik Upravnog odjela odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za izvršavanje svih izda

taka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom djelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Članak 24.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2006. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2006. godini rashodi su Proračuna za 2006. godinu neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna.

VIII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 25.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2006. godine.

IX. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 26.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je Općinski načelnik na osnovi odluke Općinskog poglavarstva.

Članak 27.

Općina se u 2006. godini može zadužiti isključivo za investicije (kapitalne projekte) sukladno pozitivnim propisima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i javna ustanova čiji je osnivač Općina, može se zadužiti samo uz suglasnost Općine, sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 2. ovoga članka. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

Za zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Trgovačka društva čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina, ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog vijeća.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 402-01/05-01/3

Ur. broj: 2142-06-05-01-2

Omišalj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednk

Općinskog vijeća

Nikola Dapčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=51513&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr