SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
GRAD OPATIJA
164

67.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za održavanja komunalne infrastrukture, a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2006. godinu dan je u priloženoj tabeli br. 1.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B. ovog programa.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.294 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 527 m rešetki 12 puta godišnje, 174 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 6 puta godišnje

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Radi povećavanja efikasnosti pometača »Komunalca« u 2005. g. dodatni usisivač u iznosu od 39.000 kuna.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog put i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1 i 2.2 Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 2. i 3.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 2. i 3, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 9.719.597 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,07 kn/m2

- strojno čišćenje - 13.090.416 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,03 kn/m2.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta - 178.696 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,53 kn/m2

- strojno čišćenje obalnog puta - 6.496.473 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,04 kn/m2.

2.3 Pranje ulica

U 2006. g. obavljati će se pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na slijedećim ulicama: Ul. M. Tita u cijelosti, Štangerova ul., I. Pošćića, Ul. V. Spinčića, Ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, lipanj x 3, srpanj i kolovoz x 4, te rujan x 1 (Komunalac, 76.339 m2, 0,043 kn/m2).

Ova stavka obuhvaća i strojno pranje pločnika visokotlačnom pumpom sa deterđentom i ispiranjem (Parkovi, 9.000 m2, 5,78 kn/m2).

2.4 Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (48 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5 Uklanjanje smeća iz divljih deponija planira se u obimu od 51.500. kn kao i do sada.

2.6 Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjeriti će se najpovoljnijem ponuđaču sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Zavoda za javno zdravstvo.

2.7 Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Posljednjih godina ova sredstva se iz godine u godinu povećavaju.

2.8. U ekološkim programima i akcijama (2.2) osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica građanima za okućnice i balkone (22.000 kn) , te za županijski program suzbijanja bjesnoće (5.000 kn)

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 4.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Parkova« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 137.930 m2 raznih zelenih površina, i to sve koje su održavane u 2005. godini, kao i sve novouređene zelene površine u 2005. godini (248 m2 parkiralište Črnikovica, 54 m2 povećanje zelene površine na plaži Ičići, 84 m2 zelene površine na trgu u Iki. Zelene površine umanjene su za 1.350 m2 površine parka Margerita gdje je uređeno dječje igralište).

Za zalijevanje zelenih površina planira se 9.912 m3 vode (5.355 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 4.557 m3 kroz ručno zalijevanje, uz potrebnih 2.734 radnih sati godišnje).

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 4. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 11.992,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, te površine koje su uređene u 2005. godini: park Gorovo 2016 m2, dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2.

Sredstva za redovno održavanje osigurana su i za površine koje će biti uređene u 2006. godini: zelena površina kod crkve Sv. Ane u Voloskom 260 m2, zelena površina na trgu Ika 84 m2 i zelena površina na P. Kolovi kod zgrade M. Tita 157 (mjesni odbor) 207 m2.

Planirana sredstva osiguravaju zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja i sl.

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti od 50.000 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala će se izvršiti na sljedećim lokacijama: Park Angiolina (parter, dio buksusa), Slatina (zelena površina između kupališta i šetnice), zelena površina kod crkve Sv. Ane u Voloskom, zelena površina kod stubišta parka Črnikovica, zelena površina kod CS uz hotel Admiral, park V.Nazora te manje interpolacije na lokacijama na kojima će u 2006. doći do oštećenja ili propadanja.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr. sa uključenim odvozom materijala na deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 5.

Sanitarna sječa i orezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju. U 2005. dobavljen je stroj za usitnjavanje drvne mase, te se planira smanjenje troškova transporta za 3,5 puta, te smanjenje problema koji nastaju na odlagalištu vezano za odlaganje drvne mase (smanjenje volumena za 3,5 puta). Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno uz nerazvrstane ceste.

3.5 Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 265.400 kn kn (utrošak 3.500 m3 vode, održavanje travnjaka, rad - 93.000, te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko - 90.900 kn).

3.6 Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava.

Na području Grada postavljeno je 320 klupa i 430 košarica za otpatke.

Poslovi održavanja povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. popravak parkovnih klupa (172 kom, 130.000 kn),

2. dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 120 l (20 komada, 60.000 kn)

3. popravak i postava košarica za otpatke, 20 l (kom 30, 12.000 kn),

4. dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (21 kom, 13.500 kn),

5. Pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke, - 3 X godišnje (kom 255, kn 7.000)

6. Dobava i montaža poklopaca betonskih posuda za otpatke, (kom 20, 29.000 kn)

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ti objekti će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Ne planira se postavljanje parkovnih klupa, dok se planira djelomična zamjena košarica za otpatke novim posudama na postojećim lokacijama.

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meto podatke na zgradi M. Tita 87 (FINA).

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 170.000 kn.

Javni izljevi (25 javnih špina - 1.750 m3 vode, 60.740 kn) i 13 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Tomaševac Dražica, te 7 tuševa na plažama Ika i Ičići biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 3.400 m3 vode, 140.000 kn. Za izvanredne okolnosti /puknuća, gubici vode/, planira se 7.000 kn.

Tijekom cijele godine bit će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavanje kipova (sanacija oštećenja) planira se u dosadašnjem obimu od 11.000 kn.

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanjem su obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Kavani Hemingway, 12 mjeseci. Novouređenim WC-om u sklopu CS Triglav upravljati će Komunalac, 12 mjeseci), Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži - svibanj-rujan, automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima), plaža Ika (svibanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Kemijski WC-i postaviti će se na igralištu Tošina (do postave kontejnera sa sanitarnim čvorom za koji su sredstva osigurana III. rebalansom Proračuna Grada za 2004. godinu na poziciji sporta, 12 mjeseci) i na obalnom putu 4 kom (ispod zgrade »O. Keršovani«, plaža Črnikovica, plivalište Volosko, na zelenoj površini kod ville Florida u Ičićima (lipanj- rujan).

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 27.100 m2 nogostupa, te 5.600 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi, 250 m2 - 51.000 kn, stepeništa, 100 m2 - 31.000 kn).

Ne planiraju se radovi pojačanog održavanja ili uređenja novih površina (nastavak opločavanja pločnika pločicama tip Opatija, izgradnja novih nogostupa i sl.).

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Mušićevac, novoizgrađeno igralište u parku Margerita) održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl.), za što se planiraju sredstva u iznosu od 110.000 kn (održavanje sprava 42.000 kn, redovno održavanje i čišćenje 68.000).

Dječja igrališta Tomaševac, Triglav-Belveder, Lipovica, Črnikovica i Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

Održavanje igrališta Violica uvršteno je kroz redovno održavanje zelenih površina.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 82 ceste (35,83 km).

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira na nivou 2005. godine sa uvećanim količinama na pojedinim stavkama zbog povećanja suvremeno obrađenih kolnika, i sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje, 199.000 kn),

2. čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i saobraćajnih udesa (20 19 sati rada, 8.000 m2 strojnog i 6.000 m2 ručnog čišćenja, 81.000 kn),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (10 4 t hladne mase, strojna ugradba 200 t, ručna ugradba 300 t. asfaltne mase, 825.000 kn),

4. popravci betonskih kolnika (20 m3 betona, 22.000 kn),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala, 51.000 kn),

6. održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15-ak m3 osoline, 7.200 kn).

7. održavanje objekata za odvodnju (1.000 m jaraka, 5.000 m rigola, 8 propusta i taložnica, 60.700, Komunalac kn), košenje trave i održavanje zelenila (košenje 27.800 m2, te tretiranje herbicidima 27.800 m2 - 68.171 kn).

8. popravak potpornih i obložnih zidova (100 m3 betonskih zidova, 200 m2 oplate, 100 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova, 378.000 kn).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje provoditi će se do nivoa planiranih sredstava od 250.000 kn.

Na dionici Kuk-Pavlovac na dijelu novog nogostupa od postojeće ograde na Kuku izgraditi će se 120 m ograde, 100.000 kn.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem prikupljenih ponuda, dok se poslovi održavanja i obnove vertikalne prometne signalizacije povjeravaju »Komunalcu« d.o.o. Opatija, temeljem godišnjeg ugovora.

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 220.000 kn (1800 m2 pješačkih prelaza, 850 parkirališnih mjesta, 12.221 m' srednjih i bočnih crta na kolniku, 988 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije bit će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (156.400 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa.

Planira se i dobava 500 novih prometnih znakova zbog zamjene postojećih radi usklađivanja prometne vertikalne signalizacije sa Pravilnikom o prometnim znakovima (53.600 kn).

Za postavu kućnih brojeva (kom 286) osigurava se 30.000 kn.

4.4. Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Radi povoljnih vremenskih prilika proteklih godina, sredstva se planiraju na minimalnom nivou od 151.000 kn.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Državna uprava za ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi »Komunalac«.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika i nogostupa) - 20.000,00 kn.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućiti će samo najnužnije zahvate (60.000 kn).

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

5.2. U program se uključuje plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji Domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak struje-funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali i ranijih godina (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.697.000 kWh godišnje po 0,57 kn/ kWh, 2064 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvijete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem provedenog javnog natječaja, a odnosi sa ponuđačem uređuju se trogodišnjim ugovorom. Za razdoblje 2005.-2007. održavanje je ugovoreno sa Metalom Opatija.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 401.500 kn (zamjena cca 1.000 pregorjelih žarulja, 60 zamjena oštećenih armatura, 35 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 10 zamjena dotrajalih drvenih stupova novim betonskim).

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za božićne i novogodišnje praznike, s tim što će zbog radova (ovjesi elemenata) u 2005. godini biti smanjeni troškovi u 2006. g.

Svjetleća dekoracija (209.500 kn) obuhvaćati će cca 123 svjetleća elementa na stupovima javne rasvjete, 32 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada 690 m, 22 elementa dekoracije postavljene preko ceste. U 2006. planirati će se zamjena dotrajale i uništene novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 15.500 kn).

6.4. Kamate za utrošak javne rasvjete

Osiguravaju se sredstva za podmirenje troška kamate na nepodmirene troškove javne rasvjete iz 1995. i 1996. godine u punom iznosu. Ova obveza prenosi se u Programu više godina, kako bi se rezervirala sredstva za vrijeme kada će drugostupanjskom presudom biti okončan sudski spor na koji se obveza odnosi.

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 100 klupa, 99 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m2, 61.300 kn)

- orezivanje zelenila uz stepenice i puteve do obalnog puta (1.500 m2, 10.200 kn)

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2, 23.800 kn)

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (18.385 pražnjenja košarica, 48.000 kn)

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (17.479 pražnjenja košarica, 236.900 kn)

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta (24.800 kn)

7.2. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2, 50.000 kn). Održavanje nekomercijalnih plaža sa dječjim igralištima na njima (Lipovica, Belveder, Tomaševac) stoji 26.300 kn (12 mjeseci), a održavanje novouređene plaže Črnikovica 31.560 kn (4 mjeseca).

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na nivou standarda prisutnog u 2005. godini - 23.600 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati, dovoz šljunka u slučaju otplavljivanja postojećeg, cca 20 m3). Kao i ranijih godina, dio troškova održavanja plaže trebalo bi dogovoriti sa gospodarskim subjektom koji će na plaži pružati ugositeljske usluge (u 2004. i 2005 g. to je bio Hotel Ika).

B) Plaža Ičići - 524.000 kn kn (čišćenje i odvoz otpada, radnik na plaži, pražnjenje košarica za otpatke, pražnjenje košarica izvan sezone, odvoz otpada na deponij, dovoz šljunka i ugradba 50 m3, rad ronioca i montaže opreme, radnici na plaži 5 mj. - 2448 sati, struja voda (navodnjavanje, izljevi, popravci), troškovi hig. i san. materijala, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 50 m3, postava protuklizne obloge na opasnim dijelovima plaže, intervencije na čišćenjima izvan sezone, vraćanja nanosa šljunka u more, građevinski popravci na plaži, troškovi zaštitarske službe za 5 mj., služba spašavanja na moru, vađenje ježeva, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže, kao i čišćenje izvan sezone.

Javnim WC-om na plaži Ika upravljati će gospodarski subjekt koji će na njoj pružati ugostiteljske usluge, dok će WC-ima na plaži Ičići upravljati Parkovi Opatija koji će iz naplate korištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Za kupališta Tomaševac, Belveder i Lipovica osigurava se 15.000 kn za održavanje dječjih sprava.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-grotama od Voloskog do Ičića iskazano je u točki 7.1.

7.3. Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 159 rasvjetnih tijela (uključujući 12 novih koje će se postaviti na dionici od h. Kristal do h. Adriatik, te u lučici Ičići). Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine.

7.4. Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 kn), sufinanciranje županijskog programa intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 22.900 kn, financiranje čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

Od 2005. godine ponovno se u okviru ovog Programa osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odobra, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurava 50.000,00 kuna.

Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovi njihovog godišnjeg plana i programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 363-01/05-01/125

Ur. broj: 2156/01-01-05-1

Opatija, 24. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 

Godišnji program održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr