SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

52.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21. i 33/22.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 47/22.), (u daljnjem tekstu. Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

=107.426,00 eur

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- održavanje nerazvrstanih=107.426,00 eur

Izvori: - komunalna naknada: =107.426,00 eur

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

MOTORNIM VOZILIMA=96.690,00 eur

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

- čišćenje i održavanje plaža =59.778,00 eur

- uređenje kamenih vaza=8.296,00 eur

- održavanje pomorske signalizacije=900,00 eur

- održavanje pomorskog dobra (redovno i izvanredno)=2.000,00 eur

- postavljanje i skidanje psihološke brane na plažama =5.807,00 eur

- prihranjivanje plaža =19.909,00 eur

Izvori: - prihodi od koncesija i konc.odobrenja: =8.707,00 eur

- prihodi od turističke pristojbe: =60.815,00 eur

- komunalna naknada: =27.168,00 eur

3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA =5.508,00 eur

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- odvodnja atmosferskih voda=5.508,00 eur

Izvori: - vodni doprinos: =600,00 eur

- komunalna naknada: =4.908,00 eur

4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA=121.896,00 eur

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- košnja trave=39.836,00 eur

- hortikultura - cvjetnice, zelene površine =23.741,00 eur

- popravak i farbanje klupa i igrala =3.319,00 eur

- komunalne usluge (potrošnja vode za javne površine) =2.000,00 eur

- uređenje igrališta (održavanje sportskih igrališta) =53.000,00 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =53.000,00 eur

- prihodi od koncesija i konc.odobrenja: =3.319,00 eur

- prihodi od turističke pristojbe: =49.386,00 eur

- komunalna naknada: =16.191,00 eur

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE =47.655,00 eur

- postavljanje i skidanje zastavica =3.650,00 eur

- održavanje igrališta kod škole i sportskom centru =3.319,00 eur

- energija (sportska dvorana)=10.000,00 eur

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje sportske dvorane =3.000,00 eur

- održavanje sportske dvorane =24,886,00 eur

- komunalne usluge (voda, odvoz smeća i sl.) =2.800,00 eur

Izvori: - komunalna naknada: =47.655,00 eur

6. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

UNUTAR GROBLJA =10.596,00 eur

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- održavanje i uređenje prilaza i zidova groblja=8.296,00 eur

- komunalne usluge (potrošnja vode) =300,00 eur

- održavanje mrtvačnice=2.000,00 eur

Izvori: - naknada za korištenje grobnog mjesta:

=10.596,00 eur

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA=11.727,00 eur

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- održavanje javnih površina prema nalozima

kom.redarstva i UO-a=1.327,00 eur

- održavanje javnih površina (manji građevinski radovi) i Eko akcije=3.319,00 eur

- održavanje i uređenje platoa oko crkve BDM=1.327,00 eur

- usluge dezinsekcije i deratizacije =3.982,00 eur

- nadzor nad DDD mjerama=1.272,00 eur

- hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja =500,00 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =500,00 eur

- prihodi od koncesija i konc.odobrenja: =4.819,00 eur

- komunalna naknada: =6.408,00 eur

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE=46.886,00 eur

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- električna energija (javna rasvjeta) =22.000,00 eur

- održavanje javne rasvjete =24.886,00 eur

Izvori: - komunalna naknada: =46.886,00 eur

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =448.384,00 eura osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2023. godinu iz sredstava:

- opći prihodi i primici=53.500,00 eur

- prihodi od koncesija i konc.odobrenja =16.845,00 eur

- prihodi od turističke pristojbe=110.201,00 eur

- vodni doprinos=600,00 eur

- komunalna naknada=256.642,00 eur

- naknada za korištenje grobnog mjesta =10.596,00 eur

Provođenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Lopar.“

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/23-01/7

UR.BROJ: 2170-24-01-23-9

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr