SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

16.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18 i 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinsko Vijeće Općine Omišalj, na 15. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijelo je

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području općine Omišalj za razdoblje
od 2024. do 2027. godine

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ

- OPĆI DIO

Zakonom o sustavu civilne zaštite propisane su obveze jedinica lokalne samouprave koje se odnose na dokumente iz sustava civilne zaštite potrebne za funkcioniranje sustava pa će se sukladno tome svi postojeći dokumenti kontinuirano ažurirati.

2. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ

- OPERATIVNE SNAGE

2.1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Općine održati će sastanak prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje, uoči protupožarne sezone. Na sjednicama Stožera razmatrat će se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, te Analize stanja sustava civilne zaštite, Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, te Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

2.2. Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području općine kroz svoje sudjelovanje u Stožeru civilne zaštite (djelatnici MUP-a i PUCZ Rijeka), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti.

2.3. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva

2.3.1. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

Nastavit će se postojeći način financiranja i angažiranja JVP Grada Krka od strane Općine Omišalj.

2.3.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

Nastavit će se dosadašnji način financiranja i angažiranja DVD Njivice.

2.3.3. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Kapaciteti (ljudski i materijalni) vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu navedeni su u dokumentima civilne zaštite Općine Omišalj, a njihovo djelovanje biti će sukladno planovima zaštite i spašavanja pravnih osoba u kojima djeluju.

2.4. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti

2.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Omišalj nastavit će suradnju s HGSS-stanica Rijeka te će sufinancirati njihovu aktivnost.

2.4.2. Hrvatski Crveni križ

Sukladno važećim zakonskim propisima Općina Omišalj financirat će djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Krk i nastaviti dosadašnju suradnju.

2.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, praćenje stanja okoliša i dr. te će u tom smislu biti nastavljena suradnja s istim.

2.5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite

2.5.1. Postrojba civilne zaštite

Provesti će se formiranje postrojbe civilne zaštite Općine Omišalj i osposobiti svi članovi za provođenje potrebnih zadataka civilne zaštite.

2.5.2. Povjerenici civilne zaštite

Obučiti će se povjerenici i njihovi zamjenici za potrebe civilne zaštite.

2.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite.

2.7. Udruge građana

Nastavit će se ili uspostavit nova suradnja s udrugama koje djeluju na području općine Omišalj, a čija je djelatnost od interesa za sustav civilne zaštite (planinari, radio klub i dr.).

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

3.3. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Prilikom donošenja prostornih planova Općina Omišalj poštivati će zahtjeve civilne zaštite.

3.4. Edukacija stanovnika

U narednom razdoblju nastavit će se s informiranjem stanovnika vezano općenito uz sustav civilne zaštite.

Edukacija djece u školama i vrtićima

Edukaciju djece u školi provoditi će se u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom i Gradskim društvom Crvenog križa Krk.

3.5. Uspostava sustava uzbunjivanja

Sustav uzbunjivanja će se redovno kontrolirati i po potrebi proširivati.

3.6. Ostalo

U Općini Omišalj i nadalje će se sustavno provoditi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajati sredstva za veterinarske usluge.

KLASA: 024-01/24-01/38

URBROJ: 2170-30-24-9

U Omišlju, 29. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=51513&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr