SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 2. Srijeda, 17. siječnja 2024.
OPĆINA VRBNIK

1.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/107, 25/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22), Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/2020, 74/2020, 138/2020, 1/2021, 102/2022 i 112/2022), Zakona o radu («Narodne novine» 93/2014, 127/2017, 98/2019 i 151/22) i članka 59. Statuta Općine Vrbnik («Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13,25/13,2/18, 37/18, 17/20, 2/21, 14/21), Općinski načelnik Općine Vrbnik, dana 29. prosinca 2023. godine, donio je

P R A V I L N I K

O PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRBNIK

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju određena prava iz službe službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: zaposlenici) Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: JUO) i to:

1. plaća i dodaci na plaću,

2. regres za godišnji odmor,

3. naknada za podmirenje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru zaposlenika prema propisima ministarstva turizma

4. otpremnina,

5. troškovi prijevoza, dnevnice

6. novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane zaposlenika

7. troškovi prehrane zaposlenika nastali za vrijeme radnog odnosa na temelju vjerodostojne dokumentacije

8. troškovi smještaja zaposlenika nastali za vrijeme radnog odnosa na temelju vjerodostojne dokumentacije

9. naknada za troškove redovne skrbi djece zaposlenika isplaćene na račun zaposlenika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja, te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnih tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

10. godišnji odmor,

11. dopust uz naknadu plaće,

12. dopust bez naknade plaće,

13. ostala pitanja u svezi prava iz službe.

II. Plaća i dodaci na plaću

Članak 2.

Plaću službenika čini osnovna plaća i dodaci na plaću. Osnovnu plaću čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodaci na osnovnu plaću su odgovarajuća uvećanja plaće, u smislu ovog Pravilnika.

Članak 3.

Osnovica za izračun plaće ( u daljnjem tekstu: osnovica plaće) određuje Općinski načelnik.

Članak 4.

Osnovna plaća službenika uvećava se:

- za prekovremeni rad 50%,

Članak 5.

Ako je službenik odsutan iz službe odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 70% od njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem. Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Članak 6.

Vježbenik ima pravo na odgovarajuću plaću radnog mjesta za koji se priprema, umanjenu za 15%.

Članak 7.

Za natprosječne rezultate i inovacije u radu, službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak na uspješnost u radu u iznosu od maksimalno tri plaće službenika, odnosno namještenika, koji dodatak se ne može ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja službenika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 1.000,00 € godišnje.

O isplati dodatka iz stavka 1. ovog članka, na obrazloženi prijedlog čelnika JUO, donosi Općinski načelnik, polazeći od osiguranih sredstava za tu namjenu u proračunu Općine.

III. Naknada za podmirenje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga

Članak 8.

Zaposlenik ima pravo na naknadu za podmirenje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga do iznosa od 400,00 € godišnje.

IV. Regres za godišnji odmor

Članak 9.

Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, u iznosu od 700,00 €.

Regres iz stavke 1. ovog članka službeniku se isplaćuje pred početak korištenja godišnjeg odmora.

V. Otpremnina

Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu

Članak 10.

Službenik koji odlazi u mirovinu ima pravo na otpremninu u visini od 3 osnovice plaće (neoporezivo do 1.400,00 €).

Otpremnina iz stavka 1. ovog članka službeniku se isplaćuje u roku od 8 dana od odlaska u mirovinu.

Otpremnina u povodu prestanka službe

Članak 11.

Službenik kojem služba prestaje istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje, ima pravo na otpremninu u visini do 896,00 €, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u Općini.

Namještenik, kojem prestaje radni odnos zbog poslovno uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu u visini do 896,00 € , za svaku godinu radnoga staža u Općini.

Otpremnina iz stavka 1. i 2. ovog članka isplaćuje se posljednjeg dana službe.

VI. Jubilarna nagrada

Članak 12.

Službenik i namještenik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidnu (u Pravilniku o porezu na dohodak piše za navršeni radni staž – nije uvjetovan gdje je ostvaren) službu u JUO Općine Vrbnik kada navrši:

- 10 godina – u visini do 280,00 €

- 15 godina – u visini do 336,00 €

- 20 godina - u visini do 392,00 €

- 25 godina – u visini do 448,00 €

- 30 godina – u visini do 504,00 €

- 35 godina – u visini do 560,00 €

- 40 godina - u visini 672,00 €

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.

VII. Troškovi prijevoza, upotreba vlastitog automobila u službene svrhe, dnevnica

Članak 13.

Službenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom, u visini cijene mjesečne karte.

Službenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ukoliko razdaljina do njegovog mjesta rada nije veća od 100 kilometara, a ako je razdaljina veća od 100 kilometara odluku o visini naknade troškova prijevoza donijet će Općinski načelnik.

Ako službenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza. Naknada troškova prijevoza isplaćuje se unaprijed i to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec.

Ako od mjesta prebivališta odnosno boravišta službenika do mjesta rada, ili na djelu te razdaljine, nije organiziran javni prijevoz koji omogućuje službeniku redoviti dolazak na posao i odlazak s posla, službenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za tu razdaljinu odnosno za dio razdaljine bez organiziranog javnog prijevoza, a koji se utvrđuje u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza u najbližem mjestu u kojem je organiziran prijevoz.

Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o povoljnosti odlučuje pročelnik u dogovoru sa zaposlenikom, uvažavajući vremenska i materijalna ograničenja.

Za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe priznaje se 0,50 € po km.

Za dnevnice na službenom putovanju koje traje više od 12 sati priznaje se 30,00 €.

Za dnevnice na službenom putovanju koje traje više od 8 sati priznaje se 15,00 €.

Naknada djelatniku za novorođenče iznosi do 1.400,00 €.

Novčana paušalna naknada za podmirenje troškova prehrane zaposlenika iznosi 1200,00 € godišnje.

Troškovi prehrane zaposlenika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije priznaju se godišnje do 1.800,00 € s time da račun mora glasiti na Općinu Vrbnik.

Troškovi smještaja zaposlenika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije iznose do visine stvarnih izdataka u mjesecu u kojem je usluga smještaja obavljena.

VIII. Godišnji odmor

Članak 14.

Zaposlenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od 20 radnih dana.

Godišnji odmor iz stavka 1. ovog članka uvećava se prema mjerilima i to:

1. s obzirom na složenost poslova:

- službenicima VSS 4 dana

- službenicima VŠS3 dana

- službenicima SSS2 dana

- službenicima NSS1 dan

2. s obzirom na dužinu radnog staža:

- od 5 do 10 godina radnog staža 2 dana

- od 10 do 15 godina radnog staža3 dana

- od 15 do 20 godina radnog staža4 dana

- od 20 do 25 godina radnog staža5 dana

- od 25 do 30 godina radnog staža6 dana

- od 30 do 35 godina radnog staža7 dana

- od 35 i više godina radnog staža 8 dana

3. s obzirom na posebne socijalne uvjete:

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako

malodobno dijete 2 dana

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku hendikepiranog

djeteta, bez obzira na ostalu djecu 3 dana

- invalidu 3 dana

4. s obzirom na ostvarene rezultate rada

- prema odluci pročelnika do 2 dana.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se 20 radnih dana uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih u smislu stavka 1. ovog članka.

Izuzetno, slijepi službenik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 30 dana.

IX. Dopust uz naknadu plaće

Članak 15.

Zaposlenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

- zaključenje braka 5 dana

- rođenje djeteta 5 dana

- smrt supružnika, djeteta, posvojitelja,

posvojenika, roditelja i unuka 5 dana

- selidba u istom mjestu stanovanja 1 dan

- selidba u drugo mjesto stanovanja3 dana

- kao dobrovoljni davatelj krvi, za svako davanje 2 dana

- teške bolesti djeteta ili roditelja izvan

mjesta stanovanja 3 dana

- polaganje državnog stručnog ispita prvi put 7 dana

- nastupanja u kulturnim i športskim priredbama1 dan

- elementarne nepogode 5 dana

Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj u stavku 1. ovog članka, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.

U slučaju dobrovoljnog davanja krvi, kao prvi dan plaćenog dopusta uračunava se dan kad je zaposlenik dao krv.

Članak 16.

Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja, službeniku može se odobriti godišnje do 7 radnih dana plaćenog dopusta za pripremanje i polaganje ispita.

X. Ostala pitanja u svezi prava iz službe

Članak 17.

Puno radno vrijeme zaposlenika je 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Članak 18.

Svakom djetetu zaposlenika do 15 godina starosti, u prigodi Dana sv. Nikole, isplaćuje se iznos od 140,00 €.

Svakom službeniku i namješteniku godišnje pripada pravo na dar u naravi u vrijednosti od 140,00 €.

Ukoliko u proračunu Općine Vrbnik ima osiguranih sredstava, Općinski načelnik može odlučiti da se isplati i veći iznos od iznosa iz stavke 1. i 2. ovog članka.

Članak 19.

Zaposleniku pripada godišnja nagrada za božićne blagdane (božićnica), u iznosu od 700,00 €.

Ukoliko u proračunu Općine ima osiguranih sredstava, Općinski načelnik može odlučiti da se isplati i veći iznos od iznosa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Zaposlenik ima pravo na odgovarajuću pomoć u zadovoljavanju stambenih potreba, u okviru za to raspoloživih sredstava u proračunu Općine.

XI. Zaključne odredbe

Članak 21.

U smislu ovog Pravilnika:

a) pod plaćom smatra se bruto plaća, pod prosječnom plaćom smatra se prosječna bruto plaća, a osnovica plaće izražava se u bruto iznosu,

b) pod danima smatraju se radni dani,

c) pod ukupnim radnim stažem smatra se ukupni radni staž neovisno od tog gdje je ostvaren,

d) pod radnim stažem, odnosno radom u tijelima Općine smatra se radni staž odnosno rad u tijelima Općine i njenih prednika, uključujući i tijela mjesne samouprave na njenom području.

e) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može donositi rješenja o isplati materijalnih prava službenika i namještenika u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu.

f) Općinski načelnik može donositi rješenja o isplati materijalnih prava pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave na web stranici Općine.

KLASA: 121-01/23-01/1

URBROJ: 2170-36-23-01-1

Vrbnik, 29.12.2023.

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2307&mjesto=51516&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr