SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

25.

Na temelju odredbi članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 29. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata te način utroška viška ostvarenih prihoda i primitaka utvrđenih godišnjim financijskim izvještajima za 2022. godinu.

Članak 2.

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 2.444.643,75 eura, višak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 558.574,29 eura, a manjak primitaka od financijske imovine iznosi 574.690,28 eura te ukupan iznos viška prihoda iznosi 2.428.527,76 eura.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

S ostvarenim prihodima poslovanja u iznosu od 615.471,36 eura, sadržanim u višku prihoda poslovanja pokriva se manjak primitaka od financijske imovine.

S ostvarenim prihodima od nefinancijske imovine u iznosu od 225.045,73 eura, sadržanim u višku prihoda od nefinancijske imovine pokriva se manjak primitaka od financijske imovine.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni opći prihodi i primici u iznosu od 275.639,00 eura koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi od kapitalnih pomoći u iznosu od 2.545,89 eura koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi po posebnim propisima u iznosu od 127.539,04 eura koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni opći prihodi i primici u iznosu od 800.148,67 eura koji će se utrošiti za rashode poslovanja u 2023. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni opći prihodi i primici u iznosu od 406.672,00 eura koji će se utrošiti za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2023. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi od tekućih pomoći u iznosu od 878,19 eura koji će se utrošiti za rashode poslovanja u 2023. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi prema posebnim propisima u iznosu od 1.160,00 eura koji će se utrošiti nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi prema posebnim propisima u iznosu od 126.413,20 eura koji će se utrošiti za rashode poslovanja u 2023. godini.

U višku prihoda od nefinancijske imovine sadržani su neiskorišteni namjenski prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 335.270,55 eura koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini.

U rezultatu poslovanja od financijske imovine sadržan je neiskorišteni primitak od zaduživanja u iznosu od 134.684,81 eura koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini.

U rezultatu od financijske imovine sadržan je neiskorišteni primitak od zajma u iznosu od 131.141,77 eura koji će se koristiti u 2023. godini.

U konsolidiranom višku prihoda sadržani su neiskorišteni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 86.434.,68 eura koje će proračunski korisnici utrošiti sukladno njihovim odlukama.

Članak 4.

Ukupan višak prihoda iz članka 2. prema izvorima financiranja iznosi kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ostvareni višak prikazan po izvorima financiranja u članku 4. rasporedit će se u 2023. godini za sljedeće namjene:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Sredstva prema namjenama iz članka 5. ove Odluke rasporedit će se kao izvori financiranja u Proračunu Općine Matulji za 2023. godinu prilikom izmjena Proračuna za 2023. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 400-07/23-01/0001

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0002

Matulji, 27.04.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr