SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

15.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 110/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 62/08, 133/13, 63/14), općinski načelnik Općine Lopar dana 18. travnja 2023. godine donio je

II. DOPUNU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA

POMORSKIM DOBROM U OPĆINI LOPAR
ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom u općini Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 2/23, 7/23 – u daljnjem tekstu: Plan) članak 3. mijenja se i glasi:

„ Utvrđuje se obveza Općine Lopar da putem komunalnog redarstva, osigura:

- izvješćivanje tijela državne uprave nadležnih u slučaju bespravnih radova na pomorskom dobru;

- izvješćivanje tijela državne uprave i pravnih osoba nadležnih u slučaju oštećenja pomorskog dobra.“

Članak 2.

U članku 4. Plana riječi „Lučkoj kapetaniji Lopar“ zamjenjuju se riječima „inspektorima pomorskog dobra ministarstva nadležnog za more i inspektorima lučke kapetanije nadležne za područje općine Lopar“.

Članak 3.

U članku 5. nakon riječi „Općine Lopar“ dodaju se riječi „iz naknade za koncesiju i“.

Članak 4.

U članku 7. dodaju se mikrolokacije kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Iza članak 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

„Članak 7.a

Djelatnosti korištenja ležaljki i suncobrana iz članka 7. ovog Plana određene su kao komunalne djelatnosti u smislu članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 2/19, 16/22).“

Članak 6.

U članku 9. dodaje se stavak 2. i 3. koji glasi:

„Korisnici koncesijskih odobrenja za djelatnost korištenja ležaljki i suncobrana dužni su usluge pružati svakodnevno u razdoblju od 28. travnja 2023. godine do 8. listopada 2023. godine u razdoblju od 10,00 do 18,00 sati.

Djelatnost korištenja ležaljki i suncobrana može se obavljati samo ležaljkama aluminijske konstrukcije sa sjenilom za sunce plave boje, platno ležaljki perforirano plave boje ili bež (boja pijeska). Suncobrani izrađeni od aluminija promjera 2400 mm, sa ugrađenim stolićem promjera 400 mm i sefom, sjenilo suncobrana sastavljeno od 5 plavih i 5 bijelih jednakih polja. Oprema ne može biti starija od 15 godina, te minimalno 10% ukupne opreme (zbroj suncobrana i ležaljki) mora biti novo nekorišteno, a što se dokazuje vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.“

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. Plana na kraju rečenice dodaju se riječi „i ovoga Plana i posebnih propisa“

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Koncesijska odobrenja za komunalne djelatnosti mogu se odrediti samo subjektima u smislu članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 2/19, 16/22).“

Članak 8.

U članku 17. dodaje se podstavak treći koji glasi:

„3. ako je zahtjev podnijela fizička i pravna osoba koja nije ovlaštena obavljati komunalnu djelatnost, a radi se o djelatnostima iz članka 7. ovog Plana koje su određene kao komunalne djelatnosti u smislu članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 2/19, 16/22)“.

Članak 9.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Ovaj Plan biti će dostavljen nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije radi davanja potvrde o usklađenosti sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Potvrda).“

Članak 10.

U preostalom dijelu Plan iz članak 1. ostaje neizmijenjen.

Članak 11.

Postupci koji su započeti podnošenjem zahtjeva prije stupanja na snagu ove II. Dopune Plana dovršit će se prema odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 12.

Ova II. Dopuna Plana biti će dostavljena nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije radi davanja potvrde o usklađenosti sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Dopuna Plana i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

II. Dopuna Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:011-01/22-01/2

URBROJ:2170-24-02-23-3

Lopar, 18. travnja 2023.

NAČELNIK OPĆINE LOPAR

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51281&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr