SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 17. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu
Općine Omišalj oznake k.č. 10958/2

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj oznake k.č. 10958/2 (dalje u tekstu: Odluka), Općina Omišalj kao vlasnik nekretnine daje istu na korištenje Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce (dalje u tekstu: Korisnik), te se uređuju uvjeti pod kojima će se nekretnina dati na korištenje.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

(1) Općina Omišalj nekretninu na adresi Krste Frankopana 13, Njivice, oznake k.č. 10958/2, dvorište i kuća ukupne površine 539 m2, upisanu u zemljišne knjige Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, Zemljišnoknjižni odjel Krk za k.o. Omišalj-Njivice u z.k.ul.br. 3006 (dalje u tekstu: Nekretnina), daje na korištenje Korisniku na neodređeno vrijeme (do opoziva ugovora).

(2) Nekretnina iz stavka 1. daje se na korištenje bez naknade, uz uvjet da Korisnik u istoj pruža socijalnu uslugu organiziranog stanovanja za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi.

Članak 3.

Nekretninu iz članka 2. ove Odluke, ili njezin dio, Korisnik ne može otuđiti niti opteretiti nikakvim teretom.

Članak 4.

Korisnik je obvezan snositi sve materijalne troškove kao i eventualne druge troškove nastale u svezi korištenja Nekretninom te s istom mora postupati s pažnjom dobrog gospodara.

Članak 5.

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinskog načelnika na sklapanje ugovora o korištenju nekretnine iz članka 2. ove Odluke, s Korisnikom, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/74

URBROJ: 2170-30-24-19

U Omišlju, 10. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2327&mjesto=51513&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr