SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
GRAD RAB
Grad Rab

16.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst) te članka 38. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. travnja 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba u 2003. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Čišćenje slivnika,

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

- Čišćenje plaža

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- Uređenje javnih površina,

- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

- Dezinsekcija i deratizacija te higijeničarska služba,

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javnih cesta u naseljenim mjestima.

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: 31.800,00 kn

1. Čišćenje slivnika 21.800,00 kn

Redovito čišćenje slivnika u mjestu Rab i u PC Mali Palit (ukupno 54 komada).

Čišćenje se vrši ručno, te strojno uz pomoć kanaj jeta odnosno pod velikim pritiskom

2. Ostalo 10.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.038.677,47 kn

1. Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana

i ostalih javno-prometnih površina 947.715,37 kn

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode, Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dvaput dnevno svaki dan u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje svakodnevno - razdoblje siječanj-travanj i listopad-prosinac

- pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju lipanj-rujan

- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium Arba jednom tjedno u razdoblju lipanj-rujan

- pranje Gornje ulice jednom mjesečno u razdoblju lipanj- rujan

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

- ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

- pranje javno prometnih površina u PC Mali Palit do Varoša

jednom tjedno u periodu lipanj-rujan

c) područje III. zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I. do III. Padove, javne površine u Loparu)

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac

-ručno pometanje javnih površina svakodnevno u razdoblju lipanj-rujan u Loparu.

d) područje IV. zone (čišćenje javno prometnih površina zu svim mjestima na otoku u razdoblju lipanj-rujan, jednom tjedno)

2. Čišćenje plaža 90.962,10 kn

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža, postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Plaže na području otoka Raba čistit će se u razdoblju od travnja do rujna redovito na sljedećim područjima:

- uvala Mag

- plaže od Vašibake do Kaštela

- sve plaže od Kaštela do I. Padove, osim istezališta za čamce, marina, lučica i sl.

- kupalište ispod grada

- Frkanj

- otočić Sv. Juraj

- kupališna područja na Dolinu

- sve uvale od Matovice do Kamporske Drage

- kamporski Mel

- plaže u Gonaru

- plaže u Supetarskoj Dragi Gornjoj i Donjoj uključujući i otočiće

- plaže u Loparu uključujući i Rajsku plažu

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.931.576,00 kn

1. Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza 589.434,00 kn

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka, čišćenje
fontane),170.276,00 kn

- nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita334.458,00 kn

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća 84.700,00 kn

2. Uređenje javnih površina 1.132.942,00 kn

Program obuhvaća:

- uređenje zelenih otoka ispred
supermarketa 70.000,00 kn

- uređenje i sanacija parka Komrčar 80.000,00 kn

-uređenje šetnica 80.000,00 kn

- uređenje plaže Livačina 50.000,00 kn

- uređenje parkirališta

(program »DUNDOVO«)200.000,00 kn

- građevinski radovi prema prioritetima

Mjesnih odbora 482.942,00 kn

- ostalo održavanje javnih površina 50.000,00 kn

(radovi na javnim površinama prema potrebi,

nepredviđeni građevinski radovi uslijed naglog propadanja ili urušavanja, održavanje fontane itd...)

3. Popravak i nabavka komunalne opreme 23.200,00 kn

- nabava i popravak klupa 20.200,00 kn

- nabavka koševa za smeće »liberty« 3.000.00 kn

4. Dezinsekcija i deratizacija te higijeničarska služba

186.000,00 kn

a) Dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja člankonožaca (insekata) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije ili slično.

Deratizacija je postupak uništavanja štakora i miševa, te drugih mišolikih glodavaca koji prenose ili akumuliraju uzročnike zaraznih bolesti.

Preventivno se dezinsekcijom i deratizacijom tretiraju javno-prometne površine. U predviđeni godišnji iznos uključen je i nadzor stručnih osoba. 166.000,00 kn

b) Higijeničarski servis i higijeničarska služba (uklanjanje lešina i zbrinjavanje napuštenih životinja) 20.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 180.000,00 kn

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- tekuće donacije »Dundovu d.o.o.« za održavanje nerazvrstanih cesta (hor. i vert. signalizacija) 80.000,00

- krpanje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama prema potrebi *

- zimska služba, *

- odvodnja oborinskih voda, * 100.000,00 kn

- održavanje zaštitnih metalnih ograda i stupića *

- košnja trave i rezanje granja koje ometaju promet. *

- održavanje javnih cesta u naseljenim mjestima

(pod održavanjem javnih cesta u naseljenim mjestima podrazumijeva se održavanje državne, županijskih i lokalnih cesta izvan kolnika, a obuhvaća sljedeće radove:

- odvodnja oborinskih voda,

- održavanje zaštitnih metalnih ograda i stupića te

- košnja trave i rezanje granja koje ometaju promet).

V. JAVNA RASVJETA

UKUPNO: 900.000,00 kn

1. Utrošak električne energije 550.000,00 kn

2. Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 350.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema ugovoru s HEP - Pogon Rab.

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 3.962.053,47 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-09

Rab, 25. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51280&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr