SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 16. Utorak, 9. travnja 2024.
OPĆINA VRBNIK

4.

Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10, 114/22) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ("Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 17/20, 2/21 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 15. sjednici održanoj dana 04. travnja 2024. godine donijelo je

PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Vrbnik u 2024.

Članak 1.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Vrbnik, Općinsko vijeće Općine Vrbnik donijelo je ovaj Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Vrbnik za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan), a temeljem godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Vrbnik potrebno je u 2023. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. Organizacijske mjere

1.1. Vatrogasne postrojbe

1.1.1. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara neophodno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac može biti profesionalni i dobrovoljni vatrogasac uz zadovoljenje uvjeta propisanih člankom 41. i 43. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine RH“, broj 125/19, 114/22)

Izvršitelj zadatka: Općina Vrbnik i DVD Općine Vrbnik

1.1.2. U DVD-u organizirati vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost Općine u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara sa stalnim dežurstvom i dojavom požara na telefonski broj 112 ili 193 za područje Općine Vrbnik.

Izvršitelj zadatka: Općina Vrbnik, JVP GRADA KRKA.

1.2. Normativne mjere zaštite od požara

1.2.1. Usklađivati procjene ugroženosti i planove zaštite od požara Općine Vrbnik sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Vrbnik

2. Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

2.1.1. Opremanje Vatrogasnog društva izvršiti sukladno važećim propisima, a za potrebe vatrogasnog društva osigurati uvjete za smještaj vozila i tehnike.

Izvršitelj zadatka: Općina Vrbnik

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

2.2.1. Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe djelovanja vatrogasnih društava

Izvršitelj zadatka: JVP Grada Krka i DVD

3. Urbanističke mjere

3.1. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.

U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj zadatka: komunalni redar općine Vrbnik

3.2. Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode kao i tlak u hidrantskoj mreži.

Izvršitelj zadatka: Ponikve voda d.o.o.

3.3. S obzirom na utvrđeno stanje hidrantske mreže potrebno je u što kraćem roku zahtijevati od distributera vode redovito ažuriranje podataka o stanju iste.

Izvršitelj zadatka: Ponikve voda d.o.o.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

Članak 4.

Sredstva za provedbu obveza Općine Vrbnik koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su se u Proračunu Općine Vrbnik za 2024. godinu.

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području.

Članak 6.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 250-01/24-01/2

URBROJ: 2170-36-03-24-1

Vrbnik, 4. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

PREDSJEDNIK

Ivan Juranić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2322&mjesto=51516&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr