SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 3. Srijeda, 24. siječnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

2.

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), članka 44. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), članka 4. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) te Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2025. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/20), Općinska načelnica Općine Omišalj donosi

GODIŠNJI PLAN

UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU
OPĆINE OMIŠALJ ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovim se Planom određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja nekretninama te provedbene mjere.

Nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj za koje se ovaj plan donosi obuhvaćaju:

- zemljišta,

- poslovne i stambene prostore,

- javne površine i prostore,

- sportsko - rekreativne objekte,

- društveno - kulturne objekte,

- ostale nekretnine.

Članak 2.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja zemljištima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- zamjena dijela k.č.br. 1549 za dio k.č.br. 1555/2, sve k.o. Omišalj – Njivice,

- zamjena dijela k.č.br. 10407 za dio k.č.br. 10556/1, sve k.o. Omišalj-Njivice,

- osnivanje prava služnosti na dijelovima k.č.br. 62/1, 70/2, 10505/1, 1718 i 1339, sve k.o. Omišalj - Njivice,

- provedba uknjižbe prijepisa prava vlasništva zemljišta temeljem provedenog ostavinskog postupka i Rješenja o nasljeđivanju: O-236/2023-20, UPP-OS-34/2023,

- provedba postupka ukidanja statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Omišalj nekretnina k.č.br. 10013/2 i 10013/3 k.o. Omišalj-Njivice, te upisa Općine Omišalj kao vlasnika nekretnina,

- gore navedene aktivnosti provest će se sukladno odredbama Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21),

- nastavak sudjelovanja u postupku izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga,

- nastavak rada na detektiranju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj,

- nastavak rada na uočavanju razlika i usklađenju podataka katastra, zemljišnih knjiga i Registra nekretnina.

Članak 3.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Omišalj sukladno odredbama Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/14 ,4/16, 13/20 i 3/21) – jedan prostor na adresi Put mora 1 u Omišlju, dva prostora u sklopu tržnice na malo na adresi Njivičina bb u Omišlju, jedan prostor u zgradi na adresi Placa 8 u Njivicama te jedan prostor u prizemlju zgrade Društvenog doma u Omišlju,

- ponuda za produljenje postojećih ugovora za zakupe poslovnih prostora trenutnim zakupcima prostora na adresi Put mora 1 u Omišlju i Put Dubca 6 u Omišlju, u slučaju da isti sukladno članku 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) dostave pisani zahtjev za produljenjem. U slučaju da trenutni zakupci ne dostave zahtjev za produljenjem, provesti će se javni natječaj za zakup poslovnog prostora,

- provedba postupka preispitivanja osnovanosti korištenja stana na adresi Kovačnica 1, Omišalj, k.č.200/G k.o. Omišalj, sukladno sklopljenom Ugovoru o najmu stana,

- davanje dijela općinskih prostora u zakup za privremeno i povremeno korištenje, na rok od maksimalno 30 dana, sukladno odredbama Odluke o povremenom i privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19),

- uređenje okoliša kuće stečene u formi ošasne imovine, k.č.br. 10958/2, k.o. Omišalj - Njivice.

Članak 4.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja javnim površinama i prostorima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- provođenje javnih natječaja za zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta, sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22),

- izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Njivicama i početak radova na izgradnji dječjeg vrtića u Njivicama,

- rekonstrukcija ulice Večja u Omišlju (po ishođenju građevinske dozvole za izvođenje radova),

- nastavak rekonstrukcije šetnice „Pod crikvun-Rosulje“ u Njivicama,

- rekonstrukcija dijela Ribarske obale u Njivicama,

- uređenje ceste Križ-Riva u Omišlju,

- uređenje obalne šetnice Riva u Omišlju,

- proširenje javne rasvjete na području Općine i modernizacija LED tehnologijom,

- izvedbu usporivača prometa na području Općine,

- nabavu i zamjenu montažnog javnog sanitarnog čvora na lokaciji Pesja u Omišlju (kod VK Glagoljaš),

- nabavu i ugradnju dodatne pametne prometne kamere u već postojeći sustav na području Općine,

- dohrana plaža na području općine Omišalj,

- radovi na uređenju plaža Stran/Jadran u Omišlju,

- izrada prostornog plana- zona Pušća i UPU-1 Omišalj,

- izrada projektne dokumentacije za uređenje Kule Dubec u Omišlju,

- izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Omišlja,

- popravak i zamjenu dotrajalih sprava na dječjim igralištima,

- nastavak kontinuiranog ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina i prostora.

Članak 5.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja sportsko-rekreativnim objektima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- izradu projektne dokumentacije za uređenje nogometnog igrališta „Pušća“ u Omišlju,

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi realizacije projekta uređenja i opremanja sportskog igrališta Kijac u Njivicama, k.č.br. 11460 k.o.Omišalj-Njivice.

Članak 6.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja društveno-kulturnim objektima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- dovršit će se postupak etažiranja upravne zgrade u ulici Prikešte, Omišalj, k.č. 1345 k.o.Omišalj-Njivice,

- provođenje javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama sukladno odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/19), za jedan prostor u Društvenom domu u Omišlju,

- davanje općinskih prostora u zakup za privremeno i povremeno korištenje, sukladno odredbama Odluke o povremenom i privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19).

Članak 7.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja ostalim nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- izgradnja POSAM-a unutar poslovne zone „Pušća“, Omišalj.

Članak 8.

Godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih i drugih odnosa vezanih uz infrastrukturne objekte obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama radi realizacije infrastrukturnih projekata planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2024. godinu,

- otkup zemljišta za arheološki park Mirine - Fulfinum, k.č.br. 4590/1, k.o. Omišalj - Njivice,

- otkup zemljišta k.č.br. 469/2, 518/11, 518/14, 518/6, 518/7, 566/1, 566/2, 567, 568, 581/1 i 581/2, k.o. Omišalj – Njivice, za radove na rekonstrukciji ulice Večja u Omišlju.

Članak 9.

Godišnji plan provođenja postupaka procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- sve nekretnine koje su namijenjene bilo kojem načinu raspolaganja pojedinačno se procjenjuju od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja, a temeljem procjembenog elaborata napravljenog sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Procjembeni elaborat se nakon izrade dostavlja procjeniteljskom povjerenstvu na razini Primorsko-goranske županije na mišljenje, odnosno ocjenu usklađenosti sa odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15),

- provest će se postupak procjene vrijednosti zemljišta k.č.br. 469/2, 518/11, 518/14, 518/6, 518/7, 566/1, 566/2, 567, 568, 581/1 i 581/2, k.o. Omišalj - Njivice, u svrhu realizacije otkupa navedenih čestica,

- provest će se postupak revizije procjene vrijednosti zemljišta k.č.br. 4590/1, k.o. Omišalj - Njivice, u svrhu realizacije otkupa navedene čestice,

- dovršit će se postupak procjene vrijednosti zemljišta k.č.br. 1549 i 1555/2, sve k.o. Omišalj - Njivice, u svrhu zamjene dijelova navedenih čestica,

- dovršiti će se postupak procjene umanjenja vrijednosti zemljišta k.č.br. 62/1, 10505/1, 1339 i 1718, sve k.o. Omišalj - Njivice, u svrhu osnivanja prava služnosti na dijelovima istih.

Članak 10.

Godišnji plan rješavanja imovinsko - pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- prema podnesenom zahtjevu za prijenosom vlasništva zemljišta na k.č.br. 10690/1, 10690/2, 10690/3 i 10690/4, k.o. Omišalj - Njivice, u svrhu izgradnje dječjeg vrtića u Njivicama od 2022. godine, očekuje se realizacija i potpisivanje ugovora tijekom 2024. godine.

Članak 11.

Godišnji plan vođenja registra nekretnina obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- kontinuirano ažuriranje Registra nekretnina Općine
Omišalj.

Članak 12.

Godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Općina Omišalj će preko vlastite internetske stranice provoditi savjetovanja s javnošću pri donošenju općih akata koji se odnose na upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine, kada se tim općim aktima utječe na interese građana, a sukladno važećim zakonskim odredbama.

Članak 13.

Provedbene mjere ovog Plana su:

- Evidentiranje nekretnina: kontinuirano izvršavanje evidentiranja svih promjena na nekretninama te utvrđivanje planova za optimalno korištenje nekretnina;

- Oglašavanje: objava natječaja za prodaju i zakup nekretnina na oglasnim pločama i službenim web stranicama Općine Omišalj;

- Prikupljanje i obrada zahtjeva: prikupljanje pisama namjere i zahtjeva za kupnju, odnosno zakup nekretnina u vlasništvu Općine, pružanje pravovremene i potpune informacije, omogućavanje realizacije ugovora u najkraćem mogućem roku;

- Kontrola izvršavanja ugovornih obveza: redovitim praćenjem izvršavanja ugovornih obveza ostvaruje se dvostruka funkcija - održavanje kontakta i praćenje potreba korisnika nekretnina Općine, te nadzor nad korisnicima radi očuvanja vrijednosti nekretnina, odnosno sprječavanja nastanka štete.

Članak 14.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 940-01/23-01/10

URBROJ: 2170-30-23-1

U Omišlju, 29. prosinca 2023.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2308&mjesto=51513&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr