SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD RAB

24.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 4/21), gradonačelnik Grada Raba dana 11. svibnja 2023. godine donosi,

Z a k l j u č a k

1. Usvaja se Plan operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2023. godinu.

2. Plan operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2023. godinu sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/59

URBROJ: 2170-13/01-23-5

Rab, 11. svibnja 2023.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51280&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr