SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 30. Petak, 5. srpnja 2024.
OPĆINA BAŠKA

26.

Na temelju odredbi članka 31. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 125/19, 114/22), članka 7. stavak 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na 23. sjednici održanoj 3. srpnja 2024. godine donijelo je:

ODLUKU

o suosnivanju Javne vatrogasne postrojbe otoka
Krka kao javne ustanove

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se da se Javna vatrogasna postrojba otoka Krka (u daljnjem tekstu: Postrojba), s danom 1. siječnja 2025. godine ustrojava kao javna vatrogasna postrojba za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Malinska - Dubašnica, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Punat i Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Osnivači).

Članak 2.

Ovom Odlukom uređuje se status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i upravljanje, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, način osiguranja sredstava za rad, raspolaganje s dobiti, te druga pitanja od važnosti za djelatnost postrojbe.

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 3.

Osnivači Postrojbe su:

- Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, Krk, OIB: 12405095116;

- Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, OIB: 36462926568;

- Općina Dobrinj, Dobrinj 103, Dobrinj, OIB: 97003983043;

- Općina Baška, Palada 88, Baška, OIB: 24078212554;

- Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, OIB: 72908368249;

- Općina Punat, Novi Put 2, Punat, OIB: 59398328383 i

- Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, Vrbnik, OIB: 80254949848.

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova prava i obveze, a u svezi s osnivanjem, početkom rada, poslovanjem i prestankom rada ustanove uređuju se Sporazumom o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka, a zasnivaju se na razmjerima koji su utemeljeni učešćem na intervenciji, požarnim opasnostima i požarnom opterećenju, gustoći naseljenosti te površini.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da, u ime i za račun Općine Baška, potpiše Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka.

Članak 4.

Naziv postrojbe je JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OTOKA KRKA.

Sjedište postrojbe je u Krku, Stjepana Radića 11.

Članak 5.

Djelatnost postrojbe je vatrogasna djelatnost.

Područje djelovanja i odgovornosti Postrojbe utvrđuje se sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i podzakonskim aktima koji uređuju vatrogasnu djelatnost.

Članak 6.

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodit će se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Postrojba uz vatrogasnu djelatnost iz stavka 1. obavlja i:

• pružanje usluga koje su sukladne odredbama posebnih propisa, a koje po obimu i načinu ne umanjuju interventnu sposobnost same postrojbe (prijevoz vode autocisternom tijekom sušnog perioda, vršenje ispumpavanja, rušenje stabala uz pomoć vatrogasne opreme i sredstava, vatrogasna osiguranja, i sl.),

• osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, osposobljavanje pučanstva iz zaštite od požara,

• prodaja proizvedene el. energije iz fotonaponske elektrane, kao i

• obavljanje drugih poslova i usluga vezanih uz vatrogasnu djelatnost.

Djelatnost koja se ne smatra vatrogasnom djelatnošću Postrojba može obavljati pod uvjetom da se time ne umanjuje intervencijska spremnost postrojbe.

Članak 7.

Postrojba će obavljati djelatnost iz prethodnog članka na području osnivača.

III. TIJELA POSTROJBE, UPRAVLJANJE I VOĐENJE POSLOVA POSTROJBE

Članak 8.

Tijela Postrojbe su:

• Vatrogasno vijeće,

• Zapovjednik.

Postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće, a čiji članovi se biraju na mandat od pet godina.

Vatrogasno vijeće broji tri člana.

Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o vatrogastvu, aktom o osnivanju i statutom.

Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka i Poslovnikom Vatrogasnog vijeća.

Članak 9.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada Javne vatrogasne postrojbe.

Zapovjednika Postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, te prethodno mišljenje načelnika Općine Malinska-Dubašnica, Općine Dobrinj, Općine Baška, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Krka na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

Članak 10.

Statut Postrojbe donosi Vatrogasno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Druge opće akte Postrojbe donosi Vatrogasno vijeće ako zakonom ili statutom Postrojbe nije propisano da ih donosi zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe.

Članak 11.

Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka imenuje i razrješava zapovjednik na mandat od 5 godina.

Članak 12.

Ovlasti, prava i obveze i međusobni odnosi Vatrogasnog vijeća i zapovjednika uredit će se Statutom Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka.

IV. SREDSTVA I FINANCIRANJE POSTROJBE, IMOVINA POSTROJBE, TE RASPOREĐIVANJE NJEZINE DOBITI

Članak 13.

Sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se u proračunima Osnivača i u Državnom proračunu Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Članak 14.

Sredstva koja vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.

Članak 15.

Postrojba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivači odgovara za obveze Postrojbe solidarno i neograničeno.

Članak 16.

Zapovjednik postrojbe ne može bez suglasnosti Vatrogasnog vijeća Postrojbe sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećivanju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost ukupnog posla prelazi iznos od 6.650,00 eura.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postrojba je dužna donijeti Statut i uskladiti opće akte s ovom Odlukom u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.

Članak 18.

Ova Odluka o suosnivanju Javne vatrogasne postrojbe otoka Krka kao javne ustanove dostavlja se Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici radi ocjene njezine sukladnosti sa Zakonom.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu svih Osnivača.

KLASA: 024-02/24-01/6

URBROJ: 2170-15-01/1-24-6

Baška, 3. srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2336&mjesto=10007&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr