SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
GRAD RAB
Grad Rab

13.

Na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 76. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2003. donosi

ODLUKU
o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora
na području Grada Raba - prijedlog

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grad) te utvrđivanje kriterija za određivanje visine ukupnih sredstava u Proračunu Grada za mjesne odbore i kriterija za raspodjelu tih sredstava na mjesne odbore.

Članak 2.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:

- Proračuna Grada

- dotacija pravnih subjekata i građana

- drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Grada.

Članak 3.

Svakom mjesnom odboru osiguravaju se u Proračunu Grada inicijalna financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se prema postotku naplate komunalne naknade za stambeni prostor u mjesnom odboru u protekloj godini iz proračunske stavke: tekuće donacije za mjesne odbore.

Sredstva iz stavka 2. ovog članka mjesni odbor može koristiti za aktivnosti mjesnog odbora.

Članak 4.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu troškova za rad u vijeću mjesnog odbora u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 5.

Osim sredstava iz članka 3. ove Odluke, mjesni odbor može ostvariti sredstva iz Proračuna Grada na osnovi prihvaćenih programa mjesnog odbora.

Program iz stavka 1. ovog članka, donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine za narednu godinu i dostavlja se Poglavarstvu Grada, putem Upravnog odjela za komunalni sustav.

Članak 6.

Sredstva za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti), koje donosi vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u Proračunu Grada prema sljedećim kriterijima:

1. iznos u visini 400stvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini,

2. iznos u visini 10redstava ostvarenih naplatom korištenja pomorskog dobra na području mjesnog odbora u prethodnoj godini,

3. iznos u visini 10redstava ostvarenih naplatom poreza na korištenje javnih površina na području mjesnog odbora u prethodnoj godini.

Članak 7.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete iz članka 6. a u svezi članka 5. ove Odluke, na području mjesnog odbora za svaku kalendarsku godinu, donosi Poglavarstvo Grada.

Plan iz stavka 1. ovog članka izrađuje Upravni odjel za komunalni sustav.

Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada prema prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav.

Članak 8.

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji obračun.

Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji obračun dostaviti Poglavarstvu Grada i izvješće o radu.

Članak 9.

Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i utroška novčanih sredstava mjesnih odbora obavlja Poglavarstvo Grada.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-11

Rab, 25. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51280&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr