SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA MATULJI

49.

Na temelju članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) ), članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), te članka 15. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2023.godine, donijelo je

O D L U K U

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA

ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

OPČINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

I.

Razrješuje se Sara Korva dužnosti članice Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Matulji.

II.

Za članicu Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Matulji bira se Morena Sušanj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:024-03/23-03/0006

URBROJ: 2170-27-01/1-23-3

Matulji, 27.07.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr