SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
167

46.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 28. studenoga 2005. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04, 7/05 i 22/05) članak 3. mijenja se i glasi:

»III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća građenje stambenih ulica u naselju, te cesta koje nisu svrstane u kategoriju županijskih ili državnih cesta prema posebnim propisima i parkirališta

1. rekonstrukcija ul. K. Tomislava, Njivice . . . 620.000,00 kn

-projektna dokumentacija izvedbeni projekt
(dionica od Put postana do Kijca) . . . . 100.000,00 kn

-otkup zemljišta: za izgradnju nogostupa na dionici od Primorske ul. do ul. Put postana potrebno je otkupiti dio okućnica. Ukupna vrijednost iznosi 180.000,00 kn, od čega će se u 2005. godini realizirati 120.000,00

-izvođenje radova 1. dionice od Primorske
do Put postana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Potrebna sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta i parkirališta u ukupnom iznosu od 780.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna i potpora i to za:

- zemljište (poz 90.01) . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

- projekti (poz 90.02) . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

- izvođenje radova gradnje cesta (poz 90.1) 400.000,00 kn

- izvođenje radova gradnje parkirališta . . 130.000,00 kn

- projektiranje parkirališta . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Građenje javne rasvjete obuhvaća sve radove potrebne za izgradnju javne rasvjete (građevinski i elektro-radovi, naknade za elektroenergetske suglasnosti i sl.)

1.ul. Lokvica (uz objekte Sormilić i Ilijić)
cca 150 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn
obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, ugradnje svjetiljki

2.parkiralište Pušća s kabliranjem zelenog
pojasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

3.ul. Kančinar do vile Mirna . . . . . . . . . . 87.000,00 kn
obuhvaća radove na polaganju kabela u rov koji izvodi HEP (investicija povezivanja trafostanica), betoniranje temelja i montaža svjetiljki

4.ul. Veli i Mali kijec, izgradnja podzemne
mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

5.Prikešte, dekorativna rasvjeta trga . . . 75.000,00 kn

6.šetnica A. Koste (montaža lampi na
izvedene temelje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000,00 kn

7.K. Tomislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn
obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, betoniranju temelja i ugradnji svjetiljki

8.ulica Bodulska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000,00 kn
obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, ugradnje svjetiljki

9.izgradnja temelja za javnu rasvjetu u sklopu investicije HEP-a u ul. Stran, Večja te Primorska ul. od hotela Beli kamik do hotela Jadran . . . . . . . . . 60.000,00 kn

Potrebna sredstva za gradnju javne rasvjete u ukupnom iznosu od 880.000,00 kn osigurat će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poziciji 126.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom obuhvaća gradnju transportnih cjevovoda i potrebnih uređaja kao što je gradnja vodovoda kojim bi se transportirala voda s kopna na otok, te izgradnja mjesnih mreža.

1.izgradnja prema Koncepciji razvoja vodoopskrbe
otoka Krka (2001-2008) . . . . . . . . . . . 1.292.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 1.292.000,00 kn osiguravaju se na poz.124, 124.1 i iz sredstava Proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka), cijene usluge (400.000,00 kn godišnje iz namjenskog povećanja cijene usluge u ljetnim mjesecima), potpore.

2.Vodovod Lokvica (radovi na rekonstrukciji
vodovcoda i asfaltiranje) . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

3.Vodovod K. Tomislava, dionica raskrižje
- Put postana (mont. r. Ponikva) . . . . . 190.000,00 kn

4.vodovod K. Tomislava II. faza, dionica
Put postana do K. Zvonimira . . . . . . . . 60.000,00 kn

5.vodovod Bodulska II. faza . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 570.000,00 kn osiguravaju se na poz 125.2 iz proračuna i naknade za priključenje.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»VIII. SERVISNO-USLUŽNA ZONA PUŠĆA

Pod servisno-uslužnom zonom Pušća u Omišlju podrazumijeva se gradnja komunalne infrastrukture u dijelu zone (I. faza), te uređenje građevnih parcela (grubo planiranje platoa)

1.izgradnja platoa 1.000.000,00 kn
+ 300.000,00 kn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

2.TS i niskonaponska mreža - nastavak
radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000,00 kn

3.izgradnja javne rasvjete . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

4.izgradnja telefonske mreže . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

5. izgradnja prometnice (tamponiranje). . . . 35.050,00 kn

6.izgradnja kanalizacije i prelaganje
transportnog vodovoda (ukupno 1.900.000,00 kn,
radovi 2005./06.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

7.otkup zemljišta za izgrađeno raskrižje
na Ž 5083, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

8.intelektualne usluge . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

9.izgradnja zelenih površina . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

Potrebna sredstva za financiranje navedenih radova osigurati će se na poz. 129.01, 02, 03, 04, 130 u ukupnom iznosu od 2.275.000,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta, proračuna i potpora.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»IX. GRADNJA GROBLJA

U sklopu uređenja groblja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, predviđeni su radovi na izgradnji mrtvačnice, novih grobnih mjesta na postojećem groblju te uređenje staza.

-projektna dokumentacija: izrađen idejni projekt uređenja groblja s glavnim projektom izgradnje mrtvačnice

-uređenje groblja s izgradnjom novih grobnih
mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00 kn

-otkup zemljišta: u planu je nastavak otkupa
zemljišta za izgradnju mrtvačnice
i parkirališta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00 kn

-izvođenje radova gradnje mrtvačnice: početak radova preseliti će se za 2006. godinu, nakon ishođenja građevne dozvole

Potrebna sredstva za gradnju groblja u ukupnom iznosu od 285.000,00 kn osigurat će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poziciji 130.01.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2142-06-05-01

Omišalj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

45.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. studenoga 2005. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04, 7/05 i 22/05), članak 2. mijenja se i glasi:

Održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

a) čišćenje javnih površina (poz 113)

ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860.000,00 kn

-održavanje čistoće javnih površina
prema Programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657.444,00 kn

-čišćenje plaža i javnih WC-a u sezoni
(1.06.-15.09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.100,00 kn

-čišćenje plaža izvan naselja
(prirodne plaže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-čišćenje zelenog otpada i nepredviđeni
radovi, intervencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

Radovi na čišćenju javnih površina podijeljeni su na dva razdoblja: zimski režim od 1. listopada do 30. travnja i ljetni režim od 1. svibnja do 30. rujna. U ljetnom režimu čisti se više ulica i veća je učestalost. Radovi se obavljaju prema Planu čišćenja razrađenom po naseljima (Omišalj i Njivice). Poslovi se odnose na ručno i strojno čišćenje ulica te pražnjenje košarica.

Čišćenje plaža također se vrši prema posebnom Planu. Radovi se obavljaju u periodu od 1. lipnja do 15. rujna. Čiste se plaže unutar naselja i to:

- u Omišlju: dionica od plaže Pesja do Večje svakodnevno, plaže u Strani jednom tjedno (u sklopu čišćenja prirodnih plaža)

- u Njivicama: dionica od plaže Kijac do kraja autokampa svakodnevno

Tijekom sezone, jednom tjedno se čiste tzv. prirodne plaže Ćuf, Blatna, Mirine, Voz, Selehovica

Pod čišćenjem javnih WC-a podrazumijevaju se 2 sanitarna čvora u Njivicama (u ul. Put postana i kod trgovine Rosulje) te 3 kemijska WC-a (Pesja u Omišlju, Jadran u Njivicama, te plaža Kijac u Njivicama).

Sufinancira se čišćenje sanit. čvora uz bife Sport kod Plave terase (javni WC plaže Jadran, Njivice).

b) ostale komunalne usluge (poz. 118). . . . 145.000,00 kn

-troškovi za radove iz 2004. za ugradnju
novih vodomjera za zalijevanje zelenih
površina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-komunalne usluge pražnjenja septičkih
jama javnih sanitarnih čvorova, ugradnja
vodomjera na javnim površinama (za zalijevanje,
javne špine i sl.), razni popravci i sl. . . . . 35.000,00 kn

-sufunanciranje cijene usluga pražnjenja sept.
jama u staroj jezgri Omišlja . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-najam motora u sezoni za detaširanog
policajca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-najam kemijskih WC-a . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-bravarski radovi (rampa, preinaka nosača
na dostavnom vozilu i sl.) . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

c)odvoz otpada iz košarica i čišćenja
javnih površina (poz 119.1) . . . . . . . . . 122.000,00 kn

-troškovi odvoza otpada nastalog na javnim
površinama (iz košarica, od čišćenja ulica i sl.),
po Ugovoru s »Ponikve« d.o.o.

d)ekološko-komunalne akcije
(poz. 119.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kn

-čišćenje deponija ugovorenih u 2004.:
Brgud i prijevoj između Njivica i Sepena
(s PGŽ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000,00 kn

-provođenje DDD mjera javnih površina
prema Programu PGŽ . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn,

-veterinarsko-higijeničarski servis (uklanjanje
lešina s javnih površina, te hvatanje pasa
i mačaka lutalica prema Odluci) . . . . . . . 30.000,00 kn

-usluge nadzora ZZJZ . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

-rezidba borova kod nogometnog igrališta
u Omišlju nakon bure . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-odvoz olupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 kn

-sanacija divljih deponija Voz i II. faza Brig
(50% PGŽ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

-čišćenje šetnica i ostalih onečišćenih
površina izvan naselja . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-čišćenje skloništa u Kijcu . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od . . . . . . . . . 1.577.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 5.635.000,00 kn

1. TEKUĆE ODRŽAVANJE:

a)tekuće održavanje javnih površina
(poz. 110.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.440.000,00 kn

-račun iz 2004. (popravak opreme na dj.
igralištima Rosulje i spomen park, popravak
i nabava opreme za dj.igraliste Bjanižov,
inox ograde na šetnici A.Koste i ograda
Pod orišina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.000,00 kn

- farbanje klupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-sredstva za interventne (nepredviđene)
radove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-montaža, demontaža i popravci komunalne
opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-sanacija urušenog potpornog zida u Njivičini,
kod ulaza u park Dubec . . . . . . . . . . . . . . 23.000,00 kn

-dogradnja kamenog zida na vidikovcu
u ul. Male steni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000,00 kn

-uređenje pješačke staze do arheološkog
lokaliteta Fortičina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-nastavak uređenja plaže Pesja . . . . . . . . 100.000,00 kn

-uređenje sportskog igrališta Bjanižov . . . 70.000,00 kn

-uređenje dj. igrališta Pušća (stol za stolni
tenis i priprema za osvjetljenje) . . . . . . . 40.000,00 kn

-popravak-zamjena uništenih kamenih ploča
na Smitiru u Omišlju . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-rivica Mirine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-premještanje sanitarnog čvora s Rib. obale
na plažu ispod crikve . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

- ravnanje plaža prije sezone . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-uredenje plaže Kijac u Njivicama
(građevinski radovi 360.000 + uklanjanje
dotrajalog molića u moru + dohranjivanje
plaže pijeskom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430.000,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta Rosulje
- građevinski radovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-izgradnja 3 nova boxa za kontejnere
u ul. Gromačine u Njivicama . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-uređenje sportskog igrališta u naselju Kijac,
Njivice (ograda i oprema 90.000,00 + pripremni
radovi na krčenju terena 15.000,00 + asfalterski
radovi na sanaciji igrališta 60.000,00) . . . 165.000,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta kod Plave
terase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-uređenje puta od obale kod privezišta
Dioki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-izrada postolja za kontejnere . . . . . . . . . 20.000,00 kn

b)održavanje javnih zelenih površina
(poz. 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170.000,00 kn

Održavanje zelenih površina izvodi se prema posebnom Programu razrađenom po naseljima.

-održavanje uresnih površina zelenila prema
Programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617.864,12 kn

-košenje uz nerazvrstane ceste i pješačke
površine prema Programu . . . . . . . . . . . 193.066,22 kn

-povećani obim košnje (na temelju primjedbi
iz 2004.), te dodana još jedna košnja u toku
godine (5 košnji na frekventnijim mjestima
odnosno 3 košnje na manje frekventnim površinama,
te dodatna rezidba uz ceste) . . . . . . . . . 150.000,00 kn

-radovi po narudžbi, intervencije (uklanjanje
stabla, dodatno uređenje zbog raznih
manifestacija i sl.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-jedna od investicija iz Programa (zelena
površina ispod ul. Mali kijec u
Omišlju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000,00 kn

-održavanje novouredenih povrsina (Mali
kijec, Pusća, raskrižje zona, sportski teren
u Kijcu, Ribarska obala . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

c)potrošnja vode (poz. 117) . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

Troškovi potrošnje vode potrebne za zalijevanje zelenih površina, tuševa i saitarnih čvorova na plažama

d) potrošnja električne energije (poz. 107) 40.000,00 kn

Troškovi potrošnje struje sa štandova, potrošnja prilikom održavanja manifestacija na javnim površinama i sl.

e)nabava komunalne opreme (poz. 132) 145.000,00 kn

-nabava inox tuša za plažu
(plaža Kijac i Učka) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000,00 kn

-nabava inox rukohvata - stepenice Lapidarij
i u ul. Klančina (kuća Uravić) . . . . . . . . . . 9.000,00 kn

-inox nosač za zastave na zgradi Općine 10.000,00 kn

-bus stanica Omišalj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000,00 kn

-rukohvat za invalide na plaži Kijac . . . . . 6.000,00 kn

-javna špina i klupe za trg Prikešte . . . . 40.000,00 kn

f) nabava sitnog inventara (poz. 108) . . . 50.000,00 kn

-nabava košarica 10 l . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 kn

-nabava klupa 20 kom . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-nabava betonskih gljiva i metalnih stupića
za regulaciju prometa . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

-nabava 6 oglasnih ploča za plakatiranje 10.000,00 kn

g)naknade (poz. 122.1) . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

-račun za koncesijsku naknadu iz 2004.
godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000,00 kn

-članarina za plaže s Plavom zastavom -
plaže Jadran u Njivicama i Pesja
u Omislju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-koncesijske naknade, plaže ispod crikve
i autokamp Njivice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

-plaće spasioca plaža Pesja . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-troškovi promidžbe Plave zastave . . . . . . 9.000,00 kn

h) intelektualne usluge (poz. 122) . . . . . 320.000,00 kn

-izvedbeni projekt uredenja Ribarske obale
- obalni pojas od pošte do restauranta Rivica
(iz 2004. god.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000,00 kn

-geodetski elaborati, usluge izrade manjih
troškovnika, studija, procjena vrijednosti
nekretnina i sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-nadzor nad izvođenjem radova na
održavanju javnih površina . . . . . . . . . . . 70.000,00 kn

-izrada izvedbenih projekata hortikulturnog
uređenja ulaza u park Dubec, Biserujka
i Ribarska obala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-projekti sanacije nerazvrstanih cesta . . . 70.000,00 kn

-izrada revizije projekta adaptacije prostora
ambulante, Prikešte 13; . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-izrada izvedbenog projekta sanacije prostora Prikešte 20 (iznad slastičarne);
projekt rekonstrukcije zgrade Put mora 1(sanacija krovišta i prostora u potkrovlju te mogućnost odvajanja poslovnih prostora od prostora banke) i rekonstrukcije upravne zgrade Općine (ukupni iznos 240.000,00 kn što bi se realiziralo kroz 2005/06). U cijenu uključeni troškovi nadzora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-izrada geodetskog elaborata utvrđivanja
količine iskopanog materijala u kamenolomu
Voz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000,00 kn

2. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE

a)uređenje Ribarske obale u Njivicama
(poz. 110.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860.000,00 kn

Obuhvaća radove na popločenju betonskim opločnicima nogostupa od pošte do ul. Put postana i dijela sunčališta (560.000,00 kn), s hortikulturnim uredenjem(100.000,00 kn) i ugradnjom sistema za natapanje (60.000,00 kn).

Također je planiran početak radova na uređenju obalne dionice od pošte preko lukobrana do restauranta Rivica. Planirani radovi izveli bi se prema izrađenom izvedbenom projektu GPZ-Rijeka, a na temelju glavnog projekta od arh. biroa »Randić-Turato« u dijelu koji se odnosi na proširenje šetnice uz lukobran uklanjanjem dijela kamenog zida i rekonstrukcijom istezališta (u 2005. 140.000,00).

Paralelno se nastavlja s izradom projektne dokumentacije produženja lukobrana za što je nosioc radova Lučka uprava Krk.

b)uređenje ulice Prikešte u Omišlju
(poz. 116.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340.000,00 kn

-radovi na popločenju . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000,00 kn

-uređenje balustrade i stupova . . . . . . . . 100.000,00 kn

-hortikultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

Radovi obuhvaćaju potrebne građevinske radove korekcije ulaza na trg ispred stare škole, te završne radove na popločenju kamenog trga Prikešte i trga stare škole.

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.635.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
(poz 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470.000,00 kn

-računi za radove iz 2004. godine . . . . . . . 66.000,00 kn

-poslovi na redovnom održavanju (krpanje
udarnih rupa i manji popravci, s interventnim
radovima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-poslovi zimske službe, dežurstvo 24.000,00 kn, te rad na posipanju i čišćenju 20.000,00 . . . . . . . . . 44.000,00 kn

-troškovi nabavke prometnih znakova, odbojnika, horizontalna signalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

-izgradnja potpornih zidova ceste - ul. N. Lončarića, kod objekta Magdić (50.000,00 kn) i Bečeić (40.000,00 kn), s kanaliziranjem oborinskih voda . . . . . . . 90.000,00 kn

-asfaltiranje dijela ul. Veli kijec u
Omišlju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000,00 kn

-rekonstrukcija križanja ulice Kančinar. . . 30.000,00 kn

-uređenje dijela ulice Lokvica (zidovi,
rubnjaci i asfalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

-australska rešetka na cesti za Voz . . . . . 67.000,00 kn

-australska rešetka Zaglav, na cesti za luku
Dina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00 kn

-rekonstrukcija ulice Bodulska u Njivicama
(rubnjaci, asfalt, dio nogostupa) . . . . . . 360.000,00 kn

-uređenje parkiralista Krčine prije sezone 60.000,00 kn

-podizanje vodolovki, ventila i ostalih
poklopaca u ul. Brgučena . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-sanacija oborinske odvodnje na Ribarskoj
obali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

-uklapanje rekonstruiranog raskrižja u ul. K.
Tomislava s ul. Krčine i rekonstrukcija ulaza
u stambeni objekt u ul. K. Tomislava 100.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA
(poz. 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

-Održavanje iz 2004. godine . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-Većina radova odnosi se na održavanje
otvorenih oborinskih kanala i propusta, te
podzemne instalacije, sve prema posebnom
Planu. Čišćenje se vrši 4 puta godišnje. . 100.000,00 kn

-investicijsko održavanje (regulacija oborinskih
voda u ul. N. Lončarića - objekt Domić,
odvojak Mate Balote, ul. Bodulska). . . . 150.000,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

a)potrošnja javne rasvjete (poz. 106) . . 400.000,00 kn

Troškovi potrošnje javne rasvjete na nivou protekle godine.

b)održavanje javne rasvjete (poz 109). . . 650.000,00 kn

-račun iz 2004. godine . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000,00 kn

- troškovi redovnog održavanja . . . . . . . . 200.000,00 kn

-montaža, demontaža i održavanje Božićne
dekoracije 2004./2005. . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-intervencije, neplanirani troškovi . . . . . . 50.000,00 kn

-nabava božićne dekoracije . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-investicijsko održavanje (zamjena dotrajalih
svjetiljki, bojanje stupova i ugradnja svjetiljki
na izgrađenu instalaciju) . . . . . . . . . . . . 255.000,00 kn

-Omišalj - ul. Veli kijec kod br. 59, 2 lampe 20.000,00; 1 lampa iza marketa 8.000,00; kod kioska za novine, ispred Općine i kod tržnice po1 brončani stup, i napajanje nove bus stanice 55.000,00; 2 konzole bronca za stari grad 7.000,00 kn; kabliranje dijela ul. Stran kod vodospreme Martinj uz radove HEP-a, dopuna mreže kod parkirališta Učka uz radove na vodovodu 10.000,00 kn; Mali kijec dopuna mreže - kabliranje 20.000,00

-Njivice - Bus stanica Kijac dopuna 2 lampe 10.000,00 kn ; dopuna mreže u ul. Jadranska priprema za2 lampe, odvojak K.Zvonimira priprema za 3 lampe uz radove Hep-a ; na plaži kijac uz radove na potpornom zidu plaže priprema za 3 lampe; u ul. Put postana dopuna mreže s 2 lampe; u Frankopanskoj dopuna s 3 lampe

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9.962.000,00 kn.Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i sufinanciranja Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2142-06-05-01

Omišalj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=51513&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr