SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 34. Petak, 9. prosinca 2005.
OPĆINA BAŠKA
44

44.

Temeljem članka 2. stavak 3. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/03) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima dodjele stipendija
polaznicima škola za deficitarna zanimanja

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se način i uvjeti davanja stipendija polaznicima trogodišnjih obrtničkih škola za deficitarna zanimanja, koja posebnom odlukom utvrđuje Općinsko vijeće Općine Baška.

Članak 2.

Stipendije za deficitarna zanimanja dodjeljuju se provedbom javnog natječaja, a visinu mjesečnog iznosa stipendije i broj stipendija koje će se dodijeliti utvrđuje Općinsko vijeće Općine Baška.

Članak 3.

Pravo na stipendiju po odredbama ove Odluke ostvaruju polaznici, hrvatski državljani, s prebivalištem na području Općine Baška, uz uvjet da su redovni učenici, odnosno da ne ponavljaju razred.

Članak 4.

U slučaju da prijava na natječaj bude više od broja stipendija koje se, temeljem istoga natječaja, dodjeljuju, stipendije će se dodijeliti sudionicima natječaja s boljim prosjekom ocjena u prethodnoj godini školovanja.

Stipendije se isplaćuju mjesečno unaprijed, do 10. u mjesecu za koji se stipendija isplaćuje, u razdoblju listopad - lipanj (9 mjeseci), na temelju ugovora koji zaključuju Općina Baška, kao davatelj stipendije i jedan od roditelja, ili staratelj, u ime učenika - korisnika stipendije.

Članak 5.

Korisnici stipendija moraju najkasnije do 31. listopada dostaviti potvrdu o uspješnosti školovanja u protekloj godini - svjedodžbu i potvrdu o upisu u naredni razred.

Korisnici stipendija, ako uspješno završe razred, ostvaruju pravo na nastavak primanja stipendije u narednoj godini školovanja.

Članak 6.

Korisnik stipendije, koji ne postupi sukladno stavku 1. prethodnog članka ili ako ponavlja razred, gubi pravo na nastavak primanja stipendije.

Članak 7.

Korisnik stipendije obvezan je, u roku od 30 dana od dana završetka školovanja, o istome obavijestiti davatelja stipendije, te priložiti pravovaljani dokaz.

Članak 8.

Korisnik stipendije je, po završetku školovanja, obvezan raditi na području Općine Baška onoliko dugo koliko dugo je primao stipendiju.

Članak 9.

Prekid isplate stipendije, osim u slučaju iz članka 6., nastupa i:

a) završetkom školovanja,

b) ako dođe do promjene prebivališta korisnika stipendije (preseljenje izvan Općine Baška),

c) ako korisnik stipendije napusti ili prekine školovanje, svojevoljno ili po izrečenoj stegovnoj mjeri,

d) ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Baška.

Članak 10.

Na sve što ovom Odlukom nije posebno obuhvaćeno primjenjuju se odredbe Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/18

Ur. broj: 2142-03-05-3

Baška, 29. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 

Naknadnim uvidom u tekst Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška, objavljene u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije broj 25 od 13. listopada 2003. godine, uočena je greška nastala ispuštanjem dijela teksta, pa Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2005. godine, daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška

U članku 2. na kraju teksta, umjesto znaka »točka« treba stajati znak »zarez«, te se tekst nastavlja, kako slijedi:

»kao i ispravak kartografskih prikaza Plana, od 1. do 4.«

Klasa: 021-05/05-01/18

Ur. broj: 2142-03-05-7

Baška, 29. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr