SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 33. Petak, 2. prosinca 2005.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 HTML

31.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i članka 15. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2005. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru na području Općine Brod Moravice

I. UVOD

Izvješće o stanju u prostoru je dokument za planiranje stanja u prostoru i predstavlja osnovu za izradu dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru. Donosi ih predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Stanje u prostoru definira se u odnosu na provođenje postojećih dokumenata prostornog uređenja, a Programom mjera definiraju se ciljevi i aktivnosti u narednom dvogodišnjem razdoblju koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave namjerava poduzeti radi razvoja, unapređenja života stanovništva i zaštite posebnih vrijednosti prostora.

II. POKRIVENOST PODRUČJA OPĆINE BROD MORAVICE PROSTORNIM PLANOVIMA

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00),

b) Odluka o provedbenom urbanističkom planu Matika Brod Moravice i njene izmjene i dopune (»Službene novine« broj 46/84, 37/88 i 8/92),

c) Prostorni plan uređenja Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 35/03).

Donošenjem Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice prestao je važiti Prostorni plan Općine Delnice (»Službene novine« broj 15/89, 19/92, 30/94 i 12/95).

Plan predstavlja osnovu za donošenje planova nižeg reda i svrsishodno upravljanje prostorom.

Temeljem mjera provedbe Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice potrebno je izraditi:

- UPU 1 - građevinsko područje naselja N4 - centralno naselje Brod Moravice,

- UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Matika II.,

- UPU 8 - građevinsko područje naselja N 30 - Doluš.

Urbanistički plan uređenja naselja Brod Moravice predviđen je u Prostornom planu uređenja Općine Brod Moravice. Do donošenja UPU-a Brod Moravice, unutar obuhvata Plana moguće je vršiti rekonstrukcije postojećih objekata i gradnju pomoćnih građevina dok veći zahvati u prostoru nisu mogući osim u zonama za koje je donesen UPU.

UPU-om Brod Moravice utvrditi će se osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina naselja Brod Moravice, komunalno i prometno uređenje, te utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja unutar granice obuhvata Plana.

- Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke namjene T1 Matika II - njegovu izradu treba obvezno planirati i po mogućnosti provesti u 2006. godini, jer za taj prostor iskazuje interes za izgradnju fizičkih osoba, a na taj način spriječiti će se pojedinačni zahvati u prostoru i eventualna uzurpacija prostora.

- Urbanistički plan uređenja naselja Brod Moravice (UPU 1), kao centralnog naselja Općine Brod Moravice, potrebno je izraditi u narednom dvogodišnjem razdoblju. Izrada toga plana nužna je s razloga zainteresiranosti za stambenu i vikend izgradnju, a prostor u građevinskom području u cijelosti je u privatnom vlasništvu.

- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N30 (Doluš) je u svrhu gospodarenja prostorom na dijelu uz državnu granicu sa Republikom Slovenijom, a radi razvoja turističkog potencijala spomenutog područja. Izradom Plana dobiti će se kvalitetniji iskaz niže namjene jer je interes iskazan, a krajobraz i kulturno-povijesna cjelina je pod zaštitom.

Programom mjera 2002. - 2004. bila je predviđena izrada sljedećih dokumenata prostornog planiranja i stručnih podloga:

1. Prostorni Plan uređenja Općine Brod Moravice je izrađen i usvojen u prosincu 2003. godine ( Službene novine broj 35/03),

2. Proširenje mjesnog groblja u Brod Moravicama - riješen otkup zemljišta, izrađena projektna dokumentacija, te se očekuje Rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske o žalbi fizičke osobe na spomenuto proširenje, a koje rješenje je i konačno. Mjesno groblje Brod Moravice određeno je Prostornim Planom uređenja Općine Brod Moravice u građevinskom području naselja, te se proširenje postojećeg groblja dopušta neposrednom provedbom do 20% proširenja, odnosno izradom detaljnog plana uređenja za proširenje veće od 20%.

3. Izradom stručnih geodetskih podloga za cestu Štefanci - Goršeti izrađene od strane Ureda za katastar i geodetske poslove - Ispostave Delnice, stekli su se preduvjeti za izradu glavnog projekta spomenute ceste.

4. Rješenjem imovinsko-pravnih poslova na budućoj cesti Štefanci - Goršeti i izradom projektno-planske dokumentacije steći će se uvjeti izgradnje ceste. U narednom dvogodišnjem razdoblju, pošto se radi o prostoru zaštićenog krajobraza, odnosno o području posebnih obilježja za dolinu rijeke Kupe i štićenog pojasa područja, izraditi Prostorni Plan posebnih obilježja, a što je u nadležnosti Primorsko-goranske županije. Do donošenja spomenutog Plana, mjere provedbe ispisane su Prostornim planom uređenja Općine Brod Moravice.

Osim spomenutih planova, Prostornim planom uređenja Općine Brod Moravice dana je obveza izrade sljedeće prostorno-planske dokumentacije:

- UPU 2 - građevinsko područje poslovne namjene K1 - Matika,

- UPU 3 - građevinsko područje poslovne namjene K2 - Donja Dobra 1,

- UPU 4 - građevinsko područje poslovne namjene K2 - Donja Dobra 2,

- UPU 5 - građevinsko područje poslovne namjene K4 - Donji Šehovac,

- UPU 7 - sportsko-rekreacijska zona R - Draškovac.

Izradi navedenih planova pristupiti će se onda, kada se za to iskaže potreba, a potreba izrade nekih od spomenutih planova biti će utvrđena Programom mjera za naredno dvogodišnje razdoblje.

III. OCJENA STANJA U PROSTORU

Koncepcija prostornog razvitka koja je navedena u Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Općine Brod Moravice usmjerena je na očuvanje i zaštitu prostora utvrđivanjem namjene prostora, kao i na podizanju kvalitete sta

novanja kroz prostorne i socijalne standarde i podizanja razine komunalne opremljenosti i prostora.

U narednom razdoblju treba više poraditi na građevinskom zemljištu za individualnu stambenu izgradnju, a to se prvenstveno odnosi na centralno naselje Brod Moravice, te građevinsko zemljište za vikend objekte /manje u centralnom naselju, a većim dijelom u ostalim naseljima općine. Građevinskog područja je dovoljno, ali treba odrediti uža područja gradnje, jer interes za građenje je u porastu, pogotovo osoba izvan područja Općine Brod Moravice. Iskazuje se i interes za gradnjom vikend i turističkih objekata, pogotovo u dolini rijeke Kupe, a naročito će porasti interes za gradnju na području Kavrana i Goršeta nakon izgradnje ceste Štefanci - Kavrani - Goršeti.

Na planu komunalne infrastrukture kvalitetno su samo dijelom sanirane županijske i lokalne ceste, a u narednom razdoblju potreba je sanacija županijskih prometnica Male Drage - Razdrto i Donja Dobra - Moravice, te kapitalni projekt Štefanci - Goršeti. Od nerazvrstanih cesta potreba je sanacija cesta na području Završja i cesta u kupskoj dolini Kocijani - Kupa, Kocijani - Planica i Planica - Doluš.

Sustav vodoopskrbe za područje Općine Brod Moravice je zadovoljavajući. U proteklom razdoblju izgrađena je vodovodna mreža za naselje Donji Šajn i pripojena vodoopskrbnom sustavu kojim gospodari Komunalac d.o.o. Delnice. U narednom razdoblju vodoopskrbni sustav Zahrt - Šepci - Podstene - Kocijani uvrstiti u sustav Komunalca d.o.o. Delnice, uz uvjet rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže.

Za naselje Goršeti izraditi projektnu dokumentaciju vodospreme i eventualne vodovodne mreže (svakako uzeti u obzir buduće turističke potencijale).

Postojeći kanalizacijski sustav za centralno naselje Brod Moravice je nezadovoljavajući, te su već pokrenute radnje za izgradnju kanalizacijskog sustava sa pročišćivačem za naselja Brod Moravice i Donja Dobra. U tijeku su snimanja buduće mreže i izrada idejnog i provedbenog projekta.

Radno-poslovnog prostora je dovoljno, kao i budućih predviđenih poslovnih površina, kako zatvorenih tako i otvorenih, ali većina nije u funkciji proizvodnje. Potreba je aktiviranje takvih prostora uvođenjem mjera (porezna opterećenja), kao i državnim poticajnim mjerama gospodarstva na područjima od posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima.

Kod poslovne zone K3 Donja Dobra 2. u Donjoj Dobri izrađivač Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice greškom nije obuhvatio proširenje koje je bilo predloženo, te će se tražiti od nadležnih tijela da se ta greška ispravi u korist razvoja Općine Brod Moravice.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/05-01/18

Ur. broj: 2112-06-05-01-01

Brod Moravice, 2. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=147&mjesto=51312&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr