SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
158

152.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 6. rujna 2005. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 10. sjednici održanoj dana 3. studenoga 2005. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra na dijelu uvale Lučica
sjeverno od Rta Sv. Marak - otok Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje tvrtki »Morski mjehurić« d.o.o. sa sjedištem u Malinskoj, Brzac 9/d (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru u uvali Lučica sjeverno od Rta Sv. Marak - otok Krk, u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Predmetna koncesija se daje na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 88/05 i 93/05 (ispravak), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 6. rujna 2005. godine.

Članak 2.

Predmetna koncesija daje se u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja ronilačkih djelatnosti (organiziranje ronjenja, ronilački izleti i obuka ronioca).

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju nalazi se na području Općine Vrbnik, otok Krk, te obuhvaća akvatorij (more) dijela uvale Lučica, sjeverno od Rta Sv. Marak, ukupne površine 5.042 m2, sastoji se od 2 polja iskazana u geodetskim (Gauss-Kruegerovim) koordinatama i u pomorskim koordinatama (j i l):

Područje (polje) akvatorija P 1 = 2.466 m2

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:1000 izrađen od GEO-VV d.o.o. Rijeka, koji se ne objavljuje u službenom glasilu.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se iz dva dijela:

. stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 10.084,00 kuna (slovima: deset tisuća osamdeset četiri kune);

. promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 1,63 0rihoda ostvarenog obavljanjem ronilačkih djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine godišnje koncesijske naknade utvrđene ovim člankom svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja naknade utvrdit će se ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke Project Management Consulting u svibnju 2005. godine, te sukladno usklađenju iz rujna 2005. godine.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije dužan je područje na kojem se obavlja djelatnost ronjenja vidljivo obilježiti kako je to određeno Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti »Narodne novine« broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03 i 58/03).

Članak 7.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 8.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 9.

Ovlaštenik koncesije dužan je do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti i vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje.

Članak 10.

U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se ili opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjene dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke, a sukladno članku 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ova Odluka prestaje vrijediti, ukoliko Ovlaštenik koncesije odbije potpisati ugovor o koncesiji. Smatrat će se da je Ovlaštenik koncesije odbio potpisati predmetni ugovor, ukoliko u roku od 30 dana od dana dostave ugovora ne potpiše i vrati predloženi tekst ugovora o koncesiji.

Članak 14.

Za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi s davanjem, izvršavanjem, opozivom ili izmjenom ove Odluke nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Protiv rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/24

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-13

Rijeka, 3. studenoga 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o davanju koncesije   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr