SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
OPĆINA MATULJI

73.

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12 , 56/13 i 121/16.) te članak 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 07.studenog 2023. godine donijelo je

PROGRAM

poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Matulji

Članak 1.

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Matulji utvrđuju se korisnici, vrste potpora, pojedinačni iznosi potpora, uvjeti za dodjelu potpora te postupak dodjele potpore.

Članak 2.

Ciljevi ovog programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poticanje investicija te ulaganja u proizvodne procese i marketing, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, poticanje pokretanja novih poslovnih procesa te osiguravanje dostupnijih izvora financiranja aktivnosti vezanih uz poslovne procese poduzetnika.

Članak 3.

Korisnici mjera iz ovog programa (u daljnjem tekstu: korisnici) mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, a koji ujedno:

1. imaju sjedište na području Općine Matulji

2. planiraju dobivena sredstva ulagati na području Općine Matulji

3. imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme

4. koji nemaju dospjela dugovanja prema Općini Matulji, prema svojim zaposlenicima, kao ni po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava u trenutku podnošenja prijave za potporu

5. koji nisu za istu namjenu primili potporu iz drugih izvora

Potpore se temeljem ovog programa ne mogu dodijeliti:

1. za ulaganja u sektorima:

a. poslovanja nekretninama (NKD 2007 oznaka 68),

b. djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92),

c. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65, 66)

2. poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

3. poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona

Članak 4.

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se primjenjuju propisi kojima se uređuju potpore male vrijednosti.

Članak 5.

Poticanje razvoja malog gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ostvarit će se provođenjem sljedećih mjera:

1. subvencija kamata na poduzetničke kredite u suradnji s poslovnim bankama

2. potpora za nabavu opreme i inventara

3. potpora za izradu projektne dokumentacije za prijavu na pozive za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

4. potpora za izradu projektne dokumentacije za prijavu na pozive za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih programa

5. potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata

6. potpora za samozapošljavanje

Subvencija kamata na poduzetničke kredite u suradnji s poslovnim banka

Članak 6.

Korisnici:

• poduzetnici iz članka 3., a koji su u godini u kojoj se dodjeljuje potpora potpisali ugovor o kreditiranju s poslovnom bankom

Namjena:

• u skladu s programom poslovne banke, ulaganje u osnovna sredstva (kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabava opreme ili dijelova opreme, modernizacija poslovanja), a do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva u funkciji investicije. Ulaganje u dugotrajnu imovinu mora biti izvršeno na području Općine Matulji.

Iznos potpore:

• subvencija kamata na kredit u punom iznosu zahtjeva, odnosno do maksimalno 20% ukupnih sredstava namijenjenih za subvenciju kamata na kredite osiguranih u Proračunu Općine Matulji za godinu u kojoj se dodjeljuje potpora.

Trajanje potpore:

• jednokratna isplata.

Potpora za nabavu opreme i inventara

Članak 7.

Korisnici:

• poduzetnici iz članka 3.

Namjena:

• dodijeljena potpora se može koristiti za nabavu dugotrajne imovine (osim prijevoznih sredstava). Potporu je moguće ostvariti samo za opremu koja će biti instalirana/se koristiti na području Općine Matulji

Iznos potpore:

• bespovratna potpora u visini do 35% troškova nabave opreme, maksimalno 1.500 EUR. Za korisnika koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak.

Trajanje potpore:

• jednokratna isplata

Potpora za izradu projektne dokumentacije za prijavu na pozive za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Članak 8.

Korisnici:

• poduzetnici iz članka 3.

Namjena:

• dodijeljena potpora se može koristiti za izradu projektne dokumentacije za prijavu na pozive za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za objekte isključivo poslovne namjene na području Općine Matulji koji nisu namijenjeni za daljnju prodaju i/ili zakup.

Iznos potpore:

• bespovratna potpora u visini do 50% troškova izrade projektne dokumentacije, maksimalno 1.000 EUR. Za korisnika koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak.

Trajanje potpore:

• jednokratna isplata

Potpora za izradu projektne dokumentacije za prijavu na pozive za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih programa

Članak 9.

Korisnici:

• poduzetnici iz članka 3.

Namjena:

• dodijeljena potpora se može koristiti za troškove izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj/javni poziv za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih program, a za prijavu u tekućoj godini. Trošak izrade projektne dokumentacije podrazumijeva popunjavanje svih potrebnih obrazaca za prijavu projektnog prijedloga te izradu potrebnih studija i analiza, sukladno traženoj obveznoj dokumentaciji. Projektni prijedlog mora zadovoljiti administrativnu provjeru, o čemu je korisnik potpore dužan dostaviti dokaz.

Iznos potpore:

• bespovratna potpora u visini 50% prihvatljivih troškova, do najviše 1.500 EUR. Za korisnika koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak.

Trajanje potpore:

• jednokratna isplata

Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata

Članak 10.

Korisnici:

• poduzetnici iz članka 3.

Namjena:

• dodijeljena potpora se može koristiti za troškove otvaranja, nabave osnovnih sredstava i rad poslovnog subjekta. Korisnik ostvaruje pravo na ovu potporu samo jedanput.

Iznos potpore:

• bespovratna potpora u visini od 1.000 EUR

Trajanje potpore:

• jednokratna isplata

Potpora za samozapošljavanje

Članak 11.

Korisnici:

• poduzetnici iz članka 3., u kojima je/kojega je odgovorna osoba (u slučaju trgovačkog društva)/vlasnik bila prethodno nezaposlena osoba s prebivalištem ili stalnim boravkom (za strane državljane) na području Općine Matulji, bez obzira na staž, zanimanje i kvalifikaciju te koja je bila prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje minimalno 1 mjesec prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu po ovom pozivu, a koja je nakon odobrene potpore početi obavljati djelatnost, odnosno koja se nakon dobivene potpore zaposlila u poslovnom subjektu koji je korisnik potpore

Namjena:

• dodijeljena potpora se može koristiti za troškove otvaranja, nabave osnovnih sredstava i rad poslovnog subjekta

Iznos potpore:

• bespovratna potpora u visini od 3.000 EUR.

Trajanje potpore:

• jednokratna isplata

Članak 12.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini.

Iznimku od prethodnog stavka predstavlja dodjela potpore za osnivanje gospodarskih subjekata i potpore za samozapošljavanje, od kojih je istom korisniku moguća dodjela isključivo jedne od te dvije potpore.

Subvenciju kamata na poduzetničke kredite korisnik može ostvariti jednom u tri uzastopne kalendarske godine.

Članak 13.

Sredstva za provedbu mjera iz ovog programa osiguravaju se u proračunu Općine Matulji.

Visinu sredstava koja su namijenjena za provedbu pojedinih mjera iz ovog programa utvrđuje Općinski načelnik Općine Matulji.

Članak 14.

Za provedbu mjera iz ovog programa općinski načelnik raspisuje javni poziv.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Općine Matulji.

Prijava na javni poziv podnosi se Općini Matulji, nadležnom upravnom odjelu (u daljnjem tekstu: upravni odjel) u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje upravni odjel.

Uz prijavu podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u javnom pozivu.

Ocjenu pristiglih prijava vrši upravni odjel.

Temeljem provedenog javnog poziva i ocjene prijava, općinski načelnik na prijedlog upravnog odjela dodjeljuje korisniku potporu.

Članak 15.

Općinski načelnik sklapa ugovor o dodjeli potpore s korisnikom.

Obveze korisnika vezane uz pojedinu mjeru ovog programa utvrđuje općinski načelnik.

Članak 16.

Ovaj program stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 302-05/23-01/0006

URBROJ: 2170-27-01/1-23-6

Matulji, 07.11.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=51211&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr