SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

91.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), te članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 14.12.2023. donosi:

ANALIZU STANJA

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2023. GODINU

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (čl. 1. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine RH broj 82/15) (dalje ZSCZ).

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (čl. 5. st. 2. ZSCZ).

Člankom 17. ZSCZ definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom.

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA - PLANSKI DOKUMENTI

1.1. Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite

Sukladno ZSCZ, Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) te Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16) jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća te Plan djelovanja civilne zaštite.

Također, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16), temeljem članka 8., stavka 2. i 3. izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća.

Općina Malinska-Dubašnica izradila je u 2021. godini putem ovlaštene tvrtke Procjenu rizika od velikih nesreća KLASA: 810-01/20-01/3.

1.2. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) Općina je dužna izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.

Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće) nadležno je za donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda i imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica.

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA - OPERATIVNE SNAGE

U 2023. godini na području Općine Malinska-Dubašnica operativne snage sustava civilne zaštite nisu bile aktivirane su na provedbi mjera nacionalnog Stožera Civilne zaštite RH, niti na provedbi mjera saniranja šteta od velikih nesreća.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona.

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/20-01/4, URBROJ: 2170-26-01/22-6, usvojena je dana 24. ožujka 2022. godine.

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donio je dana 7. srpnja 2021. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/20-01/4, URBROJ: 2142/05-03/1-21-8.

Članovi stožera dužni su pohađati edukaciju što su članovi Stožera izvršili.

Općinski načelnik je temeljem odredba članka 51. ZSCZ i članka 3., stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ('Narodne novine' broj 69/16) dana 17. ožujka 2020. godine Naložio aktivaciju Stožera CZ uslijed nastanka okolnosti vezanih uz širenje pandemije virusa COVID-19 u cilju organizacije sustava Civilne zaštite.

Sporazumom o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka od 8. travnja 2020. godine sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku uspostavile su suradnju u svrhu zajedničke koordinacije poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite na otoku Krku u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv virusa COVID-19.

Gradonačelnik grada Krka i općinski načelnici i zapovjedništvo stožera civilne zaštite JLS na otoku Krku održavali su redovite koordinacije aktivnosti u navedenom cilju.

Odlukom Vlade o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. svibnja 2023. prestala je potreba za angažmanom stožera civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama.

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2023. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti bile su aktivne na provedbi mjera i aktivnosti protiv virusa COVID-19.

2.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga sustava civilne zaštite čije se aktivnosti temelje na njihovim operativnim planovima rada.

2.3.1. Vatrogasna zajednica PGŽ

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i dobrovoljno vatrogasno društvo članovi su Vatrogasne zajednice Primorsko – goranske županije, Operativnog požarnog područja Krk, te Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Za aktivnosti vatrogastva (Područne vatrogasne zajednice otoka Krka) u 2023. godini osigurano je 62.500,00 eur.

2.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

Općina Malinska-Dubašnica sa ostalim JLS otoka Krka ima sklopljen Ugovoru o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, te je aneksom ugovora KLASA: 250-01/22-01/1, URBROJ: 2170-26-02-22-3 od 13.1.2022. osigurano financiranje aktivnosti Javne vatrogasna postrojba Grada Krka u 2023. godini.

Proračunom Općine Malinska-Dubašnica za aktivnosti JVP Grada Krka osiguran je iznos od 43.000,00 eur.

2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) koje djeluje na području Općine Malinska- Dubašnica ustrojeno kao samostalna jedinica u sklopu operativnih snaga vatrogastva otoka Krka u sklopu Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Općine Malinska-Dubašnica nema ustrojenih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

2.4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.4.1. Postrojba civilne zaštite

Općinski načelnik donio je Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/13-01/1, URBROJ: 22142/05-03/1-13-1 od 29. ožujka 2013. godine, odnosno postrojbe opće namjene koja u svom sastavu ima tri skupine, a broji ukupno 33 pripadnika. Postrojbe nisu kompletirane. Potrebno je izvršiti reviziju Procjene rizika od velikih nesreća te umanjiti potreban broj članova budući da je DVD Malinska-Dubašnica kao temeljna snaga sustava civilne zaštite povećao broj aktivnih članova i njihovu obučenost te je sposoban preuzeti zadaće sustava CZ što je i dokazano na terenu za vrijeme prošle elementarne nepogode.

U 2023. godini postrojba civilne zaštite nije bila aktivna u provedbi mjera nacionalnog Stožera Civilne zaštite RH u cilju sprječavanja širenja pandemije virusa COVID-19 od ožujka 2020. godine.

Postrojba civilne zaštite opremljena je reflektirajućim prslucima dok je u 2022. godini vršena nabava opreme za zaštitu i dezinfekciju kojom je postrojba opremljena.

U 2023. godini naručeno je deset kompleta osobne zaštitne odjeće.

2.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Povjerenici civilne zaštite za područje Općine Malinska-Dubašnica po mjesnim odborima imenovani su odlukom Općinskog načelnika od 02. studenog 2022. godine (KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2170-26-02-22-13).

2.4.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Malinska-Dubašnica nema skloništa osnovne zaštite.

2.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Općina Malinska-Dubašnica ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2023. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – stanica Rijeka KLASA: 402-08/22-02/62, URBROJ: 2170-26-02-23-4 od 28. ožujka. 2023. godine kojim je za rad HGSS u 2023. godini osigurano 2.000,00 eur.

U 2023. godini HGSS je na području Općine Malinska-Dubašnica imao 3 intervencije spašavanja i pružanja prve pomoći.

2.6. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA KRKA

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s Općinom Malinska-Dubašnica provodi program pomoći u kući kojim je za starije osobe osigurana pomoć gerontodomaćice.

Za aktivnosti Crvenog križa je u proračunu za 2023. godinu osigurano ukupno 37.160,00 eur.

2.7. PRAVNE OSOBE KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2170-26-01-22-6, usvojena je dana 24. ožujka 2022. godine.

Pravnim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine. Sukladno Odluci, to su:

1. Dubašnica d.o.o.

2. Ponikve voda d.o.o.

3. Ponikve Eko otok Krk d.o.o.

4. Trgovina Krk d.d. Malinska

5. GP Mikić d.o.o. Omišalj

6. GP Trumm d.o.o. Malinska

7. Radio otok Krk d.o.o.

8. Lovačko društvo Orebica Krk

9. Športsko ribolovno društvo „Lastavica“ Malinska

10. Planinarsko društvo „Obzova“ Njivice

S pravnim osobama u sustavu civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Malinska-Dubašnica.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2023. godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne zaštite.

2.8. OPERATIVNE SNAGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE, A NISU U NADLEŽNOSTI OPĆINE TE POSTUPAJU PREMA VLASTITIM OPERATIVNIM PLANOVIMA

Pravne osobe koje su uključene u sustav zaštite i spašavanja kao svojom redovnom djelatnošću a djeluju sukladno svojim operativnim planovima te se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine Malinska-Dubašnica su:

Županijske snage

- Zavod za hitnu medicinu PGŽ

- Dom zdravlja PGŽ – Ispostava Krk, Područna ambulanta opće medicine u Malinskoj

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

- Županijski operativni centar PGŽ

- Županijska uprava za ceste PGŽ

Državne snage

- MUP, Policijska uprava primorsko goranska, Policijska postaja Krk

- Centar za socijalnu skrb Rijeka

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Malinska

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb – Ispostava Rijeka

- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj – Šumarija Krk

- Poljoprivredna savjetodavna služba, Područni ured jadranske Hrvatske – Podružnica PGŽ

- Hrvatske vode, VGO Rijeka - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv 'Kvarnersko primorje i otoci' sa sjedištem u Rijeci

- HEP d.d., Elektroprimorje Rijek – Pogon Krk

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

3.1. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA

Prostorni plan uređenja Općine Malinska-Dubašnica usklađen je sa županijskim prostornim planom uređenja.

3.2. EDUKACIJA GRAĐANA, DJECE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Tijekom 2023. godine nisu održane edukacije koje se odnose na civilnu zaštitu.

3.3. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

U Općini Malinska-Dubašnica ne postoji sirena za uzbunjivanje mještana o ugrozama.

3.4. OSTALO

U Općini Malinska-Dubašnica sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izdvajaju sredstva za veterinarske usluge, održavanje nerazvrstanih cesta, te zimske službe na području Općine.

4. ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska-Dubašnica predlaže se sljedeći zaključak:

U 2024. potrebno je revidirati dokumente koji proizlaze iz područja sustava civilne zaštite donošenjem sljedećih odluka: Procjena rizika od velikih nesreća u dijelu koji se odnosi na postrojbu civilne zaštite opće namjene te umanjiti potreban broj članova odnosno ukinuti potrebu ustrojavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene budući da je DVD Malinska-Dubašnica kao temeljna snaga sustava civilne zaštite povećao broj aktivnih članova i sposoban je preuzeti zadaće sustava CZ, te u skladu s time i Plan djelovanja civilne zaštite.

U zadnjih 10 god. na području Općine dogodila se jedna prirodna nepogoda većih razmjera: bujična poplava u kojoj je bilo potrebno aktivirati sustav civilne zaštite gdje je utvrđeno kako je DVD Malinska-Dubašnica kao temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite posebne namjene učinkovito odgovorila na događaj te je u suradnji s drugim vatrogasnim postrojbama ciljanim, brzim i koordiniranom djelovanjem u najvećoj mogućoj mjeri spriječila nastanak daljnje štete i učinkovito djelovala na brzom saniranju postojeće štete. Prilikom intervencija utvrđeno je kako je bio iznimno visok postotak izlaznosti članova DVD-a te je bio primjetan određeni nedostatak opreme za spašavanje i tehničke intervencije u urbanim poplavama. Naknadnom analizom je utvrđeno kako su na isti događaj učinkovito reagirale i pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite čišćenjem pristupnih puteva čime je osiguran normalan život zajednice. Analizom sustava civilne zaštite utvrđeno je da su raspoložive snage DVD-a Malinska – Dubašnica kao temeljne postrojbe sustava civilne zaštite, uz dodatna ulaganja u opremu i ljudstvo, dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica evidentiranih rizika prirodnih nepogoda. Postojećim sustavom odvojene postrojbe opće namjene i vatrogastva kao temeljne snage sustava CZ došlo bi do nepotrebnog dupliranja u nabavi opreme što dovodi do većih materijalnih izdataka sa višestruko manjom učinkovitošću na terenu obzirom na uvježbanost i motiviranost ljudstva. Vatrogasne organizacije kroz svoj sustav vježbi i osposobljavanja daleko su učinkovitiji u osposobljavanju ljudstva i korištenju opreme što je osobito bitno u slučaju ugroza po život i zdravlje ljudi te se stoga preporučuje financijska sredstva predviđena za sustav civilne zaštite iskoristiti kroz sustav vatrogastva koji ima ljudstvo, iskustvo, znanje i motivaciju za rad u takvim specifičnim situacijama. Obzirom na klimatske promjene i sve češću pojavu ekstremnih vremenskih neprilika u budućnosti se može očekivati povećani pritisak na sustav civilne zaštite zbog čega je potrebno uložiti dodatne napore u obuci ljudstva i nabavi opreme za tehničke intervencije i spašavanje kako bi sustav civilne zaštite učinkovito pratio nadolazeće promjene i po mogućnosti bio korak ispred njih. Nadalje, unutar sustava vatrogastva potrebno je ustrojiti odjeljenje koje će se dodatno specijalizirati u smjeru umanjenja štetnih posljedica velikih nesreća po stanovništvo osobito sa stajališta logistike i upravljanjem ljudskim potencijalima kao što je raspored volontera, zaprimanje, sortiranje, skladištenje i izdavanje hrane, vode, higijenskih potrepština i drugih materijalnih dobara, što je naknadnom analizom djelovanja sustava pomoći na Petrinjskom i Zagrebačkom potresnom području utvrđeno kao značajna karika od koje uvelike ovisi koordiniranost i uspjeh same akcije ublažavanja posljedica velikih nesreća.

Kako bi se sustav civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica adekvatno usavršavao i osposobljavao za djelovanje, nužno je vršiti kontinuirano opremanje članova osobnom i drugom opremom za zaštitu i spašavanje. Nadalje, potrebno je snage usmjeriti prvenstveno na motivaciju članova, popunu postrojbe te obučavanje i uvježbavanje. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka i drugim temeljnim snagama (HGSS, crveni križ) najmanje jednu stožernu vježbu godišnje.

KLASA: 810-01/21-01/4

URBROJ: 2170-26-01-23-21

Malinska, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr