SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

34.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2023. godine donijelo je

I. IZMJENU P R O G R A MA

korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/22) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

„Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 11.200,00 EUR.“

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2023. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

- Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 11.200,00 EUR.“

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-25

Malinska, 11. svibanj 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr