SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

44.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine Republike Hrvatske broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15- pročišćeni tekst), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 17. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni
Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U članku 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/2019) iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Privremene pokretne naprave ispred trgovina ne mogu se postavljati u ulici Korzo hrvatskih branitelja u Novom Vinodolskom.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 13., stavku 1., točki 3. riječ „kunama“ zamjenjuje se riječju „eurima“.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

 

 

 

 

KLASA: 372-03/19-01/39

URBROJ: 2107/02-01-23-4

Novi Vinodolski, 10. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51250&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr