SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 21. Ponedjeljak, 12. lipnja 2023.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 i 114/22) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2023. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području
Općine Matulji za 2023. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Općine Matulji, Općinsko vijeće Općine Matulji donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Matulji za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

II.

Godišnjim provedbenim planom zaštite od požara Općine Matulji u 2023. godini planira se provesti sljedeće mjere:

1. Normativni ustroj zaštite od požara

1.1. Uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), odnosno izvršiti reviziju iste najmanje jednom u pet godina.

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji, Općinsko vijeće

Sudjelovatelj: JUO općine Matulji, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.2. Uskladiti Plan zaštite od požara u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), odnosno najmanje jednom godišnje.

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji, Općinsko vijeće

Sudjelovatelj: JUO općine Matulji, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.3. Izvršiti analizu stanja sustava zaštite od požara za proteklu godinu.

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji, Općinsko vijeće

Sudjelovatelj: JUO općine Matulji, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.4. Donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja sustava zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji, Općinsko vijeće

Sudjelovatelj: JUO općine Matulji, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.5. Donijeti Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji, Općinsko vijeće

Sudjelovatelj: JUO općine Matulji, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.6. Donijeti Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji, Općinsko vijeće

Sudjelovatelj: JUO općine Matulji, JVP Opatija

1.7. Donijeti Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje Općine Matulji.

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji,

Sudjelovatelj: Stožer CZ Općine Matulji, JVP Opatija,

1.8. Donijeti Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora.

Izvršitelj zadatka: PVZ Liburnije

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane, Šumarija Matulji-Opatija, Komunalac d.o.o., Liburnijske vode d.o.o., Civilna zaštita

1.9. Odrediti prostore zapovjednih mjesta.

Izvršitelj zadatka: PVZ Liburnije

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

1.10. U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije Općine Matulji, na svim razinama prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim zakonskim propisima.

Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Matulji, Općinsko vijeće

Sudjelovatelj: JUO Općine Matulji, izrađivači planske dokumentacije

2. Vatrogasne postrojbe

2.1. Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od požara za područje Općine Matulji, osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

Sudjelovatelj: Općina Matulji, ostali osnivači JVP Opatija

2.2. Planirati i osigurati u Proračunu Općine Matulji financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasnih postrojbi.

Izvršitelj zadatka: Općina Matulji

Sudjelovatelj: ostali osnivači JVP Opatija u svojim proračunima

2.3. Opremiti vatrogasne postrojbe sukladno važećim zakonskim propisima i Procjeni ugroženosti Općine Matulji.

Izvršitelj zadatka: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

Sudjelovatelj: Općina Matulji, ostali osnivači JVP Opatija

2.4. Osigurati odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike, te prostor za boravak vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

Sudjelovatelj: Općina Matulji, ostali osnivači JVP Opatija

2.5. Organizirati osposobljavanje i usavršavanje operativnih vatrogasaca, savjetovanja i seminare, te provoditi praktične vježbe i teorijsku nastavu za dodatno educiranje vatrogasaca i zapovjednika.

Izvršitelj zadatka: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

Sudjelovatelj: PVZ Liburnije

2.6. Provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrobi.

Izvršitelj zadatka: PVZ Liburnije,

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

2.7. Održavati sjednice Zapovjedništva i Predsjedništva PVZ-a Liburnije u svrhu usklađenja i razrade planova i provođenja zadaća iz područja zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: PVZ Liburnije

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

3. Operativno-tehničke i administrativne mjere

3.1. Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je organizirati dežurstvo i ophodnje na području Općine Matulji.

Izvršitelj zadatka: Općina Matulji

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane, Hrvatske šume-Šumarija Matulji- Opatija

3.2. Planirati i održati vježbe iz područja zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Matulji

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

3.3. Postojeću hidrantsku mrežu za potrebe gašenja požara potrebno je održavati ispravnom, uskladiti s važećim propisima, te osigurati minimalno potrebne količine vode i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Matulji, Liburnijske vode d.o.o.

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane,

3.4. Na cijelom području Općine Matulji sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice, ulice, šumski putevi i ostale javne površine, bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

U područjima otvorenog prostora, prema potrebi, planirati i urediti nove protupožarne puteve i prosjeke.

Izvršitelj zadatka: Općina Matulji, Komunalac d.o.o.., Hrvatske šume Šumarija Matulji-Opatija, pravne osobe vlasnici većih kompleksa

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

3.5. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama, na autocesti te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju cestama

Sudjelovatelj: Općina Matulji, Komunalac d.o.o.

3.6. Kontinuirano vršiti nadzor nad svim deponijama smeća, te izvršiti sve potrebne radnje oko sanacije istih, te spriječavanje nastanka novih ilegalnih deponija.

Izvršitelj zadatka: Općina Matulji, Komunalac d.o.o.,

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

3.7. Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, uz prethodno ishodovanu Dozvolu za spaljivanje od nadležne vatrogasne postrojbe.

Izvršitelj zadatka: vlasnici / korisnici poljoprivrednog zemljišta, Općina Matulji,

Sudjelovatelj: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane

3.8. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: JVP Opatija, DVD 'Kras' Šapjane,

Sudjelovatelj: Općina Matulji

III.

Sredstva za provedbu obveza Općine Matulji, a koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu Općine Matulji za 2023 godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan dostaviti će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.

V.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-04/23-02/0005

URBROJ: 2170-27-01/1-23-4

Matulji, 6. lipnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2276&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr