SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
OPĆINA MATULJI

60.

Na temelju stavka članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 7.11.2023. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OPĆINE MATULJI
ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/22 i 16/23), članak 36. mijenja se i glasi:

„(1) Obveze na ime otplate glavnice i kamata po tekućim kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak iskazane su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu, odnosno u Posebnom dijelu Proračuna - Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2017 Upravljanje imovinom, Aktivnost A201703 Izdaci financiranja u iznosu od 591.715,00, od čega se na otplatu glavnice odnosi 518.420,00 eura, a na kamate 73.295,00 eura.

(2) Općina Matulji u 2023. godini planira povući iznos od 1.000.000,00 eura od ugovorenog kredita za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (K201501 Nerazvrstane ceste) u ukupnom iznosu kredita od 2.654.456,17 eura te iznos od 796.336,85 eura za Energetsku obnovu javne rasvjete (K201506 Javna rasvjeta).“

(3) Općina Matulji u 2024. godini planira povući iznos od 758.577,21 eura od ugovorenog kredita za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (K201501 Nerazvrstane ceste) u ukupnom iznosu kredita od 2.654.456,17 eura.

(4) Općina Matulji prijevremeno će otplatiti kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. za realizaciju kapitalnih projekata (partija 5001826669) čija posljednja rata dospijeva 30.06.2024. godine.

Članak 2.

U članku 37. riječi: „6.014.470,21 eura / 45.316.025,78 kuna“ mijenjaju se riječima: „5.226.030,37 eura / 39.375.525,80 kuna“.

U članku 37. točka 1. briše se, a točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

U članku 37. točki 6. riječi: „2.654.456,17 eura / 20.000.000,00 kuna“ mijenjaju se riječima: „1.895.878,96 eura / 14.284.500,02 kuna“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-07/22-01/0005

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0008

Matulji, 07.11.2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=51211&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr