SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 17. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se nagrađivanje učenika s područja općine Omišalj, njihovih mentora, nagrađivanje mentora s područja općine Omišalj, koji su mentori učenicima čije prebivalište nije na području općine Omišalj, za postignute rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te nagrađivanje učenika generacije, polaznika Osnovne škole Omišalj.

(2) Pored nagrada iz prethodnog stavka, ovom Odlukom utvrđuje se visina i dodjela nagrade učeniku generacije OŠ Omišalj.

(3) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

(1) U smislu ove Odluke, mentor je odgojno-obrazovni radnik zaposlen u školskoj nastavi koji priprema učenike za natjecanje, susret ili smotru te je podrška učeniku.

Članak 3.

(1) Dodjeljivanje nagrada temeljem ove Odluke odnosi se na ostvarene rezultate na natjecanjima, susretima i smotrama kojima je prethodila najmanje jedna niža izlučna razina natjecanja ili predstavljanja postignuća učenika.

Članak 4.

(1) Za postignute rezultate na županijskim natjecanjima učenici Osnovne škole „Omišalj“ i njihovi mentori nagrađuju se:

- za postignuto 1. mjesto iznosom od 60,00 eura

- za postignuto 2. mjesto iznosom od 50,00 eura

- za postignuto 3. mjesto iznosom od 40,00 eura

(2) Za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, učenici Osnovne škole „Omišalj“ i njihovi mentori nagrađuju se:

- za postignuto 1. mjesto iznosom od 100,00 eura

- za postignuto 2. mjesto iznosom od 90,00 eura

- za postignuto 3. mjesto iznosom od 80,00 eura

(3) Učenici i njihovi mentori, sudionici na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, dobivaju nagradu u iznosu od 50,00 eura bez obzira na plasman, a ukoliko nisu postignuti rezultati iz stavka 2. ovog članka.

(4) Ovisno o ostvarenom rezultatu, nagradu ostvaruju pojedinačno učenik i mentor.

Članak 5.

(1) Za postignute rezultate na županijskim natjecanjima, učenici srednje škole sa stalnim prebivalištem na području općine Omišalj i njihovi mentori nagrađuju se:

- za postignuto 1. mjesto iznosom od 140,00 eura

- za postignuto 2. mjesto iznosom od 120,00 eura

- za postignuto 3. mjesto iznosom od 100,00 eura

(2) Za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, učenici srednje škole sa stalnim prebivalištem na području općine Omišalj i njihovi mentori, nagrađuju se:

- za postignuto 1. mjesto iznosom od 200,00 eura

- za postignuto 2. mjesto iznosom od 180,00 eura

- za postignuto 3. mjesto iznosom od 160,00 eura

(3) Učenici i njihovi mentori, sudionici na natjecanjima, susretima i smotrama, dobivaju nagradu u iznosu od 100,00 eura bez obzira na plasman, a ukoliko nisu postignuti rezultati iz stavka 1. i 2. ovog članka.

(4) Ovisno o ostvarenom rezultatu, nagradu ostvaruju pojedinačno učenik i mentor.

Članak 6.

(1) Mentori s područja općine Omišalj, koji su mentori učenicima čije prebivalište nije na području otoka Krka, a na natjecanjima, susretima i smotrama su ostvarili jedno od prva tri mjesta dobivaju nagradu u iznosu od 100,00 eura.

(2) U slučaju kada više učenika srednje škole istog mentora sudjeluju na određenom natjecanju, susretu ili smotri, Općina Omišalj dodjeljuje jednu nagradu mentoru iz članka 5. stavka 1. ili 2. i to za postignuće najviše rangiranog učenika pod uvjetom da najviše rangirani učenik ima prebivalište na području općine Omišalj.

(3) U slučaju kada više učenika srednje škole istog mentora sudjeluju na određenom natjecanju, susretu ili smotri, a nisu osvojena neka od tri prva mjesta, Općina Omišalj dodjeljuje nagradu mentoru u iznosu iz članka 5 stavka 3. pod uvjetom da najveći broj učenika sudionika ima prebivalište na području općine Omišalj.

(4) U slučaju kada više učenika srednje škole za isto natjecanje, susret ili smotru, imaju više mentora, a nisu osvojena neka od tri prva mjesta, Općina Omišalj dodjeljuje jednu nagradu u iznosu iz članka 5 stavka 3. za sudjelovanje mentoru koji ima prebivalište na području općine Omišalj pod uvjetom da barem jedan učenik sudionik ima prebivalište na području općine Omišalj.

Članak 7.

Iznimno, dodjeljivanje nagrada temeljem ove Odluke odnosi se i na ostvarene rezultate na državnim natjecanjima i smotrama utvrđenih aktom nadležnog tijela za obrazovanje Republike Hrvatske, a koji nemaju utvrđenu nižu razinu natjecanja i predstavljanja postignuća učenika osnovnih i srednjih škola.

Članak 8.

(1) Prijedlog za dodjelu nagrade iz članka 4. ove Odluke podnosi Osnovna škola „Omišalj“ Upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti i opće poslove.

(2) Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati dokaz o sudjelovanju te dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo nastavnika i postignuće učenika na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

(3) Odluku o dodjeli nagrada donosi načelnik Općine
Omišalj.

Članak 9.

(1) Prijedlog za dodjelu nagrade iz članka 5. i 6. podnosi srednja škola Upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti i opće poslove.

(2) Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati dokaz o sudjelovanju te dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo nastavnika i postignuće učenika na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama i dokaz o stalnom prebivalištu učenika i/ ili nastavnika - mentora na području općine Omišalj.

(3) Odluku ododjeli nagrada donosi načelnik Općine
Omišalj.

Članak 10.

Učenik i mentor ostvaruju nagradu za najbolje postignuti rezultat na svakom pojedinom natjecanju, susretu i smotri ukoliko se natjecao iz više školskih predmeta ili predstavljao svoja postignuća iz više područja.

Mentor ima pravo samo na jednu nagradu iz članka 4., 5. i 6. ove Odluke i to u iznosu za najbolje postignuto mjesto učenika, neovisno o broju učenika kojima je bio mentor na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Članak 11.

Visina novčane nagrade učeniku generacije, polazniku Osnovne škole Omišalj s prebivalištem na području općine Omišalj, za kojeg prijedlog za nagradu daje Osnovna škola Omišalj, utvrđuje se u iznosu od 200,00 eura.

Članak 12.

Sredstva za dodjelu nagrada iz članka 4., 5., 6. i 11. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/74

URBROJ: 2170-30-24-18

U Omišlju, 10. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2327&mjesto=51513&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr