SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
GRAD OPATIJA
164

63.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne« novine broj 96/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatija (»Službene novine« PGŽ broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. studenoga 2005. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Opatije
za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini A. Račun prihoda i rashoda, B. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i C. Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada na temelju zakonskih i drugih propisa.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine čine više ostvareni prihodi i neutrošeni rashodi u prethodnoj godini.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Poglavarstvo može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Poglavarstvo donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Poglavarstvo mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 5.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijeva u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 6.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

Članak 7.

Predsjednik poglavarstva odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Članak 8.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 544.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju iste.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 9.

Za potrebe mjesnih odbora osiguravaju se sredstva u visini 949.500,00 kn, te svakom mjesnom odboru pripada 63.300,00 kn, koje je dužan rasporediti svojim financijskim planom za materijalne troškove (npr. struja, voda, telefon, grijanje itd.), i ostale materijalne troškove u iznosu od 13.300,00 kn,te za komunalne akcije u iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 11.

Prihodi koje ostvaruju tijela gradske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Sredstva drugih jedinica lokalne samouprave, na području kojih proračunski korisnici obavljaju djelatnost, prenose se kao tekuće i kapitalne pomoći za Programe proračunskih korisnika u Proračun Grada. Ostali prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun Grada.

Članak 12.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstava za amortizaciju zgrada i opreme za 2006. godinu.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 13.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Odluku o izboru banke donosi Poglavarstvo.

Ustanovama i društvima u vlasništvu Grada, kao i turističkim zajednicama Grada, Poglavarstvo može iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope.

Članak 14.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Gradsko vijeće na prijedlog Poglavarstva može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koristi se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

Članak 15.

Uz suglasnost Poglavarstva predsjednik Poglavarstva može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 16.

Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost Poglavarstva ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Grada.

Članak 17.

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 18.

Grad se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 200stvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Ovlašćuje se Gradsko Poglavarstvo da se u svoje ime i svoj račun kreditno zaduži za kapitalna ulaganja u visini 30.566.000,00 kn (višenamjenska dvorana - kino u iznosu 12.566.000,00 kn, izgradnja vodoopskrbnog sustava u iznosu od 15.000.000,00 kn, te za kapitalna ulaganja na sportskim objektima u iznosu od 3.000.000,00 kn), iskazano u Proračunu u razdjelu 02 Upravni odjel za samoupravu i upravu, Glava 2 Javne potrebe, Podglava Sport, rekreacija i tehnička kultura, Program kapitalnih ulaganja, Potprogram kapitalna ulaganja u sport i rekreaciju iznos od 3.000.000,00 kn, u razdjelu 03 Upravni odjel za komunalni sustav, Glava 1 Komunalna djelatnost, Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktue, Potprogram opskrba pitkom vodom (vodoopskrba Oprić-Dobreć-Lovran I. faza Buzdonka) iznos od 15.000.000,00 kn, Glava 2 Upravljanje imovinom i stambena djelatnost, Program kapitalnih ulaganja, Potprogram-Višenamjenska dvorana-kino iznos od 12.566.000,00 kn.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2006 .godinu u iznosu od 3.492.000,00 kn, te pripadajuće kamate u iznosu od 327.000,00 kn, iskazane u razdjelu - 02 Upravni odjel za samoupravu i upravu, Glava 3 Financije i gospodarstvo, Program-Otplate kredita.

Članak 19.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se zaduživati samo uz suglasnost Poglavarstva.

Poglavarstvo Grada također može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa predsjednik Poglavarstva.

V. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 20.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna (razdjela). Odgovoran je za zakonitost svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Čelnik proračunskog korisnika može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa Zakonom prenijeti na druge osobe.

Članak 21.

Financijski kontrolor proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca.

Računopolagač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene Proračunom i financijskim planom

Članak 22.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje izvještaje koji zajedno sa polugodišnjim izvještajem Proračuna čine konsolidirani financijski izvještaj koji se zajedno sa polugodišnjim obračunom Proračuna dostavlja Poglavarstvu do kraja srpnja mjeseca tekuće godine. Poglavarstvo polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna upućuje na usvajanje Gradskom vijeću do 05. kolovoza tekuće proračunske godine.

Članak 23.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana nadležnom upravnom tijelu Grada do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski planovi proračunskih korisnika konsolidirani na razini upravnog odjela i nacrt godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Poglavarstvu do 31. ožujka tekuće godine. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje do 01. lipnja tekuće godine.

Poglavarstvo Grada prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu do 31. ožujka tekuće godine, odnosno 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

VI. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 24.

Unutarnja revizija proračunskog korisnika tijelo je koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima

 utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dan objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/05-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-05-1

Opatija, 24. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr