SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 27. Srijeda, 26. lipnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

55.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novinebroj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novinebroj 126/19 i 17/20) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županijebroj 5/21) Općinska načelnica Općine Omišalj dana 08. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne 
zaštite Općine Omišalj

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Omišalj (dalje u tekstu: Odluka) osniva se Stožer civilne zaštite Općine Omišalj (u daljem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

(1) Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

(2) Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. MAURO JUSTIĆ (privremeni zamjenik Općinske načelnice) - načelnik Stožera

2. ROBERT RENKA (zapovjednik DVD Njivice) - zamjenik načelnika Stožera

3. GORAN GRUBIŠIĆ (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) - član

4. DINO DOLUŠIĆ (načelnik Policijske postaje Krk) - član

5. LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ (voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost Područnog ureda civilne zaštite Rijeka) - član

6. MARIJA JAKOMINIĆ (ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk) - član

7. SUZANA SKOČILIĆ-TOMAŠIĆ (zdravstveni djelatnik) - član

8. IGOR JURADA (lučki kapetan Ispostave Lučke kapetanije Rijeka u Omišlju) - član

9. LUKA STOJČIĆ (direktor trgovačkog društva PESJA d.o.o.) – član.

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županijebroj 15/21 i 1/23).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županijei na mrežnim stranicama Općine Omišalj.

KLASA: 024-01/24-01/77

URBROJ: 2170-30-24-1

U Omišlju, 08. travnja 2024.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr.sc. Mirela Ahmetović

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2333&mjesto=51513&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr