SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

36.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ('Narodne novine' br. 26/15., 37/21.) i članka 33. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 17. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine, donijelo je

PRAVILNIK

o financiranju javnih potreba Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Omišalj udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Omišalj. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti), kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva za financiranje aktivnosti, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općine Omišalj za:

• provedbu aktivnosti kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

• provedbu aktivnosti javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

• obavljanje određene javne ovlasti na području općine Omišalj povjerene posebnim zakonom,

• pružanje socijalnih usluga na području općine Omišalj temeljem posebnog propisa,

• donacije i sponzorstva,

• jednodnevne i višednevne manifestacije,

• druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine Omišalj.

Članak 3.

Programom se smatra skup neovisnih, usko povezanih, kontinuiranih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju određenog cilja.

Projektom se smatra skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području općine Omišalj. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području općine Omišalj.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA OMIŠALJ

Članak 4.

Općina Omišalj će, u postupku donošenja proračuna Općine Omišalj, prije raspisivanja javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine Omišalj te će u okviru svojih mogućnosti u proračunu Općine Omišalj osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 5.

Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje aktivnosti nadležan je Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 6.

Zadaće Upravnog odjela u postupku pripreme i provedbe javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:

• predložiti prioritete i programska područja javnog poziva,

• predložiti dokumentaciju za provedbu javnog poziva,

• javna objava i provedba javnog poziva,

• organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju javnog poziva i

• pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima javnog poziva Uredu za udruge.

III. KRITERIJI ZA PROCJENJIVANJE I BODOVANJE

Članak 7.

Kriteriji za financiranje programa, projekata, jednodnevnih i višednevnih manifestacija (u daljnjem tekstu: aktivnosti) su:

• kvaliteta prijave 0-5 bodova,

• relevantnost prijave 0-5 bodova,

• kapaciteti organizacije koja podnosi zahtjev 0-5 bodova,

• procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja zahtjeva u
provedbi istih ili sličnih aktivnosti 0-5 bodova,

• procjena partnera za suradnju (ako je primjenjivo) 0-5
bodova,

• procjena proračuna aktivnosti 0-10 bodova,

• održivost aktivnosti 0-5 bodova,

• inovativnost aktivnosti 0-5 bodova,

• broj djece i mladih s područja općine (ako je primjenjivo) 0-5 bodova,

• jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe
aktivnosti 0-5 bodova,

• osigurano sufinanciranje aktivnosti iz drugih izvora i/ili sredstava EU 0-5 bodova,

• kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja aktivnosti s
Općinom Omišalj 0-10 bodova.

Općina Omišalj može propisati i druge kriterije koji će biti navedeni u javnom pozivu.

Članak 8.

Minimalan broj bodova potreban za prihvaćanje prijave definirat će Povjerenstvo prilikom ocjenjivanja prijava i to za svako prioritetno područje zasebno.

Ukoliko Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava ocijeni kriterij relevantnosti prijave i/ili kriterij kvalitete dosadašnje suradnje prijavitelja aktivnosti s Općinom Omišalj s 0 bodova, prijavljene aktivnosti neće biti predložene Općinskom Vijeću Općine Omišalj za financiranje.

Članak 9.

Općina Omišalj će dodjeljivati sredstva za financiranje aktivnosti udrugama i neprofitnim organizacijama (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

• su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, a svojim statutom opredijeli se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Omišalj i drugih javnih izvora,

• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine
Omišalj,

• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom.

Članak 10.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Općina Omišalj javnim pozivom može propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

• primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama,

• uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu,

• umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.,

• održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na lokalnoj razini kroz provedbu aktivnosti.

Članak 11.

Općina Omišalj neće sufinancirati aktivnosti organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim javnim pozivom.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Članak 12.

Upravni odjel Općine Omišalj će u roku od 15 dana od dana usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu izraditi i na službenoj mrežnoj stranici Općine Omišalj objaviti godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje svih oblika aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan poziva), koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

Godišnji plan poziva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedine aktivnosti, očekivanom broju aktivnosti koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Članak 13.

Financiranje svih aktivnosti u području: (1) zaštite zdravlja, (2) promicanja društvene solidarnosti, (3) promicanja ljudskih prava, (4) djeca i mladi, (5) zaštite okoliša i održivog razvoja, (6) branitelji iz Domovinskog rata, borci II. svjetskog rata i invalidi rata, (7) sporta i tehničke kulture, (8) hobističke djelatnosti provodi se putem javnog poziva.

Članak 14.

Financijska sredstva proračuna Općine Omišalj dodjeljuju se bez objavljivanja javnog poziva, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

• kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr.),

• kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 663,00 eura za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih aktivnosti udruga,

• kada je to propisano posebnim propisom.

Članak 15.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog poziva Općina Omišalj će s udrugom kao Korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Članak 16.

Općinski načelnik će Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju aktivnosti koje u određenom području provode udruge utvrditi dokumentaciju za provedbu javnog poziva i rok za raspisivanje javnog poziva koji je u pravilu 30 dana od dana usvajanja Proračuna Općine Omišalj.

Članak 17.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva (u daljnjem tekstu: dokumentacija) obuhvaća:

a) Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Omišalj

b) tekst javnog poziva

c) upute za prijavitelje

d) obrasce za prijavu aktivnosti:

1. obrazac opisa aktivnosti

2. obrazac proračuna aktivnosti

e) popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

f) obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti aktivnosti

g) obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

h) obrazac ugovora o financiranju aktivnosti

i) obrasce za izvještavanje:

1. obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti

2. obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti.

Ovisno o vrsti javnog poziva Općina Omišalj može utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu aktivnosti čine i:

a) obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo

b) obrazac životopisa voditelja aktivnosti, ako je primjenjivo

c) obrazac izjave o aktivnostima udruge financiranim iz javnih izvora

d) obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu, da su upoznati s aktivnosti i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo

e) ostala dokumentacija.

Članak 18.

Raspisivanje javnog poziva i pripremu dokumentacije za javni poziv provodi Upravni odjel Općine Omišalj sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe.

Članak 19.

Sva dokumentacija za javni poziv po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije se popunjavaju putem računala.

Općina Omišalj kao davatelj financijskih sredstava osigurava mogućnost podnošenja cjelokupne prijavne dokumentacije kao i svih izvještaja (opisnih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor te propisane popratne dokazne dokumentacije i obveznih priloga na sljedeće načine:

a) u papirnatom obliku preporučeno poštom ili osobno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13, uz napomenu „prijava na javni poziv“ s napomenom „ne otvarati“.

Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom organizacije.

b) elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja ili na drugi prikladan elektronički način.

Podnositelji prijave su na zahtjev službenika Upravnog odjela dužni dostaviti na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Članak 20.

Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Općine Omišalj i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom javnom pozivu objavljuje se u dnevnom glasilu i na društvenim mrežama.

Članak 21.

Javni poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

Ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, donošenja odluke o financiranju aktivnosti i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čije su aktivnosti prihvaćene za financiranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana računajući od zadnjeg dana roka za dostavu prijava.

Članak 22.

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, Povjerenstvo za provjeru prijava će pristupiti postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članove Povjerenstva za provjeru prijava predlaže Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj, a imenuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Povjerenstvo za provjeru prijava ima predsjednika i dva
člana.

Povjerenstvo za provjeru prijava radi na sjednicama i sastavlja odluku koje prijave će biti upućene na stručno ocjenjivanje te prije postupka provjere prijava potpisuje izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Povjerenstvo za provjeru prijava ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta mora dovršiti u roku od 15 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava aktivnosti.

Udruge čije prijave ne zadovoljavaju formalne uvjete javnog poziva bit će obaviještene pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za provjeru prijava.

Udruge koje su dobile obavijest da njihova prijava ne ispunjava formalne uvjete javnog poziva mogu u roku od 8 dana od dana dostave izjaviti pisani prigovor na odluku, a odluku po prigovoru donosi Povjerenstvo za prigovore u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.

Povjerenstvo za prigovore imenuje Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu javnog poziva.

Općinski načelnik može donijeti odluku o tome da članovi Povjerenstva za provjeru prijava imaju pravo na naknadu.

Članak 23.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava se:

• da li je prijava dostavljena na javni poziv u zadanome roku,

• jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,

• jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog poziva.

Članak 24.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete javnog poziva te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za aktivnosti, o kojem odluku donosi Općinsko vijeće.

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno tijelo koje sačinjavaju predstavnici Općine Omišalj, znanstvenih i stručnih institucija te nezavisni stručnjaci.

Članove Povjerenstva za ocjenjivanje predlaže Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj, a imenuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Povjerenstvo za ocjenjivanje ima predsjednika i dva člana.

Članovi Povjerenstva za ocjenjivanje ne mogu istodobno biti i članovi Povjerenstva za provjeru prijava.

Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na sjednicama i sastavlja zapisnik te prije postupka ocjenjivanja potpisuje izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava i dostavlja ga Općinskom vijeću u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva za provjeru prijava.

Općinski načelnik može donijeti odluku o tome da članovi Povjerenstva za ocjenjivanje imaju pravo na naknadu.

Članak 25.

Nakon Odluke Općinskog vijeća o aktivnostima kojima su odobrena financijska sredstva Općina Omišalj će javno objaviti rezultate javnog poziva s podacima o udrugama, aktivnostima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja na službenoj mrežnoj stranici Općine Omišalj.

Općina Omišalj će u roku od 8 radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čije aktivnosti nisu prihvaćene za financiranje o razlozima nefinanciranja njihovih aktivnosti uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivane aktivnosti.

Članak 26.

Udruga ima pravo na podnošenje prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu Općine Omišalj u pisanom obliku u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti ili 30 dana od dana javne objave rezultata javnog natječaja.

Rješavanje po prigovoru i odluku o istome donosi Povjerenstvo za prigovore u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu javnog poziva.

Članak 27.

S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Omišalj će potpisati ugovor o financiranju aktivnosti najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju aktivnosti.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje aktivnosti Općina Omišalj će Korisniku definirati odobrene stavke za financiranje ili s Korisnikom financiranja prije sklapanja ugovora pregovarati o stavkama proračuna aktivnosti koje treba izmijeniti (revidirani proračun), a u tom slučaju rok za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana.

Članak 28.

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve Korisnike u okviru javnog poziva, i posebnog dijela.

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, povjerljivost, javnost i vidljivost, procjena i praćenje projekta, provedbeni rok aktivnosti, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, te povrat sredstava i pripadajućih kamata u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv aktivnosti, iznos financiranja i slično.

Članak 29.

Općina Omišalj će u suradnji s Korisnikom financiranja, s ciljem poštivanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca, pratiti provedbu financiranih aktivnosti udruga.

Članak 30.

Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća Korisnika sredstava te kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 31.

Korisnik je dužan dostaviti opisno i financijsko izvješće na za to definiranim obrascima.

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi aktivnosti neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani te udio troškova financiranih sredstvima Općine Omišalj u ukupnim troškovima.

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 32.

Odobrena sredstva financijske potpore Korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju aktivnosti utvrđene ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje troškova u realizaciji aktivnosti utvrđene ugovorom.

Svako odstupanje od ugovora bez odobrenja Općine Omišalj smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Članak 33.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao Korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

• nastali su za vrijeme razdoblja provedbe aktivnosti u skladu s ugovorom,

• moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu aktivnosti,

• nužni su za provođenje aktivnosti koja je predmetom dodjele financijskih sredstava,

• mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod Korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

• trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 34.

U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

• troškovi zaposlenika angažiranih na aktivnosti koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće,

• putni troškovi osoba koje sudjeluju u aktivnosti, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za Korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna,

• troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za aktivnost te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,

• troškovi potrošne robe,

• troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva ugovora.

Članak 35.

Korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom aktivnosti.

Članak 36.

Neprihvatljivim troškovima aktivnosti smatraju se:

• dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,

• dospjele kamate,

• božićnice, naknade za godišnji odbor, jubilarne i druge nagrade osim izdataka za plaće,

• kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje aktivnosti

• zajmovi trećim stranama,

• troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih aktivnosti ili u iznimnim slučajevima).

Članak 37.

Sve potpore koje Općina Omišalj dodjeljuje putem javnog poziva odnose se na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju.

Članak 38.

Općina Omišalj će svakim pojedinačnim javnim pozivom definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

U slučaju da Općini Omišalj niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja koji mora biti istaknut u javnom pozivu.

VI. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 39.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere provođenje aktivnosti i po potrebi izvrše reviziju.

Članak 40.

Pored izvješća navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je Korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

• popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,

• računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka,

• dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama,

• dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,

• dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.,

• dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača,

• dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,

• dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

• dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,

• za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja,

• evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista.

• za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Članak 41.

Konačan iznos sredstava koji Općina Omišalj treba isplatiti Korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna aktivnosti.

Davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se aktivnost ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem aktivnosti pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Članak 42.

Ako se ukupni prihodi Proračuna Općine Omišalj za kalendarsku godinu za koju se raspisuje javni poziv ostvare ispod planiranih, Općina Omišalj će sredstva namijenjena sufinanciranju aktivnosti Korisnika razmjerno umanjiti.

Članak 43.

Općina Omišalj će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

• nije realizirao aktivnost utvrđenu proračunom i ugovorom,

• nije utrošio sva odobrena sredstva,

• sredstva nije koristio namjenski,

• iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 44.

Korisnik financiranja će Općini Omišalj, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko Korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina Omišalj, Općina Omišalj će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

Bankovne troškove nastale vraćanjem dospjelih iznosa Općini Omišalj snosit će Korisnik financiranja.

Članak 45.

U slučaju kada Korisnik financiranja ne vrati sredstva Općini Omišalj, Općina Omišalj donijet će odluku da u narednom periodu prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzme u razmatranje.

U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u javnom pozivu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/15 i 39/18).

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/15 i 39/18).

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/74

URBROJ: 2170-30-24-24

U Omišlju, 10. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2327&mjesto=51513&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr