SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
OPĆINA MATULJI

74.

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22) te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinsko vijeće Općine Matulji, dana 07. studenog 2023. godine donosi

PROGRAM

POTPORA POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA
RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Matulji dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Matulji.

Članak 2.

Potpore male vrijednosti iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba de minimis).

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, Program se primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,

b) potpora djelatnostima vezanim s izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno potpora koja je u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom ili djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću,

c) potpore uvjetovane korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda,

d) potpora podnositeljima koji su za iste prihvatljive aktivnosti već ostvarili sredstva javne potpore drugih davatelja.

Sukladno članku 2.Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom vijeća (EZ) br.104/2000.

Članak 3.

Korisnici sredstava potpore mogu biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine Matulji. Poljoprivrednici su fizičke ili pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a obuhvaćaju slijedeće organizacijske oblike: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrte, trgovačka društva i zadruge (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Za Korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore. Priznaju se troškovi nastali tijekom godine u kojoj se podnosi Zahtjev za dodjelom potpore.

Pravo na potporu Korisnici ostvaruju temeljem vlastitog Zahtjeva za potporu. Podnošenje Zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Matulji osiguranih za godinu u kojoj se podnosi Zahtjev, a najkasnije do 16. prosinca tekuće godine.

Članak 4.

Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Članak 5.

Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine Matulji za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 15.925 EUR za 2023. godinu, odnosno 16.000 EUR za 2024. i 16.000 EUR za 2025. godinu i to za mjere kako slijedi:

Mjera 1: Potpora razvoju poljoprivredne proizvodnje

Potpora se dodjeljuje Korisnicima potpora navedenim u članku 3. ovog Programa za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

' nabave certificiranog sadnog materijala za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada voća (koštičavog, jezgričavog, lupinastog, jagodastog i bobičastog), vinove loze, smokava, maslina, ljekovitog i medonosnog bilja

' troškovi analize tla, troškovi armature (stupovi, žice), troškovi ograđivanja (električni pastir, stupovi, žice, mreže), troškovi postavljanja sustava za navodnjavanje, troškovi postavljanja protugradne zaštite, troškovi kupnje i/ili opremanja zaštićenih prostora staklenika/ plastenika i sl. za jednogodišnje i višegodišnje nasade povrća, cvijeća, ljekovitog i medonosnog bilja, voća, vinove loze, smokava, maslina

' nabave uzgojno valjanih grla domaćih životinja

' nabave nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i/ili opreme

' uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete

Maksimalni iznos potpore po Korisniku je do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova ulaganja, s izuzetkom ekoloških proizvođača za koje će potpora iznositi do 60% dokumentiranih prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos sredstava potpore je 3.500 EUR po korisniku godišnje.

Mjera 2: Potpora za nabavku pčelinjih zajednica, pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

Potpora se dodjeljuje Korisnicima potpora navedenim u članku 3. ovog Programa upisanim u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koja imaju između 10 i 40 pčelinjih zajednica i to za nabavku pčelinjih zajednica, pčelarske opreme, pribora i pomagala koji se koriste u pčelarstvu i lijekova za pčele.

Maksimalni iznos potpore po Korisniku je do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova ulaganja, s izuzetkom ekoloških proizvođača za koje potpora iznositi do 60% dokumentiranih prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos sredstava potpore je 3.500 EUR po korisniku godišnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 6.

Potpore poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji dodjeljuju se temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji kojeg raspisuje Općinski načelnik, a objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Matulji www.matulji.hr i oglasnoj ploči Općine Matulji.

Javni poziv sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje javni poziv,

- predmet javnog poziva,

- opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,

- popis potrebne dokumentacije,

- način prijave,

- rok i mjesto podnošenja prijave,

- vrijeme trajanja javnog poziva,

- način i rok dodjele potpore te.

Tekst javnog poziva po potrebi može sadržavati i druge podatke.

Članak 7.

Pravo na dodjelu potpore poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji ostvaruje se dostavom ispunjenog Obrasca zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom za svaku Mjeru.

Obvezna dokumentacija za svaku Mjeru potpore koju podnositelj Zahtjeva predaje uz Zahtjev definirana je u Obrascu zahtjeva za dodjelu potpore koji je sastavni dio ovog Programa.

Podnositelj Zahtjeva za dodjelu potpore dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1. - Zahtjev za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Matulji

2. Obrazac 2. – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

3. Dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (ne stariji od 3 mjeseca od dana predaje Zahtjeva)

- preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe)

- preslika izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda (za pravne osobe i zadruge)

- preslika izvatka iz obrtnog registra (za obrtnike),

4. Preslika Poljoprivredne iskaznice ili Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili izvatka o upisu u odgovarajući registar

5. Za pčelare - Preslika potvrde o Upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka (ne starije od 3 mjeseca od dana predaje Zahtjeva)

6. Za ekološke proizvođače - Preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

7. Preslika računa za prihvatljive troškove s dokazom o plaćanju istih (preslika naloga o Prijenosu sredstava ili izvoda sa žiro računa).

U svrhu jasnijeg obrazloženja pojedinog zahtjeva, Povjerenstvo može zatražiti pojašnjenje odnosno dodatnu dokumentaciju.

Članak 8.

Zahtjevi za potporom se rješavaju redom zaprimanja i do utroška sredstava, a najkasnije do 16. prosinca tekuće godine u kojoj se podnosi Zahtjev.

Članak 9.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Matulji.

Članak 10.

Odluku o dodjeli potpora donosi Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji u roku od 30 dana od predaje Zahtjeva za potporom. Odobrena potpora se isplaćuje na žiro račun korisnika sredstava potpore u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

Protiv odluke Općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 12.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se uzeti u obzir.

Članak 13.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj Zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik potpore dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Matulji najkasnije 8 dana po zaprimljenom Zahtjevu za povrat sredstava te će u narednih 5 godina biti isključen iz svih potpora koje dodjeljuje Općina Matulji.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 320-10/23-01/0009

URBROJ: 2170-27-01/1-23-7

Matulji, 07.11.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=51211&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr