SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

43.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 21. lipnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
na korištenje javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju na korištenje javne površine ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 6/23, u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2., stavak 2. točka 5. iza riječi „Uslužna naprava je“, dodaje se riječ: „bankomat,“

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Rezervirano parkirališno mjesto je dio javne površine namijenjeno za parkiranje vozila, označeno žutom bojom i oznakom „R“.

Pravo na korištenje rezerviranog parkirališnog mjesta, ukoliko za isto postoje uvjeti, imaju:

o fizičke osobe-vlasnici, korisnici objekta s prebivalištem na području Općine Malinska- Dubašnica,

o fizičke osobe-obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost sa sjedištem na području Općine Malinska-Dubašnica,

o pravne osobe sa sjedištem na području Općine Malinska-Dubašnica,

a koji nemaju mogućnosti osigurati parkirališno mjesto u okućnici, te ukoliko se rezervirano parkirališno mjesto nalazi najviše u krugu od 100 metara od mjesta na kojem se nalazi poslovni ili stambeni prostor korisnika.

Osobama istog kućanstva ili obitelji mogu se dati na korištenje najviše dva rezervirana parkirališna mjesta,

Fizičke osobe-obrtnici, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, te pravne osobe imaju pravo na jedno rezervirano parkirališno mjesto

Ukoliko rezervirano parkirališno mjesto iz stavka 1. ovoga članka ostane upražnjeno, isto se može dodijeliti na korištenje osobama koje ne ispunjavaju uvjet iz stavka 2. ovog članka, u kojem slučaju se primjenjuje naknada, tarifa iz Odluke o lokalnim porezima u dvostrukom iznosu.

Rezervirano parkirališno mjesto ne može se dati u podzakup.

Rezervirana parkirališna mjesta ispred Općinske uprave, Malinska, Lina Bolmarčića 22 koriste se sukladno postavljenim prometnim znakovima, bez naknade.

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. brišu se riječi : „ ,a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.“

Članak 4.

U članku 16. stavak 1. iza riječi „najpovoljnije ponude“ dodaju se riječi: „koja se objavljuje na internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica.“

Članak 5.

U članku 26. stavak 1. iza riječi „Općine“ dodaju se riječi: „ili Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica.“

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-23-52

Malinska, 21.06.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr