SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 16. Utorak, 9. travnja 2024.
OPĆINA VRBNIK

5.

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 149. st. 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 15. sjednici 04. travnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o redu na pomorskom dobru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o redu na pomorskom dobru propisuje se red na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području Općine Vrbnik i mjere za njegovo provođenje.

(2) Red na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području Općine Vrbnik propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pojam pomorskog dobra utvrđen je zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke (u daljnjem tekstu:
Zakon).

(2) Pomorsko dobro je prije svega dobro u općoj upotrebi, a može biti dano na posebnu upotrebu i na gospodarsko korištenje u skladu s odredbama Zakona.

(3) Gospodarsko korištenje pomorskog dobra je vremenski ograničeno pravo korištenja pomorskog dobra sa ili bez prava korištenja građevina i zahvata u prostoru te u skladu s uredbom iz članka 14. stavka 4. točke 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojom se uređuje gradnja građevina i izvođenje zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji su dopušteni na prostoru pomorskog dobra.

Članak 3.

(1) Redom na pomorskom dobru u smislu ove Odluke smatra se cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

(2) Pod redom na pomorskom dobru u smislu Ove odluke smatra se način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi, održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi i osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra na području Grada.

II. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

Članak 4.

(1) Pravna ili fizička osoba koja je, na temelju akta koji predstavlja valjanu pravnu osnovu određenu Zakonom, stekla pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra dužna je objekte i predmete koje koristi za posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra održavati urednim i ispravnim te brinuti da nemaju oštećenja zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti ili okoliš.

Članak 5.

(1) Poslovi upravljanja pomorskim dobrom su redovni i izvanredni.

(2) Općina Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina) vodi brigu o redovnom upravljanju pomorskim dobrom, dok Primorsko-goranska županija vodi brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom.

(3) Općina redovno upravlja pomorskim dobrom i održava ga u općoj upotrebi sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom koji, na prijedlog općinskog načelnika, donosi općinsko vijeće za iduće razdoblje od pet godina.

(4) Održavanje reda na pomorskom dobru financira se iz sredstava za upravljanje pomorskim dobrom koja su prihod Općine Vrbnik, sredstava pomoći i vlastitih sredstava Općine Vrbnik.

(5) Morskim plažama upravlja Općina u skladu s planom upravljanja pomorskim dobrom ili koncesionar u skladu s odlukom i ugovorom o koncesiji.

Članak 6.

(1) Morske plaže dijele se na:

1. javne morske plaže

2. morske plaže posebne namjene.

(2) Javne morske plaže su:

1. prirodne morske plaže

2. uređene morske plaže.

(3) Morskim plažama upravlja Općina u skladu s planom upravljanja pomorskim dobrom ili koncesionar u skladu s odlukom i ugovorom o koncesiji.

(4) Morska plaža mora biti dostupna svima pod istim uvjetima te se ne smije isključiti iz opće upotrebe.

(5) Općina, odnosno koncesionar koji upravlja javnom morskom plažom, ne smije plažu ograditi niti na drugi način ograničiti pristup plaži.

(6) Općina, odnosno koncesionar koji upravlja javnom morskom plažom, ne smije naplaćivati ulaz na plažu.

Članak 7.

(1) Morska plaža se može dohranjivati samo prirodnim šljunkom i/ili pijeskom.

(2) Zabranjeno je dohranjivanje morske plaže zemljanim materijalom, otpadom, iskopom i sl.

(3) Zabranjeno je godišnje dohranjivanje morske plaže s većom količinom od 0,35 kubnih metara po dužnom metru obale plaže.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, morska plaža se može dohraniti većom količinom ako je isto potrebno za očuvanje prosječne godišnje pozicije obalne crte, uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

(5) Osoba koja upravlja morskom plažom, može dohranjivati uređenu morsku plažu tako da se ne mijenja prosječna godišnja pozicija obalne crte niti izgled morske plaže i njezine karakteristike.

Članak 8.

(1) Prirodna morska plaža jest javna morska plaža koja je infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanih prirodnih obilježja, čiji kopneni dio obuhvaća prostor prirodnog materijala (kamena, pijeska, šljunka, njihove kombinacije i sl.).

(2) Na prirodnoj morskoj plaži nije dozvoljeno građenje građevina, već isključivo izvođenje zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem te koji se izvode u skladu s uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona.

(3) Na prirodnoj morskoj plaži nije moguće dati koncesiju ako je prirodna morska plaža izvan građevinskog područja općine Vrbnik.

Članak 9.

(1) Uređena morska plaža jest javna morska plaža koja je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, uključivo i osobama smanjene pokretljivosti, uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno uređenog kopnenog prostora neposredno povezanog s morem.

(2) Općina, odnosno koncesionar koji upravlja uređenom morskom plažom iz stavka 1. ovoga članka, dužni su istu označiti i zaštiti s morske strane te na vidljivim mjestima istaknuti informativnu ploču s podacima o kakvoći mora za kupanje, podatkom je li dopušten pristup kućnim ljubimcima, morskom i kopnenom dijelu plaže i informacijama o mogućim izvanrednim događajima na morskoj plaži, a u skladu s važećim provedbenim propisima tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prirode.

Članak 10.

(1) Koncesionar odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne smije onemogućiti slobodan pristup pomorskom dobru.

Članak 11.

(1) Koncesionar je dužan morski prostor namijenjen kupačima, odnosno granicu koncesioniranog područja na moru (sidrišta) označiti vidljivim oznakama (bove, marker plutače i sl.), a sve u skladu s posebnim uvjetima izdanim od strane nadležne lučke kapetanije i pravnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Koncesionar koji je na temelju ugovora o koncesiji stekao pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo na način, u opsegu i granicama određenim u ugovoru o koncesiji.

Članak 13.

(1) Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru je gospodarski subjekt kojem je izdana dozvola na pomorskom dobru te koji može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

(2) Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga Općina može na to ovlastiti.

(3) Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Članak 14.

(1) Ako se utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, Općina je, kao davatelj dozvole na pomorskom dobru, dužna donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru za tog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru.

Članak 15.

(1) Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i sl.) i ostala sredstva za iznajmljivanje (supovi, kanui, pedaline, daske za jedrenje i sl.) koji su kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale korisnike plaže. Suncobrani i ležaljke moraju biti unificirani, jednobojni, bez isticanja natpisa sponzora i reklama.

(2) Količina plažnih rekvizita za iznajmljivanje i mikrolokacija određene su ugovorom o koncesiji odnosno dozvolom na pomorskom dobru.

(3) Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra već moraju biti složeni na jednom mjestu (dodijeljenoj lokaciji) te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.

(4) Ležaljke i ostala sredstva za iznajmljivanje moraju biti udaljeni minimalno 2 metra od mora i šetnice, dok ležaljke i ostala sredstva za iznajmljivanje jednog koncesionara, odnosno ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru, moraju biti udaljeni najmanje 10 metara od ležaljki i ostalih sredstava za iznajmljivanje drugog koncesionara, odnosno ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru.

Članak 16.

(1) Općina, koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, dužni su osigurati nesmetan prolaz do pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Članak 17.

(1) Javni nužnici koji se nalaze na pomorskom dobru moraju se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti te na način da ispunjavaju odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete.

(2) Zabranjeno je uništavanje ili oštećivanje javnih nužnika.

Članak 18.

(1) Na pomorskom dobru mogu se postavljati protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina koji se moraju održavati u ispravnom stanju.

(2) Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena upotreba hidranata za vlastite potrebe (pranje automobila, plovila ili privatnih površina i prostora).

(3) Hidrante i slične objekte i uređaje postavlja i održava Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 19.

(1) Korištenje površina pomorskog dobra mora se osigurati na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, gdje god je to moguće.

(2) Na pomorskom dobru mora biti omogućen pristup osobama s posebnim potrebama na način da budu uklonjene prepreke sukladno propisu kojim se uređuje osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

III. GRAĐENJE GRAĐEVINA KOJE SE PREMA POSEBNIM PROPISIMA GRADE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA

Članak 20.

(1) Građevine koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, a čije je građenje dopušteno na prostoru pomorskog dobra, određene su pravilnikom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta te uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona.

(2) Ugostiteljske terase (jednostavne podeste) nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu.

(3) Ugostiteljske terase (jednostavni podesti) mogu biti izrađene samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

(4) Za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru u općoj upotrebi za koju je izdana koncesija odnosno dozvola na pomorskom dobru može služiti isključivo jednostavna građevina koja se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatra građenjem.

(5) Postavljanje jednostavnih građevina iz stavka 1. ovog članka vrši se sukladno aktu Općine Vrbnik koji uređuje lokacije i uvjete za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.

IV. ODRŽAVANJE REDA NA POMORSKOM DOBRU U OPĆOJ UPOTREBI

Članak 21.

(1) Korisnik uređene i prirodne plaže koji obavlja gospodarsko korištenje pomorskog dobra u općoj upotrebi temeljem ugovora o koncesiji odnosno dozvole na pomorskom dobru sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima dužan je poštivati obveze iz ugovora o koncesiji, odnosno dozvole na pomorskom dobru.

(2) Koncesionar odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru propisanog ovom Odlukom, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

Članak 22.

(1) U plažnom prostoru namijenjenom za kupače zabranjuje se:

- vezivanje plovila izvan organiziranih privezišta

- izvlačenje plovila

- postavljanje pontona bez odgovarajućih odobrenja i lokacijske dozvole

- plovidba unutar koncesioniranog područja odnosno ograđenog dijela namijenjenog za kupače

- upotreba vodenih skutera na udaljenosti manjoj od 300 m od obale, odnosno ograđenoga dijela namijenjenoga kupačima.

(2) Iznimno od odredbi prethodnog stavka dozvoljava se:

- privremeno uplovljavanje čamaca na vesla (bez upotrebe motora) na udaljenosti manjoj od 50 m od obale

- upotreba plovila za sport i rekreaciju (bez upotrebe motora) na područjima za koja su utvrđeni uvjeti uređenja prostora te ispunjeni posebni uvjeti nadležne lučke kapetanije u smislu obilježavanja koridora za isplovljavanje i ostali uvjeti utvrđeni posebnim propisima.

Članak 23.

(1) Na prirodnim i uređenim morskim plažama zabranjuje se:

- kampiranje i noćenje, postavljanje šatora i sl., izvan područja kampa

- upotreba svih vrsta sapuna i šampona te ostalih kemijskih sredstava na tuševima

- paljenje vatre u bilo koje svrhe te upotreba roštilja i bilo koje vrste otvorenog plamena na plažama

- ispust u more ili u tlo fekalne kanalizacije iz ugostiteljskih objekata koncesionara odnosno ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru (svi plažni objekti moraju biti spojeni ili na sustav fekalne kanalizacije ili na nepropusnu septičku jamu ili više njih koje su izgrađene sukladno Zakonu o gradnji)

- ispust oborinske vode s prometnih i parkirnih površina ukoliko nisu kondicionirane s adekvatnim separatorom lakih ulja, masti i derivata nafte

- oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja, te lijepljenje plakata, reklama i sl., po drveću.

(2) Na uređenim morskim plažama nije dozvoljeno kupanje životinja.

Članak 24.

(1) Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na uređene morske plaže.

(2) Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca, dužan je odmah očistiti plažu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

Članak 25.

(1) Na prirodnim i uređenim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim kada se te površine, temeljem odobrenja nadležnog tijela, koriste kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

(2) Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje pomorskog dobra za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje alkoholnih pića na tim površinama dopušteno.

Članak 26.

(1) Zabranjeno je na morske plaže i ostale dijelove pomorskog dobra postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata, štandova, reklama, plakata, reklamnih panoa, parkovne opreme i drugih naprava bez koncesije odnosno dozvole na pomorskom dobru ili suprotno izdanoj koncesiji odnosno dozvoli.

Članak 27.

(1) Na prirodnim i uređenim morskim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra zabranjeno je putem pokretnih prodavača izlaganje i nuđenje na prodaju prehrambene i neprehrambene robe, pružanje marketinških i sličnih usluga, promoviranje i prodaja karata za turističke izlete te nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja.

Članak 28.

(1) Zabranjeno je na morskim plažama i drugim dijelovima pomorskog dobra organiziranje hazardnih igara i igara na sreću te prikupljanje donacija i milodara.

Članak 29.

(1) Na morskim plažama i drugim dijelovima pomorskog dobra nije dopušten nudizam, osim ukoliko se radi o plaži koja je određena kao nudistička.

Članak 30.

(1) Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je ostavljati predmete osobne namjene (ručnike, druge plažne rekvizite i sl.), a u svrhu rezerviranja i čuvanja mjesta.

(2) Rezerviranje i čuvanje mjesta na plaži podrazumijeva ostavljanje i držanje predmeta iz prethodnog stavka duže od 1 sata bez nadzora, odnosno bez prisutnosti korisnika.

(3) Stvari iz stavka 1. ovog članka zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će se napuštenima, te će biti uklonjene i s istim će se postupiti sukladno propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 31.

(1) Na prirodnim i uređenim morskim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra nije dopušteno prometovanje motornim vozilima, zaustavljanje i parkiranje vozila, osim ako za isto nije izdano odobrenje nadležnog tijela.

(2) Izuzetno se dopušta kretanje motornim vozilima po površinama navedenim u prethodnom stavku kada se određeni poslovi ne mogu obaviti na drugi način, a neophodni su radi otklanjanja opasnosti za sigurnost ljudi i imovine ili obavljanje komunalnih djelatnosti (hitna pomoć, vatrogasci, policija, redarstvo, komunalne i druge službe).

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA POMORSKOG DOBRA

Članak 32.

(1) Pravna ili fizička osoba koja je na temelju akta koji predstavlja valjanu pravnu osnovu određenu Zakonom, stekla pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra dužna je svakodnevno čistiti dio površine pomorskog dobra koja se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti.

Članak 33.

(1) Koncesionar je u obvezi tijekom cijele godine čuvati i održavati područje koncesije sukladno svim pozitivnim zakonskim propisima, podzakonskim aktima, uredbama, pravilnicima, a naročito:

- redovito održavati čistoću podmorja i kopnenog dijela područja, uklanjati naplavine (daske, plastiku i slično) i ostale nanose, održavati hortikulturu, osigurati pražnjenje spremnika za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada) te prikupljati otpad s brodova

- organizirati zbrinjavanje opasnog otpada u suradnji s ovlaštenom osobom

- održavati opremu (spremnike za smeće, klupe, tuševe, kabine za presvlačenje i sl.)

- izvan razdoblja korištenja koncesije koncesionar je obavezan ukloniti komercijalne rekvizite

- brinuti o sigurnosti korisnika i materijalnih sredstava na pomorskom dobru

- plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode, kao i ostale troškove u obuhvatu koncesije,

- posjedovati sve propisane certifikate, a posebno one kojima se jamči zaštita ljudskog zdravlja i sigurnost

- pridržavati se propisanih uvjeta, zakona i posebnih propisa, uvjeta iz prostornih planova te uvjeta i posebnih zahtjeva nadležne lučke kapetanije, uvjeta zaštite prirode nadležnog ministarstva

- pridržavati se ove Odluke i odluke koja propisuje komunalni red

- pridržavati se odluka i rješenja pomorskog redara

- pridržavati se odluka drugih nadležnih tijela.

Članak 34.

(1) Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je održavati čistim i urednim dio pomorskog dobra u općoj upotrebi na kojem obavlja djelatnost.

(2) Pod čišćenjem podrazumijeva se uklanjanje svih otpadaka s morske obale, morske površine i morskog dna, a osobito metalnih, plastičnih i staklenih predmeta, kao i ostalog otpada.

(3) Smeće i ostale otpatke treba redovito sakupljati u spremnike predviđene za tu vrstu otpada, te omogućiti odvoz i pražnjenje posuda za otpatke.

Članak 35.

(1) Na prirodnim i uređenim morskim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra (šetnice, zelene površine i dr.) zabranjeno je ostavljati bilo kakav otpad ili navedene površine na druge načine onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

- bacanje ili ostavljanje komunalnog otpada izvan spremnika za otpad ili vršenje drugih radnji koje onečišćuju pomorsko dobro

- odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i sl.

- odlaganje glomaznog otpada i ambalaže

- ostavljanje vozila, prikolica, kamperska vozila i drugih priključnih vozila, olupina vozila, olupina plovila, radnih strojeva, podrtina i slično

- ostavljanje plovila izvan za to predviđenih mjesta

- ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste (ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i slično)

- popravak i servisiranje vozila, te drugih uređaja i naprava

- oštećivanje spremnika za odlaganje komunalnog otpada

- bacanje gorućih predmeta u spremnike za otpatke ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada

- paljenje otpada, lišća i sl.

- zagađivanje mora i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu i more

- bacanje smeća ili opušaka u more i na morsku obalu

- paljenje smeća na pomorskom dobru

- iz plovila za vrijeme stajanja u luci ispuštati fekalije, ulje, naftu i slično

- za vrijeme stajanja plovila u luci na istom obavljati radove popravaka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova, čistiti, strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta

- svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala

- obavljanje radnji kojima se onečišćuje pomorsko dobro ili propuštanje obavljanja radnji kojima se sprječava onečišćenje pomorskog dobra

- neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja

- bacanje životinjskog, medicinskog i drugog opasnog otpada, koji se zbrinjava u skladu s posebnim propisima

- odlaganje ili postavljanje bilo kakvih predmeta kojima se ometa redovito korištenje pomorskog dobra, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila

- obavljanje nužde izvan sanitarnog čvora

- pranje osoba, vozila ili drugih predmeta na javnim vodovodnim uređajima i objektima

- izvođenje radova bez pravnog osnova

- puštanje otpadnih i oborinskih voda na pomorsko dobro na način kojim se ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

VI. OSIGURANJE NESMETANOG PROLASKA DUŽ POMORSKOG DOBRA

Članak 36.

(1) Nitko nema pravo bez valjane pravne osnove propisane Zakonom na:

- posebnu upotrebu pomorskog dobra

- gospodarsko korištenje pomorskog dobra

-obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

- gradnju i/ili obavljanje drugih radova i/ili zahvata u prostoru pomorskog dobra

- ograničavanje i/ili isključivanje opće upotrebe pomorskog dobra

- zaposjedanje pomorskog dobra na bilo koji način za sebe ili drugoga.

Članak 37.

(1) Pravna ili fizička osoba koja je na temelju akta koji predstavlja valjanu pravnu osnovu određenu Zakonom, stekla pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, gradnje i/ili obavljanja drugih radova, ograničenja ili isključenja dijela pomorskog dobra od opće upotrebe te drugog ovlaštenja stečenog na temelju odredbi Zakona, dužna je to pravo koristiti na način, u opsegu i granicama određenim aktom kojim je to pravo stekla te u skladu s odredbama Zakona.

(2) Koncesionar/ovlaštenik dozvole ne smije onemogućiti i/ili ograničiti pristup pomorskome dobru za koje je izdana dozvola i prolazak duž pomorskog dobra te umanjiti, ometati ili onemogućiti i/ili ograničiti korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unaprjeđivati.

VII. MJERE ZA PROVOĐENJE REDA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 38.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

(2) Ovlašteni službenik - pomorski redar, poslove nadzora obavlja sukladno Zakonu, posebnim propisima i ovoj Odluci.

(3) Pomorski redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

(4) Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara propisuje Općinsko vijeće Općine Vrbnik.

Članak 39.

(1) Općina je dužna jedanput mjesečno izvršiti nadzor pomorskog dobra na svom području od strane pomorskog redara, radi utvrđenja nezakonitoga građenja ili drugog oštećenja pomorskog dobra, a i po svakoj prijavi bilo koje osobe te ako utvrdi nezakonite radnje, pomorski redar dužan je o tome obavijestiti nadležno tijelo (nadležne inspekcije, lučku kapetaniju i dr.).

Članak 40.

(1) U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar ovlašten je:

- zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke ili zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

- uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

- zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

- prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

- obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora

- rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje reda na pomorskom dobru propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane Zakonom i drugim propisima

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

Članak 41.

(1) Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su pomorskom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

(2) Jedinstveni pravni odjel je ovlašten zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja osnovano očekuje otpor.

Članak 42.

(1) Kada pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom.

(2) Kada pomorski redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 43.

(1) Mjere za održavanje reda na pomorskom dobru propisane ovom Odlukom pomorski redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

(2) Ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

(3) Ako pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

(4) Poslove iz stavka 1. ovoga članka pomorski redar obavlja kao javnu ovlast te je ovlašten provesti izvršenje rješenja koje donese.

Članak 44.

(1) Protiv upravnog akta kojeg donosi pomorski redar može se izjaviti žalba ministarstvu u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja pomorskog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.300,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. postupi protivno članku 4. Odluke

2. postupi protivno članku 6. stavku 5. i 6. Odluke

3. postupi protivno članku 7. Odluke

4. postupi protivno članku 8. stavku 2. i 3. Odluke

5. postupi protivno članku 9. stavku 2. Odluke

6. postupi protivno članku 10. Odluke

7. postupi protivno članku 11. Odluke

8. postupi protivno članku 13. Odluke

9. postupi protivno članku 15. Odluke

10. postupi protivno članku 17. Odluke

11. postupi protivno članku 18. stavku 2. Odluke

12. postupi protivno članku 20. Odluke

13. postupi protivno članku 22. Odluke

14. postupi protivno članku 23. Odluke

15. postupi protivno članku 24. Odluke

16. postupi protivno članku 25. Odluke

17. postupi protivno članku 26. Odluke

18. postupi protivno članku 27. Odluke

19. postupi protivno članku 28. Odluke

20. postupi protivno članku 29. Odluke

21. postupi protivno članku 30. Odluke

22. postupi protivno članku 31. Odluke

23. postupi protivno članku 33. Odluke

24. postupi protivno članku 34. Odluke

25. postupi protivno članku 35. Odluke

26. postupi protivno članku 37. Odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 eura kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 100,00 eura kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

(1) Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela utvrdit će se naziv i opis poslova radnog mjesta pomorskog redara, broj izvršitelja, stručni uvjeti za raspored na radno mjesto pomorskog redara te drugi opisi razine standardnih mjerila.

Članak 47.

(1) Do donošenja rješenja o stjecanju ovlaštenja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra sukladno Zakonu, nadzor nad redom na pomorskom dobru obavljat će se sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/22).

(2) Stjecanjem ovlaštenja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra sukladno Zakonu, prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/22) koje se odnose na pomorsko dobro namijenjeno općoj upotrebi.

Članak 48.

(1) Postupci započeti prema odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/22) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

Članak 49.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 342-01/24-01/3

URBROJ: 2170-36-03-24-1

Vrbnik, 4. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2322&mjesto=51516&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr