SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
167

45.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02 i 8/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 1. prosinca 2005. godine, donosi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
na području Općine Lovran za razdoblje
2002. do 2004. godine

Izvješće o stanju uprostoru na području Oćine Lovran za razdoblje 2002. do 2004. godine (u daljnjem tekstu Izvješće) sadrži:

1. Uvod

2. Pregled izrade kartografskih prikaza za izradu prostornih planova zacrtanim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2002. - 2004. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 27/02), katastra zelenih površina i utvrđivanje granice pomorskog dobra,

3. Analiza izrade prostornih planova,

4. Pregled neizvršenja izrade pojedinih prostornih planova,

5. Analiza izvršenja projektne dokumentacije i izgradnja komunalnih objekata,

6. Analiza neizvršenja projektne dokumentacije i izgradnja komunalnih objekata,

7. Provedene mjere na zaštiti okoliša.

1. Uvod

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju za dvogodišnje razdoblje 2002. do 2004. godine izrađen je Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 27/02) u daljnjem tekstu Program mjera. Programom mjera navedeni su:

- uvod i ciljevi Programa mjera

- program izrade dokumenata prostornog uređenja i

- potreba izrade stručnih podloga,

Objekti infrastrukture koji će se graditi u navedenom razdoblju sadržani su u okviru programa izrade dokumenata prostornog uređenja.

2. Pregled izrade kartografskih prikaza za izradu prostornih planova zacrtanim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2002. - 2004. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/02) katastra zelenih površina i utvrđivanje granice pomorskog dobra

Kartografski prikaz potreban za izradu planova predviđenih Programom mjera za razdoblje 2004. -2005. god. je Hrvatska državna karta u mjerilu 1:5000 s ortofotom. U proteklom razdoblju nije dogovoreno sufinanciranje izrada HDK- e. Sufinanciranje je dogovoreno na općinskom vijeću 10.03.2005. god i ući će u Program mjera za sljedeće razdoblje.

Izvršena je priprema izrade katastra zelenih površina. Katastar zelenih površina će biti podloga za izradu detaljnih planova uređenja.

Raspoloživi podaci o vlasništvu Općine Lovran nisu svi sistematizirani i evidentirani na katastarskim planovima. Općinska imovina se sređuje postepeno na katastarskim planovima prema potrebi. Za zemljišne knjige se izrađuju pojedinačni elaborati o izvlaštenju i daju se pojedinačna odobrenja.

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o određivanju granica pomorskog dobra. Tijekom 2003. godine pojedinačnim uredbama je na dijelu k.o. Lovran, k.o. Tuliševica i k.o. Oprić, utvrđena granica pomorskog dobra na katastarskim planovima raznih mjerila. Pojedina fizička lica su radi sređivanja svojeg zemljišno-knjižnog stanja utvrdili na pojedinim lokalitetima granicu pomorskog dobra i naručili elaborat za zemljišne knjige.

U skladu s navedenim Uredbama putem ovlaštene geodetske tvrtke još ostaje obveza Općine Lovran da izradi parcelacijske elaborate za plažu »Ville Liana«, plažu »Ville Cesara« i plažu Peharovo s kojima će se službeno uspostaviti granica pomorskog dobra. Ove elaborate treba predati Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Povjerenstvo za granicu pomorskog dobra, da bi Povjerenstvo potvrđeni geodetski elaborat dostavilo Uredu za katastar i geodetske poslove radi evidentiranja nove granice pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama. Za ostale objekte plaža »Medveja«, kupalište »Kvarner« - Lovran, kupalište Hotela »Excelzior« i kupalište Hotela Bristol elaborati su napravljeni i predani na provedbu.

3. Analiza izrade prostornih planova

U proteklom razdoblju izrađen je prijedlog Prostornog plana Parka prirode Učka. Ovaj plan obuhvaća prostor dviju županija Primorsko-goranske i Istarske županije, odnosno Općine Lovran, Mošćeničku Dragu, Matulje i Grad Opatiju, i Općine Lupoglav, Lanišće i Kršan. Plan je radio Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje iz Rijeke. Općina Lovran je sudjelovala u izradi plana i javnoj raspravi o prijedlogu plana. Nakon što je plan prošao javnu raspravu, obrađene su sve primjedbe i prijedlozi, koji su dostavljeni općinama i gradu i plan je izglasan u obje županije. Plan je dostavljen Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Sabor Republike Hrvatske još nije donio Prostorni plan Parka prirode Učka.

Prostorni plan uređenja Općine Lovran radi se za Općinu Lovran od 1997. godine. Izradu plana Općina je ugovorila s Urbanističkim institutom Hrvatske d.d. Zagreb. Prijedlog plana prošao je prvu javnu raspravu i drugu javnu raspravu. Nakon toga je na prijedlog plana dobiveno pozitivno mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje. Zatražena je suglasnost na prijedlog plana od Ureda - Ispostava Opatija.

U međuvremenu dok se je radio prostorni plan izrađeni su:

- Idejno rješenje obilaznice Opatijske rivijere, kojom se planira obilaznica rivijere od Matulja do iza Mošćeničke Drage. Idejnim rješenjem predloženi su spojevi Matulja, Opatije, Lovrana, Medveje i Mošćeničke Drage na obilaznicu,

- Zatim je za obilaznicu Opatijske rivijere izrađena Studija zaštite okoliša,

- Donesena je »Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), kojom se formira zaštitni obalni pojas od 70 odnosno 1000 metara. S Uredbom je trebalo uskladiti Prostorni plan Primorsko-goranske županije odnosno prostorne planove uređenja općina i gradova te urbanističke planove uređenja unutar zaštičenog obalnog pojasa.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije do sada je usklađen s Uredbom, a usklađenje je objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 10/05 i 12/05.

- Novi prijedlozi granica između Općina Matulji, Grada Opatije i Općine Lovran.

- Sada predložene nove granice između naprijed navedenih jedinica lokalne samouprave prostorno i funkcionalno ne odgovaraju Općini Lovran u dijelu prema Gradu Opatiji. Dogovori s Gradom Opatija su u tijeku. Granice prema Općini Mošćenička Draga su usaglašene.

- Zbog svih naprijed navedenih dokumenata suglasnost županijskog ureda na prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Lovran nije dobivena. Kada budu utvrđene granice između Općine Lovran i Grada Opatije, kada se prijedlog plana uskladi sa Županijskim prostornim planom odnosno Uredbom, prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Lovran će trebati doraditi. Stoga doradu Prostornog plana uređenja Općine Lovran i nadalje treba planirati u Programu mjera za sljedeće razdoblje.

Urbanistički plan uređenja naselja Lovran

Urbanistički plan uređenja naselja Lovran ugovoren je s Županijskim zavodom za održivi razvoj i prostorno planiranje. Prijedlog plana je bio u pripremi za prethodnu raspravu. Ugovor s Županijskim zavodom je raskinut. Prijedlog UPU- u Lovrana može se raditi istovremeno s izradom PPU Općine Lovran, ali se usvojiti može nakon donošenja PPU-a Općine Lovran.

4. Pregled neizvršenja izrade pojedinih prostornih planova

Urbanistički plan uređenja naselja M;edveja nije započet djelomično i zbog neusvajanja Prostornog plana uređenja Općine Lovran kao i neutvrđene granice Općine Lovran i Grada Opatije.

Detaljni plan uređenja luke nautičkog turizma, Detaljni plan uređenja »Labinsko«, Detaljni plan uređenja obalne šetnice (lungomare) od Lovrana do Medveje nisu ugovoreni niti započeti. Da bi se pristupilo izradi tih detaljnih planova potrebno je donijeti prethodno navedene planove t.j: Prostorni plan uređenja Općine Lovran, Urbanistički plan uređenja naselja Lovran i urbanistički plan uređenja naselja Medveje.

5. Analiza izvršenja projektne dokumentacije i izgradnja komunalnih objekata

U prethodnom razdoblju izvedeni su sljedeći objekti i izrađena je sljedeća projektna dokumentacija za izvedbu sljedećih komunalnih objekata:

A/ ceste

- izvedena su tri ugibališta u Medveji,

- izvedena je rekonstrukcija zavoja na ulazu u Medveju,

- izvršena je rekonstrukcija nogostupa uz državnu cestu Lovran - Medveja i Lovran - Vrh Ike

B/ javna rasvjeta

- napravljena je javna rasvjeta u Medveji,

- na potezu Lovran - Medveja izvedeni su temelji za javnu rasvjetu,

- u fazi je izvedba javne rasvjete na pristaništu Lovran, dio je izveden, a dio će se izvesti,

C/ izgradnja komunalnih objekata, (izgradnja objekata prikazana je prema funkciji)

C.A 1. Podsustav sanitarne kanalizacije CS Vrh Ike

- kolektor sanitarne kanalizacije,

- tlačni vod sanitarne kanalizacije od CS Vrh Ike prema CS Ika,

- kolektor oborinske kanalizacije,

- opskrbni vodovod.

C.A 2. Podsustav sanitarne kanalizacije CS Peharevo i Lovran luka

- kolektor sanitarne kanalizacije

- tlačni vod sanitarne kanalizacije od CS Peharevo prema CS Lovran luka,

- tlačni vod sanitarne kanalizacije od CS Lovran luka prema CS Vrh Ike,

- kolektor oborinske kanalizacije,

- transportni vodovod,

- opskrbni vodovod.

C.A 3. Podsustav sanitarne kanalizacije CS Medveja

- kolektor sanitarne kanalizacije,

- tlačni vod sanitarne kanalizacije od CS Medveja prema CS Peharevo,

- kolektor oborinske kanalizacije, a nisu izrađeni separatori na sistemu oborinskih voda,

- transportni vodovod,

- opskrbni vodovod.

C. B. Transportni i opskrbni cjevovod VS Lokva (Lovran) - VS Medveja

U 2004. godini izrađena je dionica od centra Lovrana do VS Medveja

C.C. Vodoopskrba Visoke zone Lovran i zone Dobreć

C.D. Vodoopskrba zone Buzdonka - Lovran - Vrh Ike nije planirana za razdoblje 2002 do 2004. godina.

1. Priprema tehničke dokumentacije za vodoopskrbne građevine

Lokacijska dozvola dobivena je za sljedeće vodoopskrbne građevine

- vodovod naselja Antići, Kožuli, Kružići, Dobreć i Krasa

- vodovod naselja Kršanci, Dindići, Brgujci, Šmari, dio Lignja, Juranovi, Ivulići i Sv. Francišk

- vodovod naselja Tuliševica, Oraj, Janjetići, dio Lignja i Brindič

- vodovod naselja Lovranska Draga

- crpna stanica Buzdonka

- zamjena transportnog cjevovoda PK Sejnice - PK Cerovo brdo - VS Antići

- transporti cjevovod od VS Antići do Lovranske Drage po novo probijenom šumskom putu

- vodosprema Antići

Glavni projekti isporučeni su za sljedeće građevine:

- vodovod naselja Antići, Kožuli, Kružići, Dobreć i Krasa

- vodovod naselja Kršanci, Dindići, Brgujci, Šmari, dio Lignja, Juranovi, Ivulići i Sv. Francišk

- vodovod naselja Tuliševica, Oraj, Janjetići, dio Lignja i Brindič

- vodovod naselja Lovranska Draga

- crpna stanica Buzdonka

- zamjena transportnog cjevovoda PK Sejnice -PK Cerovo brdo - VS Antići

- transporti cjevovod od VS Antići do Lovranske Drage po novo probijenom šumskom putu

- vodosprema Antići

Građevne dozvole za predmetne građevine dobivene su djelomično. Građevna dozvola za transportni cjevovod visoke zone Lovran dobivena je za područje Tuliševica - Marovići a aktivirana je i izgrađeno je 200 metara.

2. Izgradnja vodoopskrbnih građevina visoke zone Lovran i zone Dobreć nije planirana u razdoblju od 2002. do 2004. godine

6. Analiza neizvršenja projektne dokumentacije i izgradnja komunalnih objekata

Idejno rješenje obilaznice Opatijske rivijere

Idejno rješenje obilaznice Opatijske rivijere izradio je Institut građevinarstva Hrvatske - Ispostava Rijeka. Naručioc i investitor dokumentacije su Hrvatske ceste. Nakon toga pristupilo se je izradi Studije zaštite okoliša Opatijske obilaznice. Naručioc izrade investitor Studije su Hrvatske ceste. Prijedlog Studije je pokazao u dijelu Lovrana, da idejno rješenje Opatijske obilaznice nije razriješilo spojeve Lovrana na obilaznicu. Održano je javna rasprava o prijedlogu Studije, sastanak s Komisijom za zaštitu okoliša i nekoliko razgovora, koji su dali prijedlog projektnog rješenja spoja Lovrana na Opatijsku obilaznicu. Komisija za zaštitu okoliša se mora ponovno sastati i utvrditi konačnu Studiju zaštite okoliša Opatijske obilaznice zbog primjedbi s ostalih javnih rasprava. Trasa iz Studije je podržana od predstavnika Općine Lovran. Također je prihvaćena primjedba da se svi šumski putevi, stepeništa i izletničke staze riješe na način da ostanu u punoj funkciji. Isto će se rješavati kod projektiranja trase uz suradnju jedinicom lokalne samouprave.

Tehnička dokumentacija za proširenje groblja

Vlasnik groblja je Općina Lovran, a grobljem upravlja Komunalac d.o.o. Opatija. Planom je predviđeno proširenje groblja, ali projekt proširenja nije napravljen. Sredstva se namjenski naplaćuju. Krajnji rok za proširenje groblja je 2007. godina.

7. Provedene mjere na zaštiti okoliša

Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94) Općinsko vijeće Općine Lovran je 23.12.2002. godine donijelo Program zaštite okoliša Općine Lovran. Program sadrži:

- uvodne napomene,

- stanje okoliša,

- moguće pojave onečišćenja okoliša,

- mjere za provođenje zaštite okoliša,

- subjekte, koji su dužni provoditi mjere zaštite okoliša,

- način provođenja interventnih mjera zaštite okoliša i

- rokove za poduzimanje pojedinih mjera.

Na osnovi Zakona o zaštiti okoliša Županijski zavod za održivi razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Plan intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije («Službene novine« broj 11/04). Slijedom toga budući na području Općine Lovran postoji objekt:

- benzinske stanice,

za isti bi na osnovu Zakona o zaštiti okoliša i navedenog Plana treba izraditi Plan intervencija o zaštiti okoliša.

Klasa: 350-01/05-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-05-4

Lovran, 1. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=51415&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr