SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

65.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članku 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), članku 6. i 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23 ) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21, 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar na 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U PROSVJETI, PREDŠKOLSKOM ODGOJU, SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Lopar u svezi s:

• društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

• sufinanciranju programa i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata

• zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

• prevencijom ovisnosti, sprječavanje nasilja među djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos sa drugima, samim sobom pa tako i sa okolinom

• povećanjem socijalnog i općeg standarda svih stanovnika

• povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

• djelomičnom provedbom preventivne primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.338.969,66 EUR, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Upravni odjel za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti Općine Lopar, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog Načelnika, te Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar.

Članak 5.

Općina Lopar će sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostalih osoba te ostale udruge i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora ili vlastitih prihoda.

Odluku o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko vijeće.

Članak 6.

Korisnici sredstava predviđenih Programom dužni su do 01. ožujka 2024. godine Upravnom odjelu za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

 

 

 

 

 

 

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ: 2170-24-01-23-24

Lopar, 14. prosinca 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr