SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
OPĆINA MATULJI

55.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28. rujna 2023. godine donosi

ODLUKU

o naknadi za rad i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa te druga prava za vrijeme obnašanja dužnosti.

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa dužnosnici imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u bruto iznosu u visini od 30% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg dužnosnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 3.

Dužnosnik koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 4.

Za vrijeme obnašanja dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila, službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Matulji za službene potrebe.

Članak 5.

(1) Pojedinačna rješenja o visini naknade dužnosnika utvrđene ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 6.

Sredstva za isplatu plaća i naknada određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/16 i 4/17).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-04/23-02/0008

URBROJ: 2170-27-01/1-23-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51211&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr