SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
GRAD OPATIJA
164

70.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće grada Opatije, na sjednici održanoj 24. studenoga 2005. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/00 i 20/03) u članku 6. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Služba za upravni razvitak.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. alineja 7. i 8. brišu se.

U istom članku i istom stavku u alineji 9. iza riječi »održavanje« dodaju se riječi »i čišćenje«.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

»Članak 9a.

Služba za upravni razvitak obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje Gradske uprave;

- unutarnje ustrojstvo Gradske uprave;

- upravljanje informacijama u okviru djelokruga Grada (odnosi s javnošću, predstavljanje aktivnosti Grada, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, pisarnica i arhiva, zaštita podataka, planiranje, projektiranje, izgradnja i uspostavljanje informacijskih sustava, planiranje potreba i nabavljanja informatičkih resursa, upravljanje radom računskog sustava te edukacija korisnika informatičke opreme);

- upravljanje ljudskim resursima (poslovi u okviru djelokruga Grada koji se odnose na kadrovsku politiku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak i radne odnose gradskih službenika i namještenika);

- razvoj GIS aplikacija,

- nadzor nad radom Gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom određuje Gradsko poglavarstvo;

- pravne poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa gradske uprave;

- suradnju s državnim i drugim tijelima nadležnima za poslove navedene u ovom članku.«

Članak 4.

U članku 10. iza riječi »Upravnog odjela za komunalni sustav« dodaju se riječi »i Službe za upravni razvitak«.

Članak 5.

Pravilnik iz novog članka 9a. alineja 6. Odluke Gradsko poglavarstvo donijet će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Privremeni pravilnik o unutarnjoj organizaciji, načinu rada i odlučivanja Službe za upravni razvitak, koji će biti na snazi do imenovanja pročelnika Službe i donošenja pravilnika prema postupku propisanom u članku 11. Odluke, donosi gradonačelnik, u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Gradsko poglavarstvo raspisat će javni natječaj za imenovanje pročelnika Službe za upravni razvitak u roku od 30 dana od donošenja privremenog pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

Služba za upravni razvitak preuzima službenike i namještenike koji obavljaju poslove iz novog članka 9a. Odluke, kao i dokumentaciju koja se odnosi na navedene poslove.

Do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Službi za upravni razvitak, preuzeti službenici i namještenici pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-05-2

Opatija, 24. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr