SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
OPĆINA VRBNIK

10.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (“Narodne novine“, broj 16/24) i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Vrbnik za razdoblje od 2024-2028. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/24, dalje u tekstu: Plan) i Zaključka Općinskog načelnika, KLASA: 342-01/24-01/5, URBROJ: 2170-36-24-01-1 od 26. travnja 2024. godine, Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
na području Općine Vrbnik

1. MIKROLOKACIJE, DJELATNOSTI I MINIMALNA NAKNADA ZA DODJELU DOZVOLE

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Vrbnik za djelatnosti i mikrolokacije na rok od 5 godina:

*Tablica je u prilogu*

Grafički prikazi nalaze se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio Plana.

2. KRITERIJI OCJENJIVANJA PONUDA

Ponude zaprimljene na natječaju ocjenjivati će se na način da pojedina ponuda može biti ocijenjena sa najviše 100 bodova.

Kriteriji su sljedeći:

a) ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru, kriterij iznosi 60 % ocjene ponude,

b) prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra, kriterij iznosi 10 % ocjene ponude,

c) upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste ekološki prihvatljive materijale, kriterij iznosi 20 % ocjene ponude,

d) upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima, kriterij iznosi 10 % ocjene ponude.

Dokazi o ispunjavanju kriterija:

Za prethodno iskustvo – broj godina obavljanja djelatnosti na temelju koncesijskog odobrenja– izjava

Za upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste ekološki prihvatljive materijale – Dokaz, ako nije moguće dostaviti dokaz dostavlja se izjava sa detaljnim obrazloženjem

Za upotrebu opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima dostavlja se certifikat

3. OBVEZNI UVJETI

Obvezni uvjeti koje ponuditelji moraju ispunjavati su:

a) da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu na natječaj

b) da ponuditelj nema dospjelih obveza temeljem javnih davanja

c) da ponuditelj nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru.

4. UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI TEMELJEM DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU

Uvjeti obavljanja djelatnosti za djelatnost iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave uključuju:

a) dužnost pridržavanja uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija

b) dužnost ne približavanja na udaljenost od 50 metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, odnosno 150 metara od obale neuređene plaže

c) dužnost postavljanja i održavanja sigurnosnog koridora označenog plutajućim branama

Uvjeti obavljanja djelatnosti za djelatnost iznajmljivanja plažne opreme uključuju:

a) dužnost držanja plažne opreme (suncobrani, ležaljke, ronilačka oprema, oprema za plivanje i sl.) uredno složene i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada nisu iznajmljene korisniku

b) dužnost spremanja plažne opreme na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu

c) dužnost redovitog održavanja i čišćenja pomorskog dobra na kojem se izdaje dozvola

d) dužnost ostavljanja slobodnog pojasa od minimalno 2 metra od crte srednjih viših visokih voda mjereno vodoravno.

Uvjeti obavljanja za ugostiteljsku djelatnost u restoranima, barovima, catering objektima i objektima jednostavnih usluga uključuju:

a) obvezu priključka na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, obvezu postavljanja spremnika za vodu i odvodnju.

5. SADRŽAJ PONUDE

1. Pisanu ponudu u kojoj mora biti navedeno ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv, sjedište i zakonski zastupnik tvrtke (za pravnu osobu), OIB, kontakt (telefonski broj i e-mail adresa) i ponuđena naknada u eurima – Prilog 2.

2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe kao dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;

3. Presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

4. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Vrbnik, ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj;

5. Potvrdu o nepostojanju duga prema TZO Vrbnik, ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj;

6. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj:

7. Potpisanu Izjavu kojom daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze izvan odobrene lokacije te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru. - Prilog 3;

8. Izjava ponuditelja da protiv ponuditelja nije izrečena pravomoćna upravna ili druga mjera zbog kršenja propisa na pomorskom dobru od strane nadležnih institucija ni pravomoćna presuda kojom je utvrđeno da je isti kršio propise na pomorskom dobru u prethodne dvije godine od raspisivanja Javnog natječaja – Prilog 4;

9. Potpisanu izjavu o prethodnom iskustvu i dobrom i odgovornom obavljanju djelatnosti, odnosno korištenju pomorskog dobra - broj godina obavljanja djelatnosti na temelju koncesijskog odobrenja;

10. Dokaz - za upotrebu opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste ekološki prihvatljive materijale - ako nije moguće dostaviti dokaz dostavlja se izjava sa detaljnim obrazloženje;

11. Dokaz za upotrebu opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – certifikat.

JAVNI NATJEČAJ (tekstualni dio ) sa PRILOZIMA:

·         mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vrbnik https://www.opcina-vrbnik.hr/.

6. NAČIN PODNOŠENJA I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda na Javni natječaj za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se podnijeti samo za pojedinu mikrolokaciju. Ako pojedina mikrolokacija sadrži više rednih brojeva lokacija na kojima se obavljaju određene vrste djelatnosti, za svaki broj lokacije potrebno je podnijeti zasebnu ponudu.

Ponuditelj za svaki redni broj, tj. po svakoj lokaciji/dozvoli može dostaviti samo jednu ponudu. Ukoliko isti podnositelj dostavi dvije ili više ponuda za dozvolu/lokaciju koja je predviđena pod istim rednim brojem, iste se neće razmatrati.

Kada pojedina dozvola iz Popisa mikrolokacija uključuje više djelatnosti i vrsta sredstava dozvola se može zatražiti isključivo kumulativno za sve djelatnosti i sva sredstva predviđena po pojedinoj dozvoli/rednom broju.

Javni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Ponuda mora biti potpisana po ovlaštenoj osobi, odnosno opunomoćeniku uz prilaganje preslika punomoći.

Pisane ponude na ovaj Javni natječaj dostavljaju se u zatvorenim omotnicama uz naznaku: „ZA NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU – MIKROLOKACIJA BR._____,

-NE OTVARAJ“ na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik - Povjerenstvo za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Ponude se predaju poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu Općine Vrbnik.

Rok za podnošenje ponuda je do 20.05.2024. do 10:00 sati.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne ponude, te ponude ponuditelja koji nije registriran za djelatnost za koju podnosi ponudu, koji ima nepodmirene obveze temeljem javnih davanja i prema Općini Vrbnik, koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru neće se razmatrati.

Nakon proteka roka za zaprimanje ponuda ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

7. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluku o poništenju Javnog natječaja na prijedlog općinskog Načelnika donosi Općinsko vijeće Općine Vrbnik.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru donosi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te se dostavlja općinskom Načelniku koji donosi rješenje o dodjeli dozvole na pomorskom dobru najpovoljnijem ponuditelju.

Protiv rješenja načelnika o davanju dozvole na pomorskom dobru može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

8. INFORMACIJE UZ PROVEDBU NATJEČAJA

Sve informacije vezane uz provedbu ovoga Javnog natječaja zainteresirane osobe mogu zatražiti u Jedinstvenom upravnom odjelu na adresi Trg Škujica 7, radnim danom od 7 do 13 sati, putem e-pošte procelnik@opcina-vrbnik.hr ili telefonom na broj 051/857-099.

Ponuditelj je podnošenjem ponude na Javni natječaj suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provođenja Javnog natječaja.

Sudionici Javnog natječaja bit će pismeno obavješteni o rezultatima Javnog natječaja.

Natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vrbnik te u  dnevnom glasilu Novi list.

Za provođenje postupka otvaranja i analize ponuda, načelnik će imenovati Povjerenstvo.

Javno otvaranje ponuda održati će se 20.05.2024. u 10:00 sati na adresi Trg škujica 7, Vrbnik u vijećnici Općine Vrbnik.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=51516&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr