SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
OPĆINA MATULJI

69.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 07. studenog 2023. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

(1) U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18, 26/19, 9/20 i 17/20), mijenja se članak 9. stavak 1. i 2. i sada glasi:

(1) Komunalna naknada za stambeni prostor i za garažni prostor koji se ne koristi za obavljanje poslovne djelatnosti, plaća se:

- jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili jednak iznosu od 26,54 eura (slovima: dvadestišesteura i pedesetičetiricenta),

- u 2 (slovima: dva) jednaka obroka ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi veći od 26,54 eura, ali je manji ili jednak iznosu od 53,08 eura (slovima: pedestitrieura i osamcenti),

- u 4 (slovima: četiri) jednaka obroka, ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi veći od 53,08 eura (slovima: pedestitrieura i osamcenti), ali je manji ili jednak iznosu od 106,17 eura (slovima: stošesteura i sedamnaestcenti),

- u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka, ako godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem komunalnoj naknadi prelazi iznos od 106,17 eura (slovima: stošesteura i sedamnaestcenti).

(2) Iznos komunalne naknade za pravne ili fizičke osobe – obrtnike koji obavljaju djelatnost u poslovnom prostoru odnosno na građevinskom zemljištu koje služi obavljanju poslovne djelatnosti plaća se:

- jednokratno ako je godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi manji ili jednak iznosu od 132,72 eura (slovima: stotridestidvaeura i sedamdestidvacenta),

- u 4 (slovima: četiri) jednaka obroka za godišnji iznos komunalne naknade utvrđen rješenjem o komunalnoj naknadi koji prelaze iznos od 132,72 eura (slovima: stotridestidvaeura i sedamdestidvacenta), ali su manji ili više jednaki iznosu od 530,89 eura (slovima: petstotrideseteura i osamdesetidevetcesti),

- u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka za godišnji iznos komunalne naknade utvrđene rješenjem o komunalnoj naknadi koji prelaze iznos od 530,89 eura (slovima: petstotrideseteura i osamdesetidevetcesti).

Članak 2.

(1) U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18, 26/19, 9/20 i 17/20), mijenja se članak 15. stavak 2. i sada glasi:

Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u eurima po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Matulji.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave.

KLASA: 024-04/23-02/0022

URBROJ: 2170-27-01/1-23-3

Matulji, 07.11.2023. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=51211&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr