SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
OPĆINA OMIŠALJ
Omisalj-10-novo

14.

Na temelju članaka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 94/17. - službeni pročišćeni tekst, 152/14., 81/15. - službeni pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 15. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, načinu i kriterijima financiranja izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području općine Omišalj u 2024. godini

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i kriteriji prema kojima će Općina Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) financirati izradu projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području općine Omišalj u 2024. godini.

(2) Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Provedbom ove Odluke doprinosi se ostvarenju sljedećih ciljeva:

- poticanje energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije

- povećanje energetske učinkovitosti zgrada na području općine Omišalj

- povećanje otpornosti na klimatske promjene i ekonomske nesigurnosti

- smanjenje emisija stakleničkih plinova

- poboljšanje kvalitete života stanovnika.

Članak 3.

(1) Kao prihvatljiv trošak za financiranje temeljem ove Odluke podrazumijeva se izrada glavnog elektrotehničkog projekta za krovne fotonaponske elektrane maksimalne snage do 30 (slovima: trideset) kW. Navedeni projekt mora biti izrađen isključivo od strane projektanta (dalje u tekstu: Projektant) s kojim je Općina sklopila ugovor za tu svrhu temeljem provedenog postupka nabave.

(2) Općina će izradu projektne dokumentacije iz stavka 1. ovog članka financirati u punom iznosu, na način da će na transakcijski račun Projektanta vršiti plaćanje po izrađenom projektu, pod uvjetom da je za isti izdana elektroenergetska suglasnost za priključak fotonaponske elektrane na mrežu od strane HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Članak 4.

(1) Pravo na financiranje mogu ostvariti isključivo fizičke osobe koje kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- su/vlasnici su obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi na području općine Omišalj te imaju prijavljeno prebivalište u istoj

- državljani su Republike Hrvatske i

- nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

(2) Uvjet prebivališta iz stavka 1. alineje 1. ovog članka obvezan je za prijavitelja, no nije obvezan za sve suvlasnike.

(3) Uvjeti iz stavka 1. alineja 2. i 3. ovog članka obvezni su za prijavitelja i sve suvlasnike, osim u slučaju da prijavitelj može dokazati da će biti isključivi korisnik benefita proizašlih iz financiranja temeljem ove Odluke.

Članak 5.

Predmet ove Odluke nisu zgrade:

- koje se nalaze unutar povijesne jezgre naselja Omišalj, sukladno članku 45. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 14/10, 19/13, 43/14, 17/15 i 9/17)

- za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17., 14/19.), sve do okončanja postupka.

Članak 6.

(1) Mjere iz ove Odluke provode se putem javnog poziva koji se raspisuje temeljem zaključka Općinskog načelnika.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine.

Članak 7.

(1) Općina će sukladno uvjetima ove Odluke financirati izradu projektne dokumentacije su/vlasnicima obiteljskih kuća ili višestambenih zgrada koji su podnijeli zahtjev za financiranje izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane (u daljnjem tekstu: Zahtjev), koji je odobren temeljem odluke Općinskog načelnika.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu Općine ili elektronskim putem, preuzimanjem sa mrežne stranice Općine (www.omisalj.hr).

(3) Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2024. godinu ili najkasnije do 1. listopada 2024., ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

(4) Podnositelj uz Zahtjev obvezno prilaže sljedeće dokaze:

- presliku osobne iskaznice su/vlasnika, obostrano

- fotografije postojećeg stanja građevine za koju se izrađuje projektna dokumentacija, sa svih strana

- zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list), ne stariji od 60 (slovima: šezdeset) dana od dana podnošenja Zahtjeva

- dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju)

- potvrdu o nepostojanju duga su/vlasnika prema Općini, ne stariju od 30 (slovima: trideset) dana od dana podnošenja Zahtjeva

- suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje Zahtjeva (ukoliko podnositelj Zahtjeva nije jedini vlasnik).

(5) Sve dokumente iz stavka 4. ovog članka podnositelj Zahtjeva može dostaviti u neovjerenoj preslici. Općina može od podnositelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata.

Članak 8.

(1) Opravdanost Zahtjeva iz članka 7. ove Odluke utvrdit će Povjerenstvo za provedbu financiranja projektne dokumentacije (dalje u tekstu: Povjerenstvo), temeljem odredbi ove Odluke i javnog poziva iz članka 6. ove Odluke. Povjerenstvo ima 3 (slovima: tri) člana i 2 (slovima: dva) zamjenika, a imenuje ga Općinski načelnik.

(2) Po zaprimanju Zahtjeva i prateće dokumentacije iz članka 7. ove Odluke, Povjerenstvo će obaviti pregled podnesenog Zahtjeva i traženih dokaza. Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotpuna ili se iz iste ne može utvrditi opravdanost Zahtjeva, Povjerenstvo će od podnositelja zatražiti dopunu odnosno pojašnjenje koje je podnositelj Zahtjeva dužan dostaviti u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka Poziva za dopunu dokumentacije. U slučaju da podnositelj ne dostavi dopunu/pojašnjenje u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od Zahtjeva.

(3) Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da podnositelj Zahtjeva ostvaruje pravo na financiranje, predložit će Općinskom načelniku donošenje Odluke o dodjeli financiranja. U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da podnositelj Zahtjeva ne ostvaruje pravo na financiranje, predložit će Općinskom načelniku da svojom odlukom odbije predmetni Zahtjev.

(4) Odluku o prihvaćanju ili odbijanju podnesenog Zahtjeva donosi Općinski načelnik.

Članak 9.

(1) Podnositelj za čiji je Zahtjev donesena Odluka o dodjeli financiranja (dalje u tekstu: Korisnik) dužan je surađivati s Projektantom na izradi projektne dokumentacije te mu pružati potrebne informacije u svrhu kvalitetnog izvršenja posla.

(2) U slučaju da Korisnik ne surađuje s Projektantom kako je definirano prethodnim stavkom ovog članka, Općina zadržava pravo da upozori Korisnika i odredi mu dodatni primjereni rok od najmanje 15 (petnaest) dana za ispunjenje obveza.

(3) Ukoliko niti po proteku dodatnog roka iz stavka 2. ovog članka Korisnik ne ispuni svoje ugovorne obveze, Općina je ovlaštena donijeti Odluku o prestanku financiranja.

(4) Prava i obveze Projektanta vezane za izradu projektne dokumentacije biti će regulirani ugovorom koji će se sklopiti između Općine i Projektanta temeljem provedenog postupka nabave.

Članak 10.

Korisnik može odustati od izrade projektne dokumentacije u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju je o tome dužan obavijestiti Općinu, kojoj dostavlja Izjavu o odustajanju, kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili neposrednom predajom u Upravni odjel Općine..

Članak 11.

Financiranje izrade projektne dokumentacije provodi se sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Omišalj, dok se raspoloživi namjenski iznos ne iskoristi u cijelosti, u kojem slučaju Općina može osigurati dodatna proračunska sredstva.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima financiranja izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području Općine Omišalj u 2022. i 2023. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/22).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/38

URBROJ: 2170-30-24-6

U Omišlju, 29. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=51513&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr