SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 30. Petak, 5. srpnja 2024.
OPĆINA BAŠKA

25.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na 23. sjednici održanoj 3. srpnja 2024. godine donijelo je

PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području
Općine Baška za 2024. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Općine Baška, Općinsko vijeće Općine Baška donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Baška za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

Radi unapređenja zaštite od požara Općine Baška potrebno je u 2024. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. Područje Općine Baška pokriva Područna vatrogasna zajednica otoka Krka, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i Dobrovoljno vatrogasno društvu Baška.

Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija područje Općine Baška operativno pokrivaju Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, kao središnja profesionalna vatrogasna postrojba i Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška, kao dobrovoljna vatrogasna postrojba. Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Baška potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca te voditi računa o organiziranosti i opremljenosti vatrogasnih postrojbi, sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Općina Baška, JVP Grada Krka i DVD Baška

2. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD-a na području Općine Baška.

Izvršitelj: Područna vatrogasna zajednica otoka Krka i Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

3. Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo nad područjima koja su im povjerena. U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna organizirati redovite vatrogasne ophodnje

Izvršitelj: DVD Baška, Hrvatske šume d.o.o. – Šumarija Krk i Javna ustanova „Priroda“

4. Izvršiti edukativne akcije u skladu s Planom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i Programom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara te organizirati vatrogasna natjecanja djece i mladeži u smislu promidžbe vatrogastva, organizirati sportska natjecanja s ciljem promicanja zdravlja i tjelesne spreme vatrogasaca.

Izvršitelj: DVD Baška i Općina Baška

5. Redovito ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Općine Baška

Izvršitelj: Općina Baška - Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Sudionici: MUP, Vatrogasna zajednica otoka Krka, JVP Grada Krka, DVD Baška

6. Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini izraditi planske dokumente te provesti potrebne aktivnosti na pripremi požarne sezone u 2024. godini.

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite Općine Baška, općinski načelnik

7. Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: ŽC 112 Rijeka, Područna vatrogasna zajednica otoka Krka

8. Organizirati informativno-savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: Stožer civilne zaštite Općine Baška

9. U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene), ovisno o razini prostornih planova, obavezno je utvrditi mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela.

Izvršitelj: Općina Baška – Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Sudionici: izrađivači prostornih planova

10. Na području Općine Baška sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: Općina Baška, TD BAŠKA d.o.o., upravitelji javnih cesta, pravne osobe koje su vlasnici proizvodnih kompleksa

11. Redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži (položaj i ispravnost), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanje lokacija kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenja središnjim vatrogasnim postrojbama. Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj:PONIKVE VODA d.o.o. KRK

12. Pregled odlagališta komunalnog otpad te poduzimanje mjera za sprječavanje divljih odlagališta.

Izvršitelj: Općina Baška – Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

13. Kontinuirano ažurirati akte kojima se propisuju potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, sukladno odredbi članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22).

Izvršitelj: Općina Baška

14. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: Općina Baška, JVP Grada Krka i DVD Baška

15. U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara

16. Obvezan je nadzor i skrb nad javnim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, HRVATSKE CESTE d.o.o., Općina Baška, TD BAŠKA d.o.o.

17. Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: TD BAŠKA d.o.o.

18. Održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove, uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl., najkasnije do 1. lipnja tekuće godine odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem, uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim bilje i biljnim otpadom. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje DVD Baška o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Izvršitelj: TD BAŠKA d.o.o., vlasnici/posjednici poljoprivrednog zemljišta

19. Osigurati odgovarajuću dimnjačarsku službu na području Općine Baška koja je dužna voditi sve potrebne poslove uključujući i evidencije o stanju dimnjaka na području Općine Baška.

Izvršitelj: Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Sudionik: ovlaštena dimnjačarska služba

III.

Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima i sudionicima.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/6

URBROJ: 2170-15-01/1-24-5

Baška, 3.srpnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2336&mjesto=10007&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr