SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 29. Četvrtak, 3. studenog 2005.
GRAD RIJEKA
31

175.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02, 12/03 i 03/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog
bolničkog centra na Trsatu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim grafičkim prilozima i opisana u točki 1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi oko 43,2183 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO PLANA

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1 Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1 Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2 Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i građevina

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna i ulična mreža

2.3.2. Vodoopskrbna mreža

2.3.3. Kanalizacijska mreža

2.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

2.3.5. Telekomunikacijska mreža

2.3.6. Opskrba plinom i toplinskom energijom

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

3.1.2. Gradska i pristupna ulica

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Biciklističke staze

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2 Odvodnja otpadnih voda

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.4.4. Opskrba plinom i toplinskom energijom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe Plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.a. Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.b. Vodoopskrbna mreža M 1:1000

2.c. Kanalizacijska mreža M 1:1000

2.d. Elektroopskrbna mreža i javna rasvjeta M 1:1000

2.e. Telekomunikacijska mreža M 1:1000

2.f. Plinoopskrba i toplifikacija M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000

4.a. Uvjeti gradnje - visina, broj etaža i građevni pravci M 1:1000

4.b. Uvjeti gradnje - građevne čestice i regulacijski pravci M 1:1000

4.c. Uvjeti gradnje - faznost izgradnje M 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina prikazana je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Javna i društvena namjena - zdravstvena namjena (D3)

2) Javna i društvena namjena - visoko učilište (D5)

3) Javna i društvena namjena - kulturna namjena (D6)

4) Javna i društvena namjena - predškolska namjena (D8)

5) Športsko rekreacijska namjena - šport (R1)

6) Javne zelene površine - javni park (Z1)

7) Stambena namjena (S)

8) Zaštitne zelene površine (Z)

9) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska mreža:

- Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značaja,

- Gradska ulica,

- Pristupna ulica,

- Površina za javni prijevoz,

- Javna parkirališta,

- Javna garaža,

- Biciklistička staza,

- Trg,

- Pješačka površina.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina utvrđeni su u kartografskim prikazima broj 3., 4.a. i 4.b. te točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica prikazani su u kartografskim prikazima broj 4.a. i 4.b.

Površina građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica prikazani su u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 8.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju, kada to ne remeti provedbu Plana.

Članak 9.

Na građevnim česticama na kojima su postojeće građevine ovim Planom utvrđene kao postojeća izgrađena i dovršena struktura, nije dozvoljena dogradnja i nadogradnja, već isključivo rekonstrukcija građevina u postojećim gabaritima.

Članak 10.

Na građevinama koje su ovim Planom određene za uklanjanje nije dozvoljen nikakav građevni zahvat.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, do uklanjanja građevine na građevnoj čestici oznake RP-1, dozvoljena je rekonstrukcija građevine u postojećim gabaritima radi nužnog održavanja građevine, sukladno članku 90. ove Odluke.

Članak 11.

U izgrađenost građevne čestice ne uračunava se površina:

- podzemnog dijela građevine ako je površina iznad njega uređena kao javna zelena površina,

- otvorenog parkirališta,

- vanjske terase u razini terena ako ista nije konstruktivni dio podzemne etaže,

- pristupnog i vanjskog stubišta koje ne služi za ulaz u građevinu,

- mosta kao spoja građevine s terenom ili pristupnim stubištem,

- upojnog bunara, cisterne za vodu i spremnika za gorivo ukopanih u teren, te

- nadzemnog spremnika za plin.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 12.

Veličina i površina građevina prikazana je u kartografskom prikazu broj 4a. i 4b. te točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 13.

Na građevnoj čestici dozvoljena je isključivo gradnja osnovne građevine.

Članak 14.

Građevine planirane za gradnju uz javne pješačke površine dozvoljeno je izvesti kao dvojne (prislonjene) ili skupne građevine, koje je na etažama iznad druge nadzemne etaže moguće spojiti ako je to iz funkcionalnih razloga potrebno i opravdano, sukladno kartografskom prikazu broj 4.a. i 4.b.

Površinu građevne čestice ispod spoja građevine koja se gradi na dvije ili više građevnih čestica potrebno je urediti kao javnu pješačku površinu ili javnu zelenu površinu.

Najmanja dozvoljena visina prolaza ispod spoja građevine iz stavka 1. i 2. ovoga članaka iznosi 7,50 m.

Članak 15.

Nivelacijska kota nove građevine je kota poda prve etaže građevine položena ravno s najnižom kotom konačno uređenog terena.

Nivelacijsku kotu nove građevine i javne prometne površine potrebno je uskladiti s konfiguracijom terena te katastarsko-topografskom podlogom.

Nivelacijska kota građevina određena je kartografskim prikazima broj 4.a i 4.b.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, dozvoljeno je odstupanje od planirane nivelacijske kote za +/- 1,0 m.

Članak 16.

Prizemnom etažom građevine, u smislu ove Odluke, smatra se etaža u razini konačno uređenog okolnog terena.

Najveća dozvoljena građevinska bruto površina prizemne etaže građevine određena je u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 17.

Podrumom se, u smislu ove Odluke, smatra etaža koja je s najmanje 500ovršine obodnih zidova u dodiru sa tlom ili podzemnim dijelovima drugih građevina.

Članak 18.

U provedbi ovoga Plana pojmovi iz ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- tlocrtna površina građevine jest vertikalna projekcija svih zatvorenih i otvorenih dijelova građevine na građevinskoj čestici,

- građevinska bruto površina građevine jest zbroj svih razvijenih zatvorenih površina podzemnog i nadzemnog dijela građevine,

- najveća dozvoljena visina građevine jest visina mjerena od konačno zaravnatog terena do najviše kote završetka plohe pročelja. Iznad kote završetka plohe pročelja dozvoljena je gradnja i postava: kućica za lift, izlaza na krov ili terasu, uređaja termotehničkih sustava građevine, završetka ventilacijskih kanala i dimnjaka te antenske i telekomunikacijske naprave.

Najveća dozvoljena visina građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.a.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, dozvoljeno je odstupanje najveće dozvoljene visine građevine za +1,0 m.

Članak 19.

Najveći dozvoljeni broj etaža građevine utvrđen je u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te prikazan na kartografskom prikazu broj 4.a.

Članak 20.

Planom je određen broj podzemnih etaža novoplaniranih građevina na građevnim česticama sukladno točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazima broj 4.a i 4.b.

Izuzetno do odredbe stavka 1. ovoga članka, ako to geotehnički razlozi zahtijevaju, dozvoljeno je graditi veći broj podzemnih etaža od onih utvrđenih ovim Planom.

2.3. Namjena građevina

Članak 21.

Namjena građevina određena je točkom 2.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazom broj 1.

Članak 22.

Na površinama koje su u trenutku donošenja ovoga Plana neizgrađene, Planom je određena gradnja građevina javne i društvene namjene i stambene namjene, uređenje javnih zelenih površina te gradnja i uređenje komunalne, prometne, ulične i telekomunikacijske mreže, sukladno kartografskom prikazu broj 1.

Članak 23.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - zdravstvena namjena« na građevnoj čestici oznake D3-1 planirana je gradnja građevina Kliničkog bolničkog centra.

Unutar građevina iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje prostora za obavljanje bolničke zdravstvene zaštite, uređenje prostora za obavljanje znanstvenog i istraživačkog rada te uređenje pratećih prostora u funkciji osnovne namjene za obavljanje poslovne, trgovačke i ugostiteljske djelatnosti.

Lokacija i položaj pratećih prostora za obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka, ne određuju se ovim Planom te ih nije dozvoljeno planirati / graditi kao samostalne građevine.

Članak 24.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - visoko učilište«, na građevnim česticama oznake od D5-1 do D5-22 planirana je gradnja građevina fakulteta, sveučilišnih odjela i ostalih sadržaja Sveučilišnog kampusa.

Na građevnim česticama oznake od D5-12 do D5-15 planirana je gradnja građevina studentskog smještaja (studentski dom i prehrana).

Na građevnoj čestici oznake D5-3 planirana je gradnja sveučilišne knjižnice, a na građevnoj čestici oznake D5-17 planirana je gradnja studentske kapele.

Na građevnoj čestici oznake D5-8 planirana je gradnja plinske redukcijske stanice, a na građevnoj čestici oznake D5-9 planirana je gradnja energetskog bloka - kotlovnice.

Unutar građevina planiranih za gradnju na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje prostora, u funkciji osnovne namjene odnosno prostora sukladnog osnovnoj namjeni, kao što su prostori za obavljanje poslovne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, laboratoriji, istraživački centri i slično.

Članak 25.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - kulturna namjena« na građevnoj čestici oznake D6-1 planirana je gradnja društveno-kulturnog centra.

Unutar građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje prostora za obavljanje ugostiteljske, trgovačke ili druge poslovne djelatnosti odnosno djelatnosti u funkciji osnovne namjene ili sukladne osnovnoj namjeni.

Članak 26.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - predškolska namjena« na građevnoj čestici oznake D8-1 planirana je gradnja građevine predškolskog odgoja.

Članak 27.

Na području namjene »Športsko-rekreacijska namjena - šport« planirana je gradnja športskih i rekreacijskih građevina i površina.

Na građevnoj čestici oznake R1-1 planirana je gradnja sportskog centra s trodijelnom sportskom dvoranom, na građevnoj čestici oznake R1-2 planirana je gradnja zatvorenog bazena, a na građevnoj čestici oznake R1-2 planirana je gradnja i uređenje otvorenih športsko-rekreacijskih površina.

U sklopu građevina i površina iz stavka 2. ovoga članka dozvoljeno je uređenje prostora u funkciji osnovne namjene ili sukladno osnovnoj namjeni kao što su prostori za obavljanje ugostiteljske, uslužne i trgovačke djelatnosti te druge poslovne djelatnosti.

Članak 28.

Na području namjene »Stambena namjena« planirana je isključivo gradnja višestambenih građevina.

Najviše 10 0rađevinske bruto površine višestambene građevine dozvoljeno je urediti kao poslovni prostor i to isključivo u etaži prizemlja.

Članak 29.

Površine i građevine izgrađene na građevnim česticama oznake od S-12 do S-26 ovim su Planom određene kao izgrađena i dovršena struktura.

Za postojeće građevine stambene namjene na području obuhvata Plana dozvoljena je rekonstrukcija s mogućnošću dogradnje i nadogradnje građevine i to ako najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 30%, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,0 m mjereno od konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca te najveća dozvoljena udaljenost dograđene građevine iznosi najviše 4,0 m od ruba građevne čestice odnosno 6,0 m od javno-prometne površine.

Članak 30.

Na svim građevnim česticama unutar obuhvata ovoga Plana dozvoljeno je planirati gradnju prometnih, energetskih, servisnih i infrastrukturnih objekata i uređaja neophodnih za funkcioniranje građevina osnovne namjene.

Objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je graditi kao podzemne.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka ako je ovim Planom predviđena izgradnja nadzemnih objekta i uređaja, dozvoljeno ih je graditi isključivo u sklopu građevine osnovne namjene.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 31.

Smještaj građevina na građevnoj čestici određen je kartografskim prikazom broj 4.a i 4.b.

Članak 32.

Ovim Planom određuje se nadzemni i podzemni gradivi dio građevne čestice sukladno kartografskim prikazima broj 3., 4.a i 4.b.

Članak 33.

Izvan gradivog dijela građevne čestice nije dozvoljena nikakva gradnja.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvan nadzemnog gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja potpornih zidova, terasa u prizemlju, predvrtova, stepenica položenih po terenu, nadstrešnica, pergola i sličnih lakih konstrukcija te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 34.

Obvezni građevni pravac određen je u kartografskom prikazu broj 4.a., a regulacijski pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.b.

Najmanje 750ročelja građevine mora se graditi na obaveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geomehaničkih istraživanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/-1,50 m.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 35.

Oblikovanje građevina treba biti suvremeno bez elemenata povijesnih oblika.

Obradu pročelja i ostalih površina građevine potrebno je izvesti kvalitetnim i suvremenim materijalima.

U arhitektonskom oblikovanju treba težiti jednostavnim i funkcionalnim volumenima uz umjereno korištenje elemenata vertikalne i horizontalne razvedenosti.

Članak 36.

Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu.

Instalacije termotehničkih sustava građevina potrebno je postavljati u potkrovlje ili na krov građevine.

Na pročelju građevine ne dozvoljava se postava antenskih sustava ili drugih sličnih uređaja.

Članak 37.

Krov novoplanirane građevine mora biti ravan ili jednostrešni najvećeg dozvoljenog nagiba 10 stupnjeva.

Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran ili drugog crijepa, drveta, pokrova od bitumenske šindre i slično.

Članak 38.

Visina etaže stambene građevine ne smije prelaziti 3,0 m mjereno od poda jedne do poda druge etaže.

Visina etaže poslovnog i drugog javnog prostora ne smije prelaziti 4,0 m, osim kod ulaznih foyera, dvorana, hallova i sličnih prostora čija funkcija zahtjeva veću visinu prostora.

Prilikom oblikovanja građevina posebnu pažnju treba posvetiti povezivanju građevine s okolnim terenom i javnim zelenim i pješačkim površinama te ih projektirati tako da imaju prozirna i prolazna prizemlja, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje kroz prostor u svim smjerovima.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 39.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice kao i nadzemni dio građevne čestice koja je izgrađena podzemno potrebno je urediti kao zelenu površinu, pješačku površinu ili ulicu.

Članak 40.

Svaka građevna čestica mora imati osiguran interventni kolni prilaz javnoj prometnoj površini u širini od 5,0 m.

Interventnim kolnim pristupom, u smislu ove Odluke, smatra se i javna pješačka površina ako udovoljava tehničkim karakteristikama interventnog i servisnog kolnog prilaza.

Članak 41.

Unutar obuhvata ovoga Plana nije dozvoljeno ograđivanje građevnih čestica.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, građevine Kliničkog bolničkog centra planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake D3-1 dozvoljeno je ograditi.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,50 m, a veće visinske razlike potrebno je izvoditi terasasto te ozeleniti međuprostor između terasa.

Teren oko građevine, potporne zidove, terase i slično potrebno je izvesti tako da ne narušavaju izgled prostora te da se ne promijeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednih građevina i površina.

Pješačke i zelene površine unutar pojedine građevne čestice potrebno je uređivati istovremeno s gradnjom osnovne građevine, s kojom moraju činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Članak 42.

Površinu građevne čestice potrebno je urediti sadnjom visokog i niskog zelenila sukladno točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Najmanja dozvoljena ozelenjena površina građevne čestice razumijeva površinu prirodnog terena te istu ne čine zeleni krovovi, žardinjere i slično.

Prilikom izrade projektne dokumentacije za gradnju građevina unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je izraditi projekt uređenja okoliša.

Članak 43.

Parkirališne potrebe za planirane građevine Kliničnog bolničkog centra potrebno je riješiti na građevnoj čestici oznake D3-1.

Unutar podzemnih garaža planiranih za gradnju na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka potrebno je osigurati najmanje 1750 garažnih mjesta.

Članak 44.

Parkirališne potrebe za planirane građevine Sveučilišnog kampusa potrebno je riješiti gradnjom podzemnih garaža na građevnim česticama oznake D5-2, D5-10, D5-12, D5- 16, D5-18, D5-19, D5-21, D5-22, R1-1 i R1-2.

Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka potrebno je osigurati najmanje 2500 parkirališnih mjesta.

Članak 45.

Parkirališne potrebe novoplaniranih višestambenih građevina na građevnim česticama oznake od S-1 do S-11 potrebno je riješiti u sklopu podzemnih garaža u granicama pojedine građevne čestice.

Članak 46.

Unutar profila cesta na građevnim česticama oznake GU- 2, GU-3, GU-5, OU-1, OU-3, PP-1, PP-2 i PP-3 planirana je gradnja i uređenje 350 parkirališnih mjesta na otvorenom parkiralištu.

Prilikom projektiranja pojedinog parkirališta i garaže potrebno je predvidjeti najmanje 50arkirališnih mjesta za invalidne osobe.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 47.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.a.

Mjesta priključka građevnih čestica i cesta prikazana su kartografskim prikazom broj 2.a.

Članak 48.

Gradnja prometne i cestovne mreže planirana je na građevnim česticama oznake GU-2, GU-3, GU-5, GU-6, GU- 7, GU-8, PP-1, PP-2, PP-3, PP-5, PP-6 i PK-2.

Na građevnim česticama oznake GU-1 (Ulica Slavka Krautzeka), GU-4 (Ulica Vjekoslava Dukića) i PP-4 (ulica

Put Bože Felkera) planirana je rekonstrukcija dijela postojećih prometnica.

Članak 49.

Na građevnim česticama glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značaja te gradskih i pristupnih ulica planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, ugibalištem za vozila javnog gradskog prijevoza, drvoredom, cestovnom i uličnom opremom te sa svim planiranim infrastrukturnim vodovima, objektima i uređajima predviđenim u trupu prometnice.

Članak 50.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,0 m.

Najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m, a ako se sadi drvored najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 3,0 m.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prilikom rekonstrukcije dijela prometnice na građevnoj čestici oznake PP-4 (novoplanirani dio ulice Put Bože Felkera), najmanja dozvoljena širina kolnika može iznositi 5,50 m.

Članak 51.

Ovim Planom ne određuje se režim prometa, već će se isti odrediti posebnim elaboratom.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

Članak 52.

Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja, na području obuhvata ovoga Plana, jesu: Ulica Slavka Krautzeka, kao cesta županijskog značaja oznake Ž-5058 i dio Ulice Tome Strižića, kao cesta županijskog značaja oznake Ž-5057.

Ulica Slavka Krautzeka planirana je za rekonstrukciju na građevnoj čestici oznake GU-1, a Ulica Tome Strižića planirana je za rekonstrukciju na dijelu križanja s Ulicom Vjekoslava Dukića na građevnoj čestici oznake PK-1.

Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja novih građevnih čestica i cesta manjeg značaja i načelan režim prometa ulica iz stavka 1. ovoga članka, utvrđeni su kartografskim prikazom broj 2a. te točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.2. Gradska i pristupna ulica

Članak 53.

Na području obuhvata ovoga Plana postojeća gradska ulica je Ulica Vjekoslava Dukića, a postojeća pristupna ulica je Ulica Put Bože Felkera.

Rekonstrukcija postojećeg dijela Ulice Vjekoslava Dukića planirana je na građevnoj čestici oznake GU-4, a na građevnoj čestici PP-4 planirana je rekonstrukcija ulice Put Bože Felkera.

Na građevnim česticama oznake GU-2, GU-3, GU-5, GU-6, GU-7 i GU-8 planirana je gradnja novih gradskih ulica.

Na građevnim česticama oznake PP-1, PP-2, PP-3 i PP-5 planirana je gradnja novih pristupnih ulica.

Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja cesta manjeg značaja, načelan režim prometa te nove građevine ulica iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, utvrđeni su kartografskim prikazom broj 2a. te točkom 3.1.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 54.

Površine za javni prijevoz unutar obuhvata Plana osigurane su unutar trasa i profila planiranih cesta.

Broj autobusnih stajališta, njihov položaj te moguća okretišta autobusa odredit će se Studijom javnog prometa.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 55.

Javna parkirališta unutar obuhvata ovoga Plana osigurana su unutar poprečnog profila cesta.

Javna otvorena parkirališta planirana su na građevnim česticama oznake GU-2, GU-3, GU-5, GU-7, PP-1 i PP-2.

Članak 56.

Javna parkirališta u okviru građevne čestice ceste potrebno je projektirati na način da se na svaka 4 parkirališna mjesta zasadi jedno drvo.

3.1.5. Javne garaže

Članak 57.

Na području obuhvata Plana predviđena je gradnja javnih garaža za potrebe korištenja građevina Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra.

Članak 58.

Na građevnoj čestici oznake Z1-1, ispod planiranog Sveučilišnog trga, dozvoljena je gradnja javne podzemne garaže s oko 600 parkirališnih mjesta.

Mjesto priključka javne podzemne garaže iz stavka 1. ovoga članka na cestu i ostali urbanistički kriteriji utvrđeni su točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.6. Biciklističke staze

Članak 59.

Biciklističke staze unutar obuhvata ovoga Plana sastavni su dio poprečnog profila cesta i javnih pješačkih površina te će biti određene glavnim projektom cesta i javnih površina.

3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 60.

Na građevnim česticama oznake Z1-2, Z1-3, Z1-6, Z1-7, Z1-8 i Z1-9 planirana je gradnja i uređenje pješačke površine.

Članak 61.

Na građevnoj čestici oznake Z1-1 planirana je gradnja Sveučilišnog trga.

Najmanje 700ovršine građevne čestice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ozeleniti sadnjom visokog i niskog zelenila uz očuvanje postojećeg zelenila u najvećoj mogućoj mjeri.

Članak 62.

U sklopu trgova i pješačkih površina dozvoljeno je uređenje partera i otvorenih površina te postava nadstrešnica, pozornica, fontana i drugih elemenata urbane i likovne opreme, skulptura i spomen obilježja.

Trgove i pješačke površine potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnim kockama, betonskim elementima, asfaltom u boji i slično.

Način uređenja površina iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je u točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 63.

Prilikom projektiranja pješačkih ulica i drugih javnih i zelenih površina potrebno je predvidjeti rampe za invalidne osobe te prilaze i površine za interventna vozila.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 64.

Prometnu mrežu unutar Kliničkog bolničkog centra čine pristupne ulice koje se na mrežu glavnih gradskih ulica priključuju preko Ulice Slavka Krautzeka, Ulice Vjekoslava Dukića i Ulice Tome Strižića.

Horizontalni i vertikalni elementi trasa, mjesta priključenja cesta manjeg značaja, načelni režim prometa te nove građevine ulica iz stavka 1. ovoga članka, utvrđeni su točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 65.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvoditi sukladno kartografskom prikazu broj 2.e. i točki 2.3 obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 66.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno i u pravilu voditi unutar javnih prometnih površina.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, mreža komunalne infrastrukture unutar područja javne i društvene namjene može se voditi i izvan javne prometne površine.

Mreže komunalne infrastrukture, trase vodova i mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i na javne prometne površine načelno su određeni kartografskim prikazima broj 2.a, 2.b, 2.c, 2.d., 2.e i 2.f., a njihov točan položaj utvrdit će se projektnom dokumentacijom.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 67.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.b. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 68.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.c. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 69.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.d. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4.4. Opskrba plinom i toplinskom energijom

Članak 70.

Opskrbu plinom i toplinskom energijom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.f. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

4. Uvjeti uređenja i opremanja javnih zelenih površina

Članak 71.

Na građevnim česticama oznake Z1-4, Z1-5, Z1-8, Z1-10, Z1-11, Z1-12 i Z1-13 planirana je gradnja i uređenje javnog parka.

Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja i uređenje pješačke staze, stubišta, amfiteatra, fontane, manjeg rekreacijskog igrališta, nadstrešnice, pozornice te postava urbane i likovne opreme.

Likovna i urbana oprema te materijal za gradnju i oblikovanje građevina i površina iz stavka 2. ovoga članka, moraju biti u skladu s okolnom arhitekturom i ambijentalnim vrijednostima.

Javni park potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Prilikom uređenja javnih zelenih površina potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim crnogoričnim i bjelogoričnim raslinjem.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala.

Članak 72.

Na građevnoj čestici oznake Z-1 planirano je uređenje zaštitne zelene površine te postava urbane opreme i drugih elemenata uređenja građevne čestice kao javnog parka.

Članak 73.

Ostale zelene površine planirane su u okviru pojedine građevne čestice, a uvjeti njihovog uređenja dati su u uvjetima uređenja i gradnje svake pojedine građevne čestice u točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 74.

Na građevnim česticama javnih cesta / ulica potrebno je planirati i projektirati sadnju drvoreda.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 75.

Građevna čestica oznake Z1-1 predstavlja osjetljivu prostornu cjelinu unutar koje se nalaz tektonski prijelaz zaravni planiranog Sveučilišnog kampusa prema dolini Drage te se ovim Planom štiti kao područje zaštitnog zelenila.

Područje zaštitnog zelenila iz stavka 1. ovoga članka potrebno je štititi kroz trajno održavanje postojeće vegetacije, sadnju autohtonih visokih i niskih biljnih vrsta te gradnju i uređenje pješačkih staza, vidikovaca, odmorišta i slično.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 76.

Uvjeti i način gradnje građevina unutar obuhvata ovoga Plana utvrđeni su kartografskim prikazima broj 4.a., 4.b. i 4.c. te točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 77.

Unutar područja obuhvata ovoga Plana, građevine koje imaju povijesnu urbanističko-arhitektonsku vrijednost jesu:

- građevina tzv. Sušačke bolnice na građevnoj čestici oznake D3-1.7. - izvorno Banovinska bolnica izgrađena 1940. godine (arhitekt Stanko Kliska) u razdoblju Moderne arhitekture,

- Centralna građevina bivše vojarne na građevnoj čestici oznake D5-1. ovim je Planom utvrđena kao građevina vrijednosti definirane arhitekture.

Građevine iz stavka 1. ovoga članka ovim Planom štite se zadržavanjem gabarita i oblikovnih obilježja građevine.

8. Mjere provedbe plana

Članak 78.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, gradnji građevina javne i društvene namjene može se pristupiti istovremeno s gradnjom pripadajućeg dijela objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 79.

Postojeće građevine koje se ovim Planom zadržavaju mogu se rekonstruirati prema uvjetima utvrđenim ovim Planom.

Ako za postojeće građevine koje se zadržavaju iz funkcionalnih, tehničkih ili drugih razloga rekonstrukcijom nije moguće postići funkcionalnost građevine, Planom je dozvoljeno uklanjanje građevine te izgradnja zamjenske građevine u gabaritima i prostornim pokazateljima postojeće građevine.

Članak 80.

Prije gradnje građevine Sveučilišne knjižnice planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake D5-3 i građevine Društvenog-kulturnog centra planiranog za gradnju na građevnoj čestici oznake D6-1 potrebno je provesti opći javni državni arhitektonski natječaj.

Članak 81.

Neuređenu površinu građevne čestice, do privođenja planskoj namjeni, dozvoljeno je urediti kao parkirališnu i zelenu površinu.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 82.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

Članak 83.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97).

Članak 84.

Temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 6/94 i 12/95), područje obuhvata Plana nalazi se unutar zone djelomičnog ograničenja zaštite izvora vode II. reda.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98).

Članak 85.

Na području obuhvata ovoga Plana predviđen je razdjelni sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih voda.

Sustav odvodnje oborinskih voda dozvoljava se izvesti na način da se višak oborinskih voda putem upojnih bunara upusti u tlo.

Prije upuštanja oborinskih voda u kanalizacijsku mrežu odnosno u tlo predviđena je izvedba retencijskih građevina za predpročišćavanje oborinskih voda.

Članak 86.

Odlaganje i gospodarenje otpadom potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04).

U sklopu svake građevine unutar obuhvata Plana potrebno je predvidjeti prostor za odlaganje otpada.

U obuhvatu ovoga Plana ne dozvoljava se postava kontejnera za odlaganje otpada na otvorenim javnim i pješačkim površinama, već isključivo postava koševa kao elemenata urbane opreme.

Članak 87.

Za zaštitu bazena za odlaganje radioaktivnih tekućina i drugih uređaja i građevina sa štetnim sadržajem unutar Kliničkog bolničkog centra, potrebno je poduzeti mjere zaštite sukladno zakonskim propisima te posebnim uvjetima.

Članak 88.

U sklopu građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake D3-4 (Tehnički blok) predviđena je gradnja građevine za tretman otpada koji nastaje zaštitom zdravlja ljudi.

Prilikom projektiranja građevine iz stavka 1. ovoga članka potrebno je poduzeti sve potrebne mjere zaštite sukladno zakonskim propisima, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti zaštiti zraka i voda te odlaganju i deponiranju otpada u skladu s posebnim uvjetima.

Ovisno o načinu obrade otpada koji nastaje zaštitom zdravlja ljudi, prije gradnje nove građevine potrebno je izraditi studiju utjecaja na okoliš.

Članak 89.

Trafostanicu je potrebno graditi kao građevinu kvalitetno arhitektonski oblikovanu i uklopljenu u okoliš.

Trafostanicu, koja se temeljem ovoga Plana gradi unutar građevine, potrebno je zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i slično).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 90.

Postojeće građevine unutar obuhvata ovoga Plana čija je namjena protivna planiranoj predviđene su za uklanjanje.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postojeću građevinu na građevnoj čestici oznake RP-1 dozvoljeno je rekonstruirati u postojećim gabaritima do privođenja planskoj namjeni građevina i površina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake D5-11 i GU-3.

Uvjeti uklanjanja i rekonstrukcije građevina iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđeni su kartografskim prikazom broj 4.c.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 91.

Na području obuhvata Plana, a na građevnim česticama javnih pješačkih i prometnih površina dozvoljava se postava privremenih objekata sukladno Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama za gradsko područje »B«.

Članak 92.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Članak 93.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 94.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 95.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 96.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, za područje obuhvata ovoga Plana, prestaje vrijediti Odluka o Detaljnom planu uređenja stambenog naselja Trsat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/00).

Članak 97.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

Članak 98.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/125

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 27. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=143&mjesto=51000&odluka=175
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr