SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
GRAD OPATIJA
164

73.

Na temelju članka 14. i 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. studenoga 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Opatije

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja, te oblik i izgled javnog priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Grada Opatije jesu:

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opatije

2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo

3. Godišnja nagrada Grada Opatije

4. Zahvalnica Grada Opatije

Članak 3.

Javna priznanja iz članka 2. točke 1., 2. i 3. dodjeljuju se u pravilu za Dan grada radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja iz članka 2. točke 2., 3. i 4. mogu se dodijeliti fizičkim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.

Članak 4.

Javna priznanja Grada Opatije, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovima Gradskog poglavarstva, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Opatije.

Članak 5.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

II. JAVNA PRIZNANJA

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opatije

Članak 6.

Počasnim građaninom Grada Opatije može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Opatije, a istakla se naročitim zaslugama za Grad Opatiju.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OPATIJE.

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 17. ove Odluke.

Članak 7.

Počasnim građaninom može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada Opatije u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica.

2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo

Članak 8.

Nagrada Grada Opatije za životno djelo može se dodijeliti jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opatije iz sljedećih područja:

- kulture

- gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.)

- znanosti

- odgoja i prosvjete

- zdravstva i socjalne skrbi

- tehničke kulture

- športa i tjelesne kulture

- prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Nagradu za životno djelo čini POVELJA O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA OPATIJE i novčana nagrada čiju visinu prije objavljivanja pozivnog natječaja utvrđuje Gradsko Poglavarstvo.

3. Godišnja nagrada Grada Opatije

Članak 9.

Godišnja nagrada Grada Opatije je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opatije fizičkim i pravnim osobama, ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini.

Godišnja nagrada Grada Opatije može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz područja navedenih u članku 8. stavak 2.

Članak 10.

Godišnju nagradu Grada Opatije čini POVELJA GODIŠNJE NAGRADE GRADA OPATIJE.

Godišnja nagrada Grada Opatije koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba - ako je ostvarenje odnosno doprinos koji se nagrađuje, rezultat njihovog zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli Godišnje nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob.

4. Zahvalnica Grada Opatije

Članak 11.

Zahvalnica Grada Opatije je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu Grada Opatije.

III. IZGLED POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OPATIJE, NAGRADE GRADA OPATIJE ZA ŽIVOTNO DJELO, GODIŠNJE NAGRADE GRADA OPATIJE I ZAHVALNICE GRADA OPATIJE

Članak 12.

Povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA OPATIJE, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 13.

Povelja o Nagradi Grada Opatije za životno djelo u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O NAGRADI GRADA OPATIJE ZA ŽIVOTNO DJELO, oznaka područja iz članka 8. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 14.

Povelja Godišnje nagrade Grada Opatije u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O GODIŠNJOJ NAGRADI GRADA OPATIJE, oznaka područja iz članka 8. za koju se dodjeljuje, ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 15.

Zahvalnica Grada Opatije u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD OPATIJA, s grbom Grada Opatije. Na sredini zahvalnice je natpis: ZAHVALNICA GRADA OPATIJE, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje s naznakom razloga dodjele navedenog u članku 11. ove Odluke, te oznaku datuma i potpis gradonačelnika.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA, DONOŠENJA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 16.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. Gradsko poglavarstvo objavljuje pozivni natječaj u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.

Natječaj se objavljuje u mjesecu siječnju i ostaje otvoren do 28. veljače. Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne uzimaju se u obzir.

Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 17.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. mogu dati:

- najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća

- radna tijela Gradskog vijeća Grada Opatije, osim Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

- Poglavarstvo Grada Opatije

- radna tijela Poglavarstva Grada Opatije

- ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Članak 18.

Prijedlog iz članka 17. ove Odluke sadrži:

- podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice)

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice)

- životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice)

- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Na zahtjev Ocjenjivačkog suda podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Ocjenjivački sud može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže, te gradonačelniku dati prijedlog za dodjelu Zahvalnice Grada Opatije.

Ocjenjivački sud može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

Članak 19.

Gradsko vijeće imenuje Ocjenjivački sud za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije.

Ocjenjivački sud čine:

- predsjednik iz redova vijećnika,

- osam članova priznatih stručnjaka iz područja navedenih u članku 8. stavak 2. ove Odluke.

Ocjenjivački sud izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.

Članak 20.

Gradsko vijeće, na temelju izvještaja iz članka 19. stavak 3., donosi odluku o dodjeli javnog priznanja iz članka 2. točka 1. do 3.

Članak 21.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća predsjednik proglašava počasnog građanina Grada Opatije i uručuje mu POVELJU, te uručuje u obliku POVELJA Nagradu Grada Opatije za životno djelo i Godišnju nagradu Grada Opatije.

Iznimno od odredbe stavka 1., u izbornoj godini javna priznanja može uručiti gradonačelnik na svečanom prijemu povodom Dana grada.

Članak 22.

Odluku o dodjeli Zahvalnice Grada Opatije donosi i uručuje gradonačelnik.

Zahvalnica Grada Opatije dodjeljuje se u svečanim i protokolarnim prigodama.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Evidencija dodjeljenih javnih priznanja vodi se u Uredu Gradskog poglavarstva.

Način provođenja evidencije određuje predstojnik Ureda Gradskog poglavarstva.

Članak 24.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/98 i 28/03).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/9

Ur. broj: 2156/01-01-05-1

Opatija, 24. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr