SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA BAŠKA

28.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na 14. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine donijelo je

PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području
Općine Baška za 2023. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Općine Baška, Općinsko vijeće Općine Baška donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Baška za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara Općine Baška potrebno je u 2023. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Područje Općine Baška pokriva Područna vatrogasna zajednica otoka Krka, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i Dobrovoljno vatrogasno društvu Baška.

Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija područje Općine Baška operativno pokrivaju Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, kao središnja profesionalna vatrogasna postrojba i Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška, kao dobrovoljna vatrogasna postrojba. Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Baška potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca te tijekom požarne sezone izvršiti dodatno zapošljavanje sezonskih vatrogasaca.

Izvršitelj: JVP GRADA KRKA I DVD BAŠKA

b) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD-a na području Općine Baška.

Izvršitelj: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA I JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

c) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna organizirati redovite vatrogasne ophodnje

Izvršitelj: DVD BAŠKA, HRVATSKE ŠUME D.O.O. – ŠUMARIJA KRKA I JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

d) Izvršiti edukativne akcije u skladu s Planom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i Programom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Izvršitelj: DVD BAŠKA i OPĆINA BAŠKA

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Redovito ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Općine Baška

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLŠA

b) Stožer civilne zaštite Općine Baška razmotriti će, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone.

Izvršitelj: STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BAŠKA

c) Stožer civilne zaštite Općine Baška predlaže Općinskom načelniku na usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na svojem području.

Izvršitelj: STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BAŠKA I OPĆINSKI NAČELNIK

d) Stožer civilne zaštite Općine Baška predložiti će Općinskom načelniku za usvanje Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na svom području vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga Primorsko-goranske županije.

Izvršitelj: STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BAŠKA I OPĆINSKI NAČELNIK

e) Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 32/20) Općina Baška dužna je imati organiziranu dimnjačarsku službu na svom području.

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLŠA

f) Redovito usklađivati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

Izvršitelj: STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BAŠKA

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim zakonskim propisima.

Izvršitelj: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA I DVD BAŠKA

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: ŽC 112 RIJEKA, PODRČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA

b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BAŠKA

3. URBANISTIČKE MJERE

a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene), ovisno o razini prostornih planova, obavezno je utvrditi mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela.

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA - ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLŠA

b) Na području Općine Baška sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA, TD BAŠKA D.O.O., UPRAVITELJI JAVNIH CESTA, PRAVNE OSOBE KOJE SU VLASNICI PROIZVODNIH KOMPLEKSA

c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj:PONIKVE VODA D.O.O. KRK

d) Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj:PONIKVE VODA D.O.O. KRK

e) Pregled odlagališta komunalnog otpad te poduzimanje mjera za sprječavanje divljih odlagališta .

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA – ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLŠA

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Propisati okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara donošenjem odluke koja uređuje uvjete i načine spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru.

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA, DVD BAŠKA

c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: PRAVNE OSOBE U NEPOSREDNOJ BLIZINI POŽARA

d) Obvezan je nadzor i skrb nad javnim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, HRVATSKE CESTE D.O.O., OPĆINA BAŠKA, TD BAŠKA D.O.O.

e) Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: TD BAŠKA D.O.O.

f) U dobrovoljnim vatrogasnim društvima osigurati dežurstva i ophodnju u vrijeme povećane opasnosti od požara. Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal, uređivati protupožarne putove te redovitim kontrolama sprječavati divlja kampiranja i loženja vatre na otvorenom.

Izvršitelj: DVD BAŠKA, TD BAŠKA D.O.O., HRVATSKE ŠUME D.O.O. – ŠUMARIJA KRK.

g) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Izvršitelj: OPĆINA BAŠKA I KORISNICI ŠUMA I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA S PODRUČJA OPĆINE

III.

Sredstva za provedbu obveza Općine Baška koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu Općine Baška za 2023. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-23-16

Baška, 10. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10007&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr